ชีวิตที่พอเพียง 4259a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๗ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕


ช่วงการระบาดระลอกใหม่ จากสายพันธุ์ Omicrom BA.5 ที่สภาพการระบาดและการตอบสนองของทางการและของประชาชน ใกล้สภาพ "อยู่กับโรคอย่างคุ้นเคย" มากขึ้น

ชีวิตที่พอเพียง 4259a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๗ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

๘ กรกฎาคม        

เช้าออกไปประชุมกลุ่มสามพรานที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น    บ่ายร่วม Focus group เรื่อง CPD   ทางซูม 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๑๔๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๕,๐๘๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๒  ล้านโดส     

หากนับรวมผลบวก ATK (๓,๕๗๓ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๕,๗๑๗ ราย

 

 ๙ กรกฎาคม   (เสาร์)   

                 เช้า ร่วม online PLC เยี่ยมโรงเรียนรุ่งอรุณ  ทาง ซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๐๘๓   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐     ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๐     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๗๓๔ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๓ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK (๓,๓๒๓ คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๕,๔๐๗ ราย

   

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  (อาทิตย์)

อยู่บ้าน    ใต้มาบ้าน ไปกินอาหารเที่ยงเลี้ยงวันเกิดต้อง ที่ร้านโอ้กะจู๋ เมืองทองธานี             

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๐๐๓   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน  ๐      ในทัณฑสถาน ๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๕๕๗     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๔ ล้านโดส 

หากนับรวมผลบวก ATK ๓,๓๘๕ คน   จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๕,๓๘๙ ราย   

  

๑๑ กรกฎาคม           

เย็น ออกไปประชุมหารือแนวทางทำงานในอนาคตของ สอวช. ที่ห้องอาหารเรือนต้น   โรงแรมมณเฑียร   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๘๐๙        เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐    จากทัณฑสถาน ๒   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๐๗๖     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๕ ล้านโดส  

 หากนับรวมผลบวก ATK ๑,๗๘๑ คน  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด ๓,๕๙๒ ราย   

 

             

๑๒ กรกฎาคม       

บ่ายประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ TSQP รุ่น ๒   ทางซูม    กักตัว เพราะทราบว่าผู้ไปร่วมประชุมเมื่อวานผล ATK เมื่อเช้านี้เป็นบวก   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๖๗๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   ในทัณฑสถาน ๐ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๓,๖๑๗ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๕  ล้านโดส    

หากนับรวมผลบวก ATK ( คน)  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด  ราย   

       

๑๓ กรกฎาคม   

                วันอาสาฬหบูชา    อยู่บ้าน   กักตัวเพราะเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๓๘๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   ในทัณฑสถาน ๐ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๐๘๒ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๕  ล้านโดส   

กรมควบคุมโรครายงานการติดเชื้อนอก รพ. (ผล ATK เป็นบวก) ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ก.ค. เฉลี่ยวันละ ๒๑,๓๖๒  ราย   นี่คือสภาพจริงของการระบาด    และตัวเลขนี้ไม่รวมคนที่ไม่รายงาน   

 

๑๔ กรกฎาคม        

วันเข้าพรรษา   อยู่บ้าน   กักตัว

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๒๕๐   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๐   จากทัณฑสถาน ๖   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๒๔,๑๙๑  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔๐.๖  ล้านโดส   

จำนวนผู้ติดเชื้อปอดอักเสบเพิ่ม   ช่วงที่การระบาดเพิ่มเป็นระลอกใหม่    แต่ผู้คนรู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นมาก    ต่างจากในระลอกก่อนๆ    

 

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม) 
๗ ก.ค.   ๒,๓๖๖ (๒,๓๖๒) ๔,๕๓๘,๘๑๑ ๓๐,๗๗๘  

 ๖ (๑๖ น.)

 
๘ ก.ค.  ๒,๑๔๔ (๒,๑๔๔) ๔,๕๔๐,๙๕๕ ๓๐,๗๙๘ ๕๕๘,๘๐๗,๓๑๔ ๖,๓๖๙,๔๔๔ (๑๖.๐๐ น.) ๙๐,๐๖๕,๑๖๕/๑,๐๔๕,๐๘๐
๒,๐๘๔ (๒,๐๘๓) ๔,๕๔๓,๐๓๙ ๓๐,๘๑๓ ๕๕๙,๗๖๓,๙๕๑ ๖,๓๗๑,๗๖๙ (๑๖.๐๗ น.) ๙๐,๒๗๓,๐๗๙/๑,๐๔๙,๗๔๐
๑๐ ๒,๐๐๔ (๒,๐๐๓) ๔,๕๔๕,๐๔๓ ๓๐,๘๓๕ ๕๖๐,๓๘๕,๙๖๓ ๖,๓๗๒,๖๑๒ (๑๖ น.) ๙๐,๓๑๔,๗๑๘/๑,๐๔๕,๗๘๒
๑๑ ๑,๘๑๑ (๑,๘๑๑) ๔,๕๔๖,๘๕๔ ๓๐,๘๕๙ ๕๖๐,๘๐๕,๓๑๒ ๖,๓๗๓,๒๗๗ (๑๖ น.) ๙๐,๓๓๘,๖๕๗/๑,๐๔๕,๗๙๒
๑๒  ๑,๖๗๙ (๑,๖๗๙) ๔,๕๔๘,๕๓๓ ๓๐,๘๘๒ ๕๖๑,๘๖๖,๐๐๒ ๖,๓๗๔,๙๖๐ (๑๖ น.) ๙๐,๔๙๑,๙๖๐/๑,๐๔๖,๒๓๒
๑๓ ๒,๓๙๑ (๒,๓๘๘) ๔,๕๕๐,๙๒๔ ๓๐,๙๐๗ ๕๖๓,๑๑๐,๓๙๐ ๖,๓๗๗,๐๑๓ (๑๖ น.) ๙๐,๖๘๓,๒๒๓/๑,๐๔๖,๖๑๔
๑๔ ๒,๒๕๗ (๒,๒๕๖) ๔,๕๕๓,๑๘๑ ๓๐,๙๓๕ ๕๖๔,๒๖๖,๐๒๙ ๖,๓๗๙,๗๔๙ (๑๖ น.) ๙๐,๙๐๙,๗๖๐/๑,๐๔๗,๗๙๔
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

 ๑๔ ก.ค. ๖๕ 

หมายเลขบันทึก: 703942เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2022 16:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 กรกฎาคม 2022 16:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท