วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

การเป็นเลขานุการมืออาชีพ และการคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยการผลิต ครั้งที่ 2


การเป็นเลขานุการมืออาชีพ

1. งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยคุณรีรนันท์  คล้ายทรัพย์ 
     นำโครงการต่าง ๆ ที่กลุ่มงานจะดำเนินการมาลงไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงาน ช่วยให้ไม่ลืม บริหารจัดการได้ดี สามารถสนับสนุนอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ และใช้การจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน

2. งานประชาสัมพันธ์ โดยคุณชุลีพร ทองโพธิ์เลน 

    - การตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนวิทยาลัย ทั้งแขกผู้ใหญ่ และบุคคลทั่วไป 

    - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

    - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบ

3. งานกิจการนักศึกษา โดยคุณพันธชา ไทยสังคม

    - งานบริการนักศึกษา

    - งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

    - งานทุนการศึกษา

   - งานให้คำปรึกษานักศึกษา

“บางงานต้องทำในวิทยาลัยฯ  งานบางอย่างสามารถทำที่บ้านได้โดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วย ทำให้สามารถสนับสนุนอาจารย์ในกลุ่มงานได้ทันท่วงที”

4. งานทะเบียนและประเมินผล โดยคุณศรัญยาพร  แกล้วกล้า และคุณเบญจพร  รัตนมณเฑียร

    - งานรับนักศึกษาใหม่

    - ผ่อนผันทหาร

    - งานทะเบียน

    - บริการนักศึกษา และศิษย์เก่า

    - ทุนสนับสนุนการศึกษา

    - ศูนย์การเรียนรู้

    - การประเมินผล

5. งานวิชาการ โดยคุณปรารถนา  ศรีบุญแปลง

    - ช่วยเหลืออาจารย์ในการติดต่อวิทยากร เตียมเอกสารยืมเงินให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการให้พร้อมใช้ รวบรวม ประเมินผลโครงการ และส่งผลการประเมินให้กับอาจารย์ผู้รับผิดโครงการเพื่อใช้ในการสรุปโครงการต่อไป 

   - ตรวจเช็ควาระการประชุม สรุปรายงานการประชุม 

   - จัดเตรียมอาหาร และห้องประชุม

   - ช่วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการตรวจเช็คหลักฐานการเบิกเงินค่าสอน

   - ช่วยอาจารย์ผู้สอนทำเบิกค่าสอน

6. งานทรัพยากรบุคคล โดยคุณชไมพร  พาณิชสรรค์

    พัฒนาการงบันทึกรายงานการประชุมโดยใช้ Google drive ช่วยให้เอกสารไม่หาย สามารถสืบค้นได้ง่ายเมื่อต้องการใช้งาน และคณะกรรมการที่เข้าประชุมสามารถเข้าถึงเอกสารได้รวดเร็ว

7. งานการเงินและบัญชี  โดยคุณศักดิธัช  ปลื้มวงศ์

     - สนับสนุนด้านการเบิกจ่ายเงินให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    - ให้คำปรึกษาด้านการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของราชการให้กับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

    - พัฒนาแบบฟอร์มการเบิกจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

    - นำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน

    - พัฒนาระบบประเมินผลการให้บริการ เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ

8. งานแผนและยุทธศาสตร์  โดยคุณปริศนา  พุมบ้านเซ่า

    - พัฒนาการเก็บเอกสารให้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา 

    - พัฒนาระบบ CHE QA Online ที่มีประสิทธิภาพจนได้รับคำชมจากงานต่าง ๆ 

    - ร่วมทำ SWOT กับเจ้าหน้าที่ช่วยให้สามารถนำไปพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    - พัฒนาระบบการแจ้งความเสี่ยงต่าง ๆ ในวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา

9. งานอาคารสถานที่  โดยคุณบุญเสริม  สระทองอ่อน

    - สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยสวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย

    - อาคารสถานที่พร้อมใช้งาน

    - อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อมใช้

10. งานแม่บ้าน  โดยคุณนิภาภรณ์  ด้วงนุช

      - ห้องเรียน ห้องประชุมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา

      -  พัฒนาการทำงานให้รวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ

      - ช่วยอาจารย์ในการจัดอาหารและอาหารว่างที่สะอาด น่ารับประทาน และทันเวลา 

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. เข้าใจ  เข้าใจในงานที่ตัวเองทำ มีงานอะไรบ้าง อะไรต้องทำในเวลา อะไรสามารถทำนอกเวลาได้ มีการพัฒนาแบบก้าวประโดด มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน รับรู้ว่างานของตัวเองมีปัญหาอะไร และจะพัฒนางานของตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร 

2. มีใจ ทุกคนที่อยู่ในวิทยาลัย ไม่ว่าจะอายุน้อยที่สุดหรืออายุมากที่สุด ทุกคนมีใจที่อยากพัฒนาวิทยาลัยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

หมายเลขบันทึก: 700859เขียนเมื่อ 4 เมษายน 2022 17:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2022 11:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท