หน้า ๑๑

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙กันยายน ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๑๗) .. ๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุ้มครองสุขภาพของผูไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกำหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ () () () และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทำได โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไวดังต่อไปนี้ขอ ๑ ใหยกเลิก

() ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) .. ๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่

() ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) .. ๒๕๔๖ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่

() ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖) .. ๒๕๔๘ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่

อ ๒ ให สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให มีการคุ มครองสุขภาพของผู ไม สูบบุหรี่    โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

() ยานพาหนะโดยสารประจำทาง หรือยานพาหนะโดยสารรับจ้าง

() รถรับส่งนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาทุกประเภท

() ยานพาหนะโดยสารที่ใช้ในภารกิจที่เป็นลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

() ที่พักผู้โดยสาร หรือ บริเวณที่ใช้รอก่อนหรือหลังการใช้บริการยานพาหนะโดยสารทุกประเภท

() ลิฟต์โดยสาร

() ตู้โทรศัพท์สาธารณะหรือบริเวณที่ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ

() สุขา

() อาคารโรงมหรสพ

() ห้องสมุด

(๑๐) ห้องประชุม อบรม หรือสัมมนา

(๑๑) อาคารร้านขายยา

(๑๒) คลินิก หรือสถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว์ ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยหรือสัตว์ไว้ค้างคืน

(๑๓) อาคารสถานประกอบกิจการการนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ

(๑๔) อาคารสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย

(๑๕) อาคารสถานที่ให้บริการอบความร้อน อบไอน้ำ หรือ อบสมุนไพร

(๑๖) อาคารสถานที่ออกกำลังกายในร่ม หรืออาคารสถานกีฬาในร่ม แต่ไม่รวมถึงสถานกีฬาในร่มที่เป็นการเล่นกีฬาสนุกเกอร์ หรือบิลเลียต ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗(.. ๒๕๓๔) ออกตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

(๑๗) อาคารอัฒจันทร์ดูกีฬาหรือการแสดง

(๑๘) สนามเด็กเล่น

(๑๙) สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

(๒๐) โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา

(๒๑) ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาต่าง ๆเฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจให้สถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

(๒๒) สถานที่สาธารณะต่อไปนี้ เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ

๒๒.๑ สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์สถาน หรือหอศิลป์๒๒

.๒ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่แสดงสินค้าหรือนิทรรศการ

๒๒.๓ ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม๒๒

.๔ สถานที่บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ตู้เกมส์ หรือตู้คาราโอเกะ๒๒.๕ บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอร์ท หอพัก ห้องเช่า อาคารชุด

คอนโดมิเนียม คอร์ท หรืออพาร์ทเมนต์

๒๒.๖ สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมด ยกเวนสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยง  ดังนี้

() สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มหรือสถานที่จัดเลี้ยง เฉพาะที่เปนหรืออยูภายในสถานบริการตามมาตรา ๓ () () และ ()แหง พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) .. ๒๕๔๖

() สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มหรือสถานที่จัดเลี้ยง เฉพาะที่เปนหรืออยูภายในสถานบริการตามมาตรา ๓ () และ () แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔ .. ๒๕๔๖ ที่ได้ห้ามบุคคลผู้ที่มีอายุต่ำกวา ๒๐ ปีบริบูรณ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหวางเวลาทำการ โดยแสดงปายคำเตือนถาวรเปนภาษาไทยบนพื้นสีขาว ตัวอักษร

สี่พระยา หรือตัวอักษรอื่นที่ใกล้เคียง สีแดง ขนาดไมอยกวา ๒๐๐ พอยต์ มีขอความว่า

ควันบุหรี่ฆ่าคนตายได้ หรือ ควันบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด อย่างน้อย ๑ ป้าย ในบริเวณทางเขาสถานที่นั้นที่เห็นไดอยางชัดเจน สถานที่จำหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยงที่เป็นหรืออยูภายในสถานบริการนั้น จะตองไมเปนสถานบริการที่ตั้งอยูในสถานที่สาธารณะตามขอ ๒ และขอ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้

อ ๓ ใหสถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่   โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แต่มีข้อยกเว้นบางประการ

() สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

() สถานที่ทำงานของเอกชน เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ ยกเว้น สถานที่ทำงาน ที่เป็นสถานบริการ ตามมาตรา ๓ แหง พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) .. ๒๕๔๖ แต่ทั้งนี้จะตองไมเป็นสถานบริการที่ตั้งอยู

ในสถานที่สาธารณะตามขอ ๒ และขอ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้

() สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกประเภท รวมถึงท่าอากาศยาน และท่าเรือโดยสาร

() สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ แก๊สเชื้อเพลิง

() มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป

() อุทยานหรือศูนย์การเรียนรู้สถานฝึกอาชีพ สถานกวดวิชา สถานที่สอนภาษาสอนดนตรี - ขับร้อง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะป้องกันตัว และอื่นๆ

() ธนาคาร สถาบันการเงิน

() ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาต่างๆในส่วนอื่นทั้งหมด นอกเหนือจากบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ

() สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือสนามกีฬา

(๑๐) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์

(๑๑) โรงพยาบาล หรือ สถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว์ ประเภทที่รับผู้ป่วยหรือสัตว์ไว้ค้างคืน

(๑๒) สถานที่สาธารณะ ในข้อ ๒ (๒๒.๑ ถึง ๒๒.) ในส่วนอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากบริเวณที่อยู่ในระบบปรับอากาศ

ทั้งนี้ ให้สถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเขตปลอดบุหรี่ เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้

() บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องทำงานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะนั้น เฉพาะที่ผู้นั้นใช้ทำงานหรือพักเพียงผู้เดียวเท่านั้น

() บริเวณที่จัดไว้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะ โดยสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่จะต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ซึ่งผู้ดำเนินการจะจัดให้มีเขตสูบบุหรี่หรือไม่ก็ได้

อ ๔ สถานที่สาธารณะใดที่ไม่ได้ระบุว่าคำว่า อาคาร ให้หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้น ๆ ด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามสถานที่สาธารณะใดที่ไม่มีหรือมิได้กำหนดขอบเขตไว้เป็นการแจ้งชัด ให้ถือเอาพฤติการณ์การสูบบุหรี่นั้น ๆ ว่าจะเป็นการรบกวนผู้อื่นหรือไม่เป็นหลักข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให

ใชบังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.. ๒๕๔๙

พินิจ จารุสมบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 โดยส่วนตัวแล้วก็ยังงงๆ เรื่องป้ายรถโดยสารว่าเขานับกันยังไงว่าตรงไหนคือป้ายรถเมล์  กว้างแค่ไหน

กฎหมายจะเป็นยังไง ก็อยากจะฝากสิงอมควันว่าควันบุหรี่ทำร้ายคนใกล้ชิด  ดิฉันเองก็เบื่อมากเวลาต้องดม ได้กลิ่นควันบุหรี่  เราจำเป็นต้องรอรถเมล์หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีรถส่วนตัวใช้   กลัวว่าจะป่วยเหมือนกัน  เพราะแค่ควันรถก็แย่อยู่แล้วมาเจอควันบุหรี่อีก  กลัวเป็นโรคมะเร็ง  อยากอ้อนวอนให้ผู้ที่สูบบุหรี่ว่า ถึงแม้ว่าคุณจะไม่กลัวอันตรายจากบุหรี่ (หรือเป็นเพราะเลิกไม่ได้)  แต่ช่วยสงสารคนรอบข้างบ้างนะคะ  สงสารคนในบ้างของคุณด้วย  ทางที่ดีเลิกเถอะค่ะ

 สนใจเลิกบุหรี่ โทร. 1600 (สายด่วนเลิกบุหรี่)

สนใจกฎหมายบุหรี่-สุรา  โทร.02-5903342  www.thaiantitobacco.com  นะคะ