รู้ไหมว่าวันนี้ เขาห้ามสูบบุหรี่บริเวณที่พักผู้โดยสาร หรือบริเวณที่ใช้รอก่อนหรือหลังการใช้บริการยานพาหนะโดยสาร...นี่มันรวมป้ายรถเมล์ด้วยนี่

Som_O WAY
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ปรับ 2000 บาท !!

หน้า ๑๑

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙กันยายน ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๑๗) .. ๒๕๔๙ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุ้มครองสุขภาพของผูไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกำหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ () () () และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทำได โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไวดังต่อไปนี้ขอ ๑ ใหยกเลิก

() ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) .. ๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่

() ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) .. ๒๕๔๖ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่

() ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖) .. ๒๕๔๘ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่

อ ๒ ให สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให มีการคุ มครองสุขภาพของผู ไม สูบบุหรี่    โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

() ยานพาหนะโดยสารประจำทาง หรือยานพาหนะโดยสารรับจ้าง

() รถรับส่งนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาทุกประเภท

() ยานพาหนะโดยสารที่ใช้ในภารกิจที่เป็นลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

() ที่พักผู้โดยสาร หรือ บริเวณที่ใช้รอก่อนหรือหลังการใช้บริการยานพาหนะโดยสารทุกประเภท

() ลิฟต์โดยสาร

() ตู้โทรศัพท์สาธารณะหรือบริเวณที่ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ

() สุขา

() อาคารโรงมหรสพ

() ห้องสมุด

(๑๐) ห้องประชุม อบรม หรือสัมมนา

(๑๑) อาคารร้านขายยา

(๑๒) คลินิก หรือสถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว์ ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยหรือสัตว์ไว้ค้างคืน

(๑๓) อาคารสถานประกอบกิจการการนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ

(๑๔) อาคารสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย

(๑๕) อาคารสถานที่ให้บริการอบความร้อน อบไอน้ำ หรือ อบสมุนไพร

(๑๖) อาคารสถานที่ออกกำลังกายในร่ม หรืออาคารสถานกีฬาในร่ม แต่ไม่รวมถึงสถานกีฬาในร่มที่เป็นการเล่นกีฬาสนุกเกอร์ หรือบิลเลียต ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗(.. ๒๕๓๔) ออกตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

(๑๗) อาคารอัฒจันทร์ดูกีฬาหรือการแสดง

(๑๘) สนามเด็กเล่น

(๑๙) สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

(๒๐) โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา

(๒๑) ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาต่าง ๆเฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจให้สถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่ง เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

(๒๒) สถานที่สาธารณะต่อไปนี้ เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ

๒๒.๑ สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์สถาน หรือหอศิลป์๒๒

.๒ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่แสดงสินค้าหรือนิทรรศการ

๒๒.๓ ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม๒๒

.๔ สถานที่บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ตู้เกมส์ หรือตู้คาราโอเกะ๒๒.๕ บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอร์ท หอพัก ห้องเช่า อาคารชุด

คอนโดมิเนียม คอร์ท หรืออพาร์ทเมนต์

๒๒.๖ สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมด ยกเวนสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยง  ดังนี้

() สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มหรือสถานที่จัดเลี้ยง เฉพาะที่เปนหรืออยูภายในสถานบริการตามมาตรา ๓ () () และ ()แหง พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) .. ๒๕๔๖

() สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มหรือสถานที่จัดเลี้ยง เฉพาะที่เปนหรืออยูภายในสถานบริการตามมาตรา ๓ () และ () แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔ .. ๒๕๔๖ ที่ได้ห้ามบุคคลผู้ที่มีอายุต่ำกวา ๒๐ ปีบริบูรณ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหวางเวลาทำการ โดยแสดงปายคำเตือนถาวรเปนภาษาไทยบนพื้นสีขาว ตัวอักษร

สี่พระยา หรือตัวอักษรอื่นที่ใกล้เคียง สีแดง ขนาดไมอยกวา ๒๐๐ พอยต์ มีขอความว่า

ควันบุหรี่ฆ่าคนตายได้ หรือ ควันบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด อย่างน้อย ๑ ป้าย ในบริเวณทางเขาสถานที่นั้นที่เห็นไดอยางชัดเจน สถานที่จำหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานที่จัดเลี้ยงที่เป็นหรืออยูภายในสถานบริการนั้น จะตองไมเปนสถานบริการที่ตั้งอยูในสถานที่สาธารณะตามขอ ๒ และขอ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้

อ ๓ ใหสถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่   โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แต่มีข้อยกเว้นบางประการ

() สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

() สถานที่ทำงานของเอกชน เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ ยกเว้น สถานที่ทำงาน ที่เป็นสถานบริการ ตามมาตรา ๓ แหง พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) .. ๒๕๔๖ แต่ทั้งนี้จะตองไมเป็นสถานบริการที่ตั้งอยู

ในสถานที่สาธารณะตามขอ ๒ และขอ ๓ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้

() สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกประเภท รวมถึงท่าอากาศยาน และท่าเรือโดยสาร

() สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ แก๊สเชื้อเพลิง

() มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป

() อุทยานหรือศูนย์การเรียนรู้สถานฝึกอาชีพ สถานกวดวิชา สถานที่สอนภาษาสอนดนตรี - ขับร้อง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะป้องกันตัว และอื่นๆ

() ธนาคาร สถาบันการเงิน

() ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาต่างๆในส่วนอื่นทั้งหมด นอกเหนือจากบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ

() สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือสนามกีฬา

(๑๐) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์

(๑๑) โรงพยาบาล หรือ สถานที่รักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว์ ประเภทที่รับผู้ป่วยหรือสัตว์ไว้ค้างคืน

(๑๒) สถานที่สาธารณะ ในข้อ ๒ (๒๒.๑ ถึง ๒๒.) ในส่วนอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากบริเวณที่อยู่ในระบบปรับอากาศ

ทั้งนี้ ให้สถานที่สาธารณะตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเขตปลอดบุหรี่ เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้

() บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องทำงานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะนั้น เฉพาะที่ผู้นั้นใช้ทำงานหรือพักเพียงผู้เดียวเท่านั้น

() บริเวณที่จัดไว้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะ โดยสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่จะต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ซึ่งผู้ดำเนินการจะจัดให้มีเขตสูบบุหรี่หรือไม่ก็ได้

อ ๔ สถานที่สาธารณะใดที่ไม่ได้ระบุว่าคำว่า อาคาร ให้หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้น ๆ ด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามสถานที่สาธารณะใดที่ไม่มีหรือมิได้กำหนดขอบเขตไว้เป็นการแจ้งชัด ให้ถือเอาพฤติการณ์การสูบบุหรี่นั้น ๆ ว่าจะเป็นการรบกวนผู้อื่นหรือไม่เป็นหลักข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให

ใชบังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.. ๒๕๔๙

พินิจ จารุสมบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 โดยส่วนตัวแล้วก็ยังงงๆ เรื่องป้ายรถโดยสารว่าเขานับกันยังไงว่าตรงไหนคือป้ายรถเมล์  กว้างแค่ไหน

กฎหมายจะเป็นยังไง ก็อยากจะฝากสิงอมควันว่าควันบุหรี่ทำร้ายคนใกล้ชิด  ดิฉันเองก็เบื่อมากเวลาต้องดม ได้กลิ่นควันบุหรี่  เราจำเป็นต้องรอรถเมล์หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีรถส่วนตัวใช้   กลัวว่าจะป่วยเหมือนกัน  เพราะแค่ควันรถก็แย่อยู่แล้วมาเจอควันบุหรี่อีก  กลัวเป็นโรคมะเร็ง  อยากอ้อนวอนให้ผู้ที่สูบบุหรี่ว่า ถึงแม้ว่าคุณจะไม่กลัวอันตรายจากบุหรี่ (หรือเป็นเพราะเลิกไม่ได้)  แต่ช่วยสงสารคนรอบข้างบ้างนะคะ  สงสารคนในบ้างของคุณด้วย  ทางที่ดีเลิกเถอะค่ะ

 สนใจเลิกบุหรี่ โทร. 1600 (สายด่วนเลิกบุหรี่)

สนใจกฎหมายบุหรี่-สุรา  โทร.02-5903342  www.thaiantitobacco.com  นะคะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา

คำสำคัญ (Tags)#km#กฎหมายบุหรี่-สรา#ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา

หมายเลขบันทึก: 70057, เขียน: 29 Dec 2006 @ 12:17 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

สันติภาพ
IP: xxx.149.25.235
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นผู้หนึ่งที่เคยสูบบุหรี หลังจากที่ได้มารับการช่วยเหลือและให้ข้อมูลในทางลึกจาก ชมรมชีวิตไร้ควัน โรงพยาบาลราชบุรี โดย คุณ อรวรรณ ชาครียสกุล และทีมงานช่วยเลิบุหรี่ ทำให้ผมเลิกบุหรีได้สำเร็จ ปัจจุบันผมเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการณ์รณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรีร่วมกับทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการไปให้ความรู้ การอบรม ปิดป้ายตามสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ การที่ได้ร่วมทำงานเหล่านี้ ทำให้ได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมาย โดยเฉพาะความไม่จริงใจของหน่วยงานบางแห่งที่ได้รับงบประมาณจาก สสส.หรือเจ้าหน้าที่ๆมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมาย ยกตัวอย่างเช่น ในสนามกีฬากลาง จังหวัดราชบุรี ทางคุณ อรวรรณ ชาครียสกุลได้นำป้ายไปติดตั้งให้ นำสติ๊กเกอร์ไปติดจนทั่วสนามกีฬา แต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืน รวมทั้งในห้องสุขาของสนามกีฬาที่มีนักเรียนจากโรงเรียนใกล้สนามกีฬาเข้ามาสูบบุหรีกันอย่างไม่เกรงกลัวครูผู้ปกครองเลย กฏหมายไร้การบังคับใช้โดยสิ้นเชิง ผู้คนมาวิ่งเพื่อออกกำลังกาย แต่อากาศที่ได้เต็มไปด้วยควัญบุหรี่ บอกกล่าวก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกัน โดยเฉพาะร้านค้าที่มาเปิดขายของภายในสนามกีฬา แอบขายทั้งบุหรีและเบียร์ สุรา อีกทั้งแอบลักลอบขายให้เด็กนักเรียนอย่างไม่เกรงกลัว ในบางครั้งทางสนามกีฬาเองให้ผู้อื่นเช่าจัดงานเลี้ยง มีทั้งเหล้าบุหรี กินสูบกันตามสบาย ไม่เห็นมีใครว่า ใครจับปรับ ตำรวจก็ละเลย

ซ้ำร้าย ริมรั้วที่มีบริเวณติดกับศาลจังหวัดราชบุรี ทางโรงพยาบาลได้นำสติ๊กเกอร์ไปติดโดยได้รับการอนุญาตจากท่าน ผอ.ศาลจังหวัดราชบุรี กลับถูกตำรวจศาลฉีกทิ้ง เนื่องจากผู้สูบบุหรีเป็นตำรวจของศาลเอง ควันบุหรีกระจายเข้ามาในสนามกีฬา แทนที่ตำรวจจะเป็นผู้รักษากฏหมาย บังคับใช้กฏหมาย กลับเป็นผู้ละเมิดกฏหมาย ทำลายและเหยียบย่ำกฏหมายในบริเวณที่อยู่ในอำนาจศาลเสียเอง ส่วนภายในโรงพยาบาลเอง คณะเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานเกี่ยวกับบุหรี่ หลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในการช่วยเหลือให้คนอดบุหรีก็ไม่กล้าที่จะขยับตัว ไม่มีงบประมาณตกมา ผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลเองก็ไม่ให้การสนับสนุน ไปจัดการอบรมให้ความรู้ในการเลิกสูบบุหรี่ตามชุมชนก็ต้องขับรถไปกันเอง ควักกระเป๋าเอาเอง ช่วยตัวเอง ไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากโรงพยาบาลหรือ สสส.เลย จนท.ยิ่งไม่กล้าขยับ รู้ว่าไม่มีนโยบายและไม่สนับสนุนอีกแล้ว คงเหลือแต่อาสาสมัครเพียงสองสามคนที่ทำงานด้านนี้อยู่เนื่องจากไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร แต่ประทับใจที่เคยได้รับการช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่ และได้เห็นการทำงานอย่างจริงจังของที่มงานนี่ ยามนี้ ทีมงานช่วยเลิกบุหรีได้รับความลำบาก ไม่มีใครเหลียวแล ต้องเอาเวลานอกราชการมาทำงานช่วยคนเลิกบุหรี และแอบสนับสนุนอาสาสมัครทำงานไปก่อน ในเวลาราชการไม่กล้าเอามาทำทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างสุขภาวะ อยากได้โรงพยาบาลใหญ่ๆแต่ไร้คนจริงใจตั้งใจทำงาน อยากได้งบประมาณมาล้างผลาญโกงกินกัน ผู้เป็นใหญ่มี่อำนาจหน้าที่ เป็นคนดีช่วยลงมาดูหน่อยนะ หรือบ้านนี้เมืองนี้หมดคนดีไปแล้ว

ploy44
IP: xxx.47.38.98
เขียนเมื่อ 

รถเมล์สาย 116 ช่วง 17.00-17.45น. จะมีนักศึกษาขึ้นมาจากซอยที่ดินทอง4 เทพารักษ์ มาเป็นกลุ่มประมาณ 10 คน ทำเสียงดังดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในรถเมื่อขึ้นมาทุกครั้ง ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่พอใจแต่ทำอะไรไม่ได้(ทุกคนเหม็นกันหมดทั้งคันอีกทั้งในรถมีพัดลมติดเพดาน)

และวันที่ 21 มิ.ย.54 มีนักศึกษาคู่อริยิงปืนใส่และปาสิ่งของใส่รถเมล์สาย116-8 หน้าบริเวณก่อนแยกสำโรงตรงสะพานลอยคนข้ามที่มีหลังคาสีฟ้า โดยมีนักศึกษาอยู่ในรถปนกับผู้โดยสารเต็มคันรถ ไม่ทราบจะแจ้งใครดีคะ

เขียนเมื่อ 

ก็เห็นสูบกันเต็ม้ลยนะคะ ป้ายก็ติดไว้รอบเสาทุกต้น ที่แบบแขวนก็มี แต่สูบกันหน้าตาเฉย แถมเดินไปเดินมาอีก ไม่รู้ว่าที่ปรับนี่ใครเป็นคนปรับ และจะแจ้งปรับยังไง ถึงจะมาจับปรับได้

  • ติดป้ายห้ามก็ไม่ได้เกิดผลอะไร ทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมไว้สำหรับสูบบุหรี่ก็ดีนะคะ จะได้ไม่ต้องเผื่อแผ่คนอื่นให้เข้าไปนั่งสูบ นั่งสูดในห้องนั้นไป อันนี้น่าจะไม่ส่งผลต่อคนรอบข้างนะคะ