สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะวิชาต่างๆ เพื่อรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ขอให้ สถาบันการศึกษาน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญาในการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง และมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมได้เล็งเห็นความสำคัญในแนวนโยบายการน้อมนำแนวพระราชดำรัส เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกในเนื้อวิชาต่างๆ รวมทั้งเปิดสอนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ในการดำเนินงานดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในปรัชญาและรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะสามารถนำมาสอดแทรกในการเรียนการสอน การดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น  ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ผู้เขียน ร่าง  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  จากงานที่ได้รับมอบหมายจึงได้คิดว่าน่าจะมีกิจกรรมดังนี้ค่ะ  

1.      การสัมมนา เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการปูพื้นให้ทราบถึงปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งคาดว่าจะเชิญ ท่าน ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บรรยายพิเศษค่ะ

2.      การศึกษาดูงาน เพื่อให้เห็นสภาพจริง ซึ่งสถานที่ที่คาดว่าจะไปดูงานคือ   ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  หมู่บ้านคำปลาหลาย โรงพยาบาลอำเภออุบลรัตน์ และศูนย์ค้ำคูณ เพื่อพบ นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร   พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร ตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านคำปลาหลายและ Mr.Martin Wheeler อีกที่หนึ่งที่อยากจะไปคือ สวนป่าของท่านครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

3.      สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้    เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่ได้จากการสัมมนา และศึกษาดูงาน เป็นการ แลกเปลี่ยนแนวคิดและความเข้าใจของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อสรุปเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.      จัดทำคู่มือแนวทางการเรียนการสอนที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คณาจารย์ได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนในภาคต้นปีการศึกษา 2550

5.   สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากที่ได้สอนแล้วหนึ่งภาคการศึกษา ก็จะเชิญคณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการเรียนการสอนที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

จึงอยากจะขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากทุกท่านด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ