วันนี้ ดิฉันได้รับหนังสือจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เรื่อง  เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2549 เมื่อเปิดหนังสืออ่านดูพบว่ามีนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรคนหนึ่งได้แก่ นายชรัมภ์  เงินสุข เป็น นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ  สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศ  ซึ่งดิฉันขออนุญาตนำประวัติที่ลงในหนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2549  ดังนี้ค่ะ
             นายชรัมภ์ เงินสุข เป็นเยาวชนที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น โดยได้รับทุนพัฒนาผลงานการเปรียบเทียบ สารละลาย ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ของ NECTEC ในปี พ.ศ.2546 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ปี 2546 นายชรัมภ์ เงินสุข  เป็นผู้มีความรักในการศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ  มีความขยันหมั่นเพียร  อดทนจนมีผลการเรียนยอดเยี่ยม 10 อันดับแรกของระดับชั้น ในปี พ.ศ.2546-2547
             
จากผลของความขยันหมั่นเพียร  ทำให้นายชรัมภ์ เงินสุข  ได้รับรางวัลเกียรติยศในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนอื่น และ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ปี พ.ศ.2547 รวมทั้งยังเป็นผู้อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี  จนได้รับตำแหน่ง ทูตไบเออร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมประจำประเทศไทยในปีพศ.2547
              นอกจากนี้ นายชรัมภ์ เงินสุข  ยังเป็นมีผู้ความประพฤติดีเด่นด้านการมีน้ำใจกับครูและญาติมิตรจนได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดีเด่น ด้านการมีน้ำใจกับครูและญาติมิตร  ในปีพศ.2547 และเป็นเยาวชนดีเด่นของสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ในปี พ.ศ.2548 จากการประพฤติและปฏิบัติตัวดังกล่าว นายชรัมภ์ เงินสุข  สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษและวิชาการ ประจำปี 2549
               ดิฉันขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง  เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราสืบไป  
               
โอกาสหน้า  ดิฉันจะขอนำเสนอหน่ออ่อนนิสิตดีมีคุณธรรม/จริยธรรม ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในลำดับถัดไป...ขอตัวไปตามหาก่อนค่ะ