ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

   

                        เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  พระบาทสมเด็จ-         พระเจ้าอยู่หัวฯ  ในปีพุทธศักราช  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิต       โค กระบือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคในรูปแบบของเงินสด      เพื่อจะนำไปซื้อโค กระบือ ที่จะถูกส่งโรงฆ่าสัตว์

                                ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้  สามารถแจ้งความจำนงได้ที่  งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  หมายเลขโทรศัพท์    0  5570  6555 ,  0  5572  2500  ภายในวันที่  25  มกราคม  2550

 

......................................................................