สนามหลวงช่วงโชติแช่มช้อย

พร่างพร้อยประทีปบุปผา

ธนูอาคมสมญา

ห้าธันวา “มหาราช” ภูมิพล

เฉลิมพระชนมพรรษา

วันพัฒนาโภคผล

วันชาติวันชัยมงคล

วันพ่อก่อสกนธ์กายา

พุทธรักษานำธรรมรักษ์

สงฆรัตน์จำหลักศาสนา
สัญลักษณ์สักขีปรีดา

ดุลยายิ่งล้ำจำเริญ

อัญขยมบรมบิตุราช

เปรื่องปราดปรีชาสรรเสริญ

สำนองบานบุรีแลเพลิน

รำเรียงอุโฆษโสตถี

สำแดงดุษฎีขานไข

อะเคื้ออะคร้าวกำไร

จรุงจิตใจจำรูญ

สนามหลวงนฤนาทไพเราะ

วันชื่นคืนเสนาะนภศูล

ส่งเสริมฟ้าเฟื่องฟูนุกูล

จุ่งนิรัติศัยพูนบุญญา

ผู้ประพันธ์ - พยันต์ ประพันธ์

เมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2540