ชีวิตที่พอเพียง 4140a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๑๙ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕   


ช่วงที่ทั่วโลกมีจำนวนผู้ติดเช้อรายใหม่วันละ ๒ ถึง ๓ ล้านคน  แต่จำนวนคนป่วย และตายไม่มาก  ในประเทศไทยวันละราวๆ ๑ หมื่นคน

ชีวิตที่พอเพียง 4140a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๙ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕   ช่วงที่ทั่วโลกมีจำนวนผู้ติดเช้อรายใหม่วันละ ๒ ถึง ๓ ล้านคน    แต่จำนวนคนป่วย และตายไม่มาก    ในประเทศไทยวันละราวๆ ๑ หมื่นคน 

๒๐ มกราคม     

เช้าประชุมระดมความเห็นเรื่องการพัฒนานักจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ในชุมชนและพื้นที่ จัดโดยสถาบันคลังสมงฯ  ทางซูม           

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๗๗๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๕   จากทัณฑสถาน ๕๔   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๒,๗๓๔ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๑๐.๘ ล้านโดส  

ศาสตราจารย์ Chris Murray แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน    ตีพิมพ์บทความ COVID-19 will continue but the end of the pandemic is near  ในวารสาร Lancet ประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  บอกว่าจากประมาณการ ในช่วงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ มีคนติดเชื้อโควิดรายใหม่ (สายพันธุ์โอมิครอน) วันละ ๑๒๕ ล้านคน     

 

 

 ๒๑ มกราคม    

เช้าประชุม online PLC Coaching   บ่ายประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สกสว.   และประชุมคณะกรรมการนโยบายหลักสูตรานสมรรถนะ    ทั้งหมดทางซูม           

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๓๖๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๖    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๒๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๒,๗๒๐ ราย  ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๑๑.๓ ล้านโดส 

  บ่ายฝนตกค่อนข้างหนักนานประมาณ ๑๕ นาที    หลังจากแล้งมานานมาก      

   

๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ (เสาร์)   

เช้าประชุมสภา มช.   บ่ายประชุมคณะ กก. อำนวยการสำนักพัฒน์ มช.   ทั้งหมดทาง ซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๗๔๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๙    ในทัณฑสถาน ๑๕๔   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๓,๒๓๑     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๑๑.๙ ล้านโดส  

ประมาณ ๑๐.๓๐ น. ฝนตกหนักเท่าเมื่อวาน  แต่มี ๓ ช่วง รวมยาวกว่า ๑ ชั่วโมง      

   

๒๓ มกราคม (อาทิตย์)          

 เช้า ประชุม Prince Award Youth Program Conference  ทาง ซูม              

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๓๘๔     เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๑    จากทัณฑสถาน ๕๕    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๓,๔๕๙ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว  ล้านโดส      

            

๒๔ มกราคม      

               เช้าประชุมรับฟังรายงานผลงานโครงการ TSQP รุ่น ๒    บ่ายร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ.     ทั้งหมดทาง ซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๙๑๔   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๐    จากทัณฑสถาน ๒๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๒,๔๘๕ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๑๑๒.๕ ล้านโดส 

       

 

       

 

๒๕ มกราคม  

เช้าไปตรวจ rt-PCR ที่ศิริราช   บ่ายประชุมอนุกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น    เย็นเข้าฟัง FT 001 virtual field trip   ค่ำฟัง Armchair conversation with PMA Laureates  ทั้งหมดทาง 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖,๔๗๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๑   ในทัณฑสถาน ๖๙  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๑,๕๓๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๑๒.๘ ล้านโดส   

 

๒๖ มกราคม      

เช้า ประชุมหารือการจัดระบบติดตามประเม นผลของ กสศ.   บ่ายไปศิริราช ฟังการบรรยายของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี ๒๕๕๓  และ ๒๕๕๔ รวม ๕ คน    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๗,๒๖๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๘   จากทัณฑสถาน ๑๐๖    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๘๑,๒๙๙    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๑๓.๒ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๑๙ มกราคม ๗,๑๒๒ (๖,๙๕๐) ๒,๓๔๔,๙๓๓ ๒๑,๙๖๘ ๓๓๕,๕๒๑,๘๓๐ ๕,๕๗๔,๗๒๖ (๑๖.๒๐ น.) ๖๘,๗๖๗,๐๐๔/๘๗๗,๒๔๐
๒๐ ๘,๑๒๙ (๗,๙๑๕) ๒,๓๕๓,๐๖๒ ๒๑,๙๘๗ ๓๓๙,๖๖๖,๐๔๙ ๕.๕๘๔,๓๙๔ (๑๖ น.) ๖๙,๘๐๘,๓๕๐/๘๘๐,๙๗๖
๒๑  ๘,๖๔๐ (๘,๔๔๕) ๒,๓๖๑,๗๐๒ ๒๒,๐๐๐ ๓๔๓,๓๘๗,๔๐๕ ๕,๕๙๓,๙๓๕ (๑๖ น.) ๗๐,๕๔๔,๘๖๒/๘๘๓,๙๐๓
๒๒ ๘,๑๑๒ (๗,๙๓๕) ๒,๓๖๙,๘๑๔ ๒๒,๐๑๙ ๓๔๗,๒๓๕,๐๒๑ ๕,๖๐๔,๖๒๕ (๑๖ น.) ๗๑,๓๙๔,๕๗๙/๘๘๗,๖๔๓
๒๓  ๗,๖๘๖ (๗,๕๐๐) ๒,๓๗๗,๕๐๐ ๒๒,๐๓๒ ๓๕๐,๐๗๖,๓๒๓ ๕,๖๑๑,๐๙๖ (๑๖ น.) ๗๑,๗๒๘,๕๕๗/๘๘๘,๖๒๓
๒๔ ๗,๑๓๙ (๖,๙๔๔) ๒,๓๘๔,๖๓๙ ๒๒,๐๔๕ ๓๕๒,๒๓๙,๘๕๐ ๕,๖๑๕,๐๘๕ (๑๖ น) ๗๑,๙๒๕,๙๓๑/๘๘๙,๑๙๗
๒๕ ๖,๗๑๘ (๖,๕๖๖) ๒,๓๙๑,๓๕๗ ๒๒,๐๕๗ ๓๕๕,๘๒๔,๘๕๑ ๕,๖๒๓,๖๓๖ (๑๖ น.) ๗๒,๙๕๘,๖๙๐/๘๙๑,๕๙๕
๒๖ ๗,๕๘๗ (๗,๔๓๑) ๒,๓๙๘,๙๔๔ ๒๒,๐๗๖ ๓๕๙,๕๖๑,๒๔๕ ๕,๖๓๕,๖๗๗ (๑๖ น.) ๗๓,๔๔๙,๑๘๕/๘๙๔,๘๘๐
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ม.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 696765เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2022 16:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2022 16:07 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี