กรุงเทพมหานครพร้อมเลือกตั้งหรือยัง


กรุงเทพมหานครพร้อมเลือกตั้งหรือยัง

7 มกราคม 2565

: ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น) [1] 

 

ข่าวการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (กทม.) แรงมาตั้งแต่ปลายปี 2564 คาดว่าน่าจะไม่เกินกลางปีนี้[2]ซึ่งปกติจะอยู่ที่ประมาณเดือนมีนาคม 2565 แต่ก็อยู่ที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี และหาก กกต. พร้อมรัฐบาลก็พร้อมเคาะการเลือกตั้งได้ทันที เท่ากับเป็นการยืดเวลายื้อการเลือกตั้งให้ยาวออกไป ถ่วงเวลาการคืนอำนาจให้ท้องถิ่น เพราะมีเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมาแล้วอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีเหตุผลและความชอบธรรมใดๆ ในการหน่วงรั้งการเลือกตั้งออกไป  

เนื่องจากการเว้นว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นมานานนับจาก คสช.รัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 และก่อนที่รัฐบาลจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 แต่มีประเด็นว่าจะเริ่มประเดิมให้มีการเลือกตั้งจาก อปท.ประเภทใดก่อน บ้างก็ว่า เริ่มจากหน่วยใหญ่ก่อน ที่มีจำนวนหน่วย อปท.ที่น้อยกว่า เช่น กทม. เมืองพัทยา และ อบจ. สุดท้าย ครม.โดยฉันทานุมัติของ มท. เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งที่เริ่มจาก อบจ.ในปลายปี 2563 ซึ่ง กกต.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563[3]ซึ่งผิดคาด

เพื่อการแก้ไขปัญหาของกทม.ที่มีอยู่มากมาย เสียงในใจของคนกรุงเทพฯ ความหวังกับผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ คนกรุงเทพจะเลือกผู้ว่าฯ แบบไหน ข่าวการเช็คคะแนนนิยมของว่าที่ผู้สมัครมีตลอดเป็นจุดสนใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

กทม.มีสถานะเป็น “เมืองโตเดี่ยว” (Primate City) [4]หรือ “เอกนคร” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเมืองใหญ่ในฐานะเครือข่ายเมืองระดับโลก (global city) [5]ที่มีประชากรมากที่สุด แต่ยังไม่เป็นเป็นเมืองมหานคร (Metropolis) [6]เพราะมีประชาชนไม่ถึง 10 ล้านคน กทม.เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ ศิลปวัฒนธรรม การเดินทางท่องเที่ยว และการสื่อสาร ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากที่สุดในประเทศ กล่าวคือ กทม.เป็น Big City เป็น “เมืองแม่เมืองบริวาร” [7] มีพื้นที่ลักษณะ “ความเป็นเมือง” (Urban Area) ที่มากกว่าพื้นที่ “ชนบท” (Rural Area) โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ (2545) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2[8] กทม.เป็นแชมป์ “เมืองจุดหมายปลายทางโลก ปี 2559” (Master Card Global Destination Cities Index) [9]จาก 132 เมืองทั่วโลกที่มีผู้เดินทางมาเยือนมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก จำนวน 21.47 ล้านคน 

 

โครงสร้างการปกครองรูปแบบกรุงเทพมหานคร

 

ปัจจุบัน กทม. คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบพิเศษมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562[10]มีพื้นที่ 1.568 ล้าน ตร.กม. ประชากร 5.6 ล้านคน ด้วยงบประมาณปี 2565 จำนวน 79,000  ล้านบาท[11] 

กทม.เลือกตั้งผู้ว่าฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2518 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 นายธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนแรก ล่าสุดเมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ.2556 เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ครั้งที่ 10 หลัง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ ลาออกก่อนครบวาระหนึ่งวัน และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง แต่ในที่สุด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ก็ถูกปลดโดย คสช.เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559[12] และตั้งพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่ากทม.เป็นแทน

กทม.ต่างจากจังหวัดอื่นๆ กทม.มีการปกครองในแบบพิเศษ คือมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นเดียว ไม่ใช่สองชั้น (Tier) แบบต่างจังหวัดที่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็น อปท.ชั้นบน โดยมีเทศบาลดูแลส่วนพื้นที่เมือง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดูแลพื้นที่ชนบท เป็น อปท.ชั้นล่าง กทม.ไม่มีนายอำเภอ ไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน แต่มีผู้นำชุมชนในแต่ละชุมชน ผู้ว่า กทม. หรือ ผู้บริหาร กทม. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่ต้องรายงานขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) 

ระบบการบริหาร กทม.แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ “สำนัก” และ “เขต” 50 เขต[13] แต่เดิมปี 2532 สมัยพล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าฯ มีนโยบายแบ่งเขตปกครองเพิ่มจาก 32 เขต เป็น 36 เขต[14] โดยมีผู้อำนวยการเขต (ผอ.เขต) เป็นข้าราชการใน กทม.ที่ผู้ว่า กทม.แต่งตั้ง เขตคือ “สาขา” ของสำนักต่างๆ สำนักเปรียบเหมือนกระทรวง/กรมย่อยๆ ที่อยู่ที่ส่วนกลางของ กทม. (อยู่เสาชิงช้าและดินแดง)

สมาชิกสภา กทม. (ส.ก.) เปรียบเหมือน ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งของแต่ละเขต เขตละไม่ต่ำกว่าหนึ่งคน เว้นแต่มีจำนวนประชากรเกิน 50,000 คน ให้มี ส.ก. เพิ่มอีก 1 คน รวมทั้งหมด 61 คน[15] ปัจจุบันกฎหมายแก้ไขใหม่ พ.ศ.2562 กำหนดสมาชิก ส.ก.เขตที่ประชากร 150,000 คน[16] ให้มี ส.ก. 1 คน ตามฐานประชากรเดิมปี 2553 ประชากร 5,701,394 คน จะมี ส.ก.ได้เพียง 38 คน สภา กทม.มีหน้าที่เหมือนสภาใหญ่ สส.[17] คือติดตามการทำงานของผู้ว่า กทม. และอนุมัติงบประมาณ

ตามประกาศ คสช. ที่ 85/2557[18] เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวได้แต่งตั้ง 30 ส.ก.[19] จาก 50 เขต แยก 6 กลุ่มเขต เขตละ 5 คน แบ่งเป็น (1) กรุงเทพกลาง (2) กรุงเทพใต้ (3) กรุงเทพเหนือ (4) กรุงเทพตะวันออก (5) กรุงธนเหนือ (6) กรุงธนใต้ โดยคัดแยกจากพื้นที่ที่ ส.ก.แต่ละคนอยู่ในภูมิลำเนานั้น หรือใกล้เคียง

ส่วนในระดับเขตมีสภาเขต และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ไม่มีบทบาทมาก เป็นเพียงคณะให้คำปรึกษา ผอ.เขต[20] ไม่มีอำนาจตรวจสอบและอนุมัติงบประมาณ แต่เขตหนึ่งมี ส.ข.หลายคน อย่างน้อยเขตละ 7 คน ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิก ส.ข.ทั้งหมด

 

ทำไม กทม.ต้องยุบสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) 

 

ผู้อำนวยการเขตถูกกำกับโดยผู้ว่าฯ กทม.แต่ผู้ว่าฯ กทม.จะถูกตรวจสอบโดย ส.ก. และ ส.ข.อีก ทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำงาน การเล็งแก้กฎหมาย ยกเลิก ส.ข.เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2560[21] เพราะ ในการทำงานนั้น ส.ข.ถือเป็นตีนเป็นมือของ ผอ.เขต เพราะเป็นที่ปรึกษาของ ผอ.เขต 

ตามประกาศ คสช. ที่ 85/2557[22] ได้ยุบ ส.ข. และแต่งตั้ง ส.ก.ใหม่ทั้งหมด โดยไม่เอาคนเก่ามาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเหมือนเช่น อบจ. เทศบาล และอบต. เพราะเบื้องลึกมีข้อครหาว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สรรหามาไม่โยงยึดกับประชาชน และข้าราชการประจำปฏิบัติหน้าที่นายกลุแก่อำนาจ 

มีผู้ไม่เห็นด้วยที่ให้ยุบเลิก หรือให้ระงับเลือกตั้ง ส.ข. เหลือแต่ ส.ก.[23]ตามกฎหมายฉบับ พ.ศ.2562 มาตรา 24[24] ระบุถึง สภาเขต คุณสมบัติสมาชิกสภาเขต การเลือกตั้ง และอำนาจหน้าที่ของสภาเขต เท่ากับว่า ตาม พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ.2562 จะยังไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ข.จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยแนวคิดการยกเลิกการเลือกตั้ง ส.ข. มาจากข้อเสนอของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

หากเทียบกับ อปท.รูปแบบอื่น กทม. มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วน ส.ข. มีอำนาจหน้าที่เพียงให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อำนวยการเขตและสภากรุงเทพมหานคร[25] กทม.มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2556[26] และ ส.ก. ส.ข.เมื่อปี 2553[27] ต่อมาปี 2557 คสช. มีการแต่งตั้ง ส.ก.ใหม่ ปี 2559 มีการปลดผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ และปี 2562 ให้ยกเลิก ส.ข.[28] 

 

ปฏิรูป กทม.ก่อนเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูป

 

มีการเปิดประเด็น กทม.มาตั้งแต่ปี 2563 ว่า “การเมืองการปกครองของ กทม. ควรปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูป” [29]ซึ่งอาจ (1) ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ส.ก. และ ส.ข.โดยเร็ว แต่ ส.ข. อาจยังไม่เลือก เพราะแก้กฎหมายไม่ทันหรือ (2) ให้มีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ กทม.ใหม่ทั้งหมดเสียก่อน หรือ (3) ให้ทำการเลือกตั้งและปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน เพราะ กทม.มีปัญหาด้านการเมืองและการบริหารมากมายที่ต้องรีบแก้ไข

ปัญหาภายในของการบริหาร กทม.คือความไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเรื่อง สาธารณูปโภค ตำรวจ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การสั่งการ ผู้ว่าฯ กทม.สั่งการไม่ได้เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แต่เพียงประสานงาน การบริหารจึงขาดประสิทธิภาพ อำนาจผู้ว่าฯ ทำอะไรไม่ได้มาก แต่หลังจากเกิดวิกฤตโรคโควิด 19 ทำให้มองเห็นอำนาจของผู้ว่าฯ กทม.ในการแก้ไขปัญหาขึ้นมามาก แต่หากดูโครงสร้างการบริหารและการเข้าไปแก้ไขปัญหาทั่วไปเปรียบเทียบงานของกทม.กับท้องถิ่นอื่น เห็นว่าคล้ายกันแต่ กทม.ซับซ้อนและใหญ่กว่ามาก ปัญหา กทม.มีมากกว่า เป็นปัญหาไมโครมากกว่า นอกจากนี้ความเป็นเมืองใหญ่จุดศูนย์กลางความเจริญ กทม.จึงมีประชากรแฝงมาก 

ปลายปี 2564 มีกระแสนักวิชาการหนุน เรียกร้อง”ฝ่ายประชาธิปไตย” ให้มีเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จึงเริ่มมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม.ขึ้นหลายคน ซึ่งต่างฝ่ายต่างลุยหาเสียงกันโดยไม่ทราบวันเลือกตั้งที่แน่ชัด

ฝ่ายอำนาจรัฐยังคงปิดบัง เฉย ไม่บอกแผนการพัฒนาทางการเมือง กทม. และการเลือกตั้งอย่างเต็มปากเต็มคำ ด้วยอ้างรอผลการเลือกตั้ง อบต. อ้าง รอ กกต. อ้าง รอกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ข. ซึ่งข้ออ้างไม่สมเหตุผลนัก[30] เพราะรอกันมานานมาก นานกว่าวาระการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สถ.ผถ.)ที่มีคือวาระเกินกว่า 4 ปีมานาน 

 

สารพัดปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานคร

 

ปี 2556 กทม.มี 10 ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข[31] (1) จราจร ต้องพึ่งระบบ Mass Transit (2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน “จัดโซนนิ่ง ลดจี้-ปล้น วางระบบวงจรปิด ป้องปราม” (3) การจัดการน้ำ และภัยพิบัติ “ผู้ว่าฯ กทม.” คนใหม่ต้องเร่งแผนเพิ่มระบบระบายน้ำ (4) ผังเมือง “กรุงเทพฯ ยังไม่เป็นระเบียบ พื้นที่สีเขียวน้อยไป” (5) พื้นที่สีเขียวคุณภาพชีวิตคนกรุง “กทม.มีพื้นที่สีเขียว 5 ตารางเมตรต่อคน” (6) ธรรมาภิบาล ปัญหามีเพราะการเมืองมายุ่ง (7) ขยะ ขยะล้นกรุง หมื่นตันต่อวัน รอผู้ว่าฯคนใหม่สานต่อปัญหา (8) หาบเร่-แผงลอย “กทม.โอด หาบเร่-แผงลอย ปัญหาโลกแตก” (9) ความพร้อมสู่เออีซี AEC กทม.ยังต้องพัฒนาคน และโครงสร้างพื้นฐาน (10) ท่องเที่ยว เสริมสร้างจุดแข็งของกรุงเทพฯเมืองท่องเที่ยว แต่ผลสำรวจความคิดเห็นปัญหา (2556) ที่คนกรุงเทพฯ ต้องการให้แก้มี 5 ปัญหาหลัก ได้แก่[32] (1) ปัญหาขยะ เช่น ขยะมาก กลิ่นขยะเหม็น (2) ปัญหาการจราจรติดขัด (3) ปัญหาแหล่งมั่วสุม การพนัน ยาเสพติด (4) ปัญหาถนนชำรุด ถนนแคบ และ (5) ปัญหาน้ำท่วมขังตามถนนและซอย เพราะท่อตันสิ่งก่อสร้างไหลลงท่อ น้ำไหลช้า

นับแต่ปี 2559 กทม. ประสบปัญหาใหญ่เข้าใกล้ภาวะอัมพาต เพราะเมืองเริ่มมีขนาดใหญ่เกินการจัดการ ตามนโยบายพัฒนาเมืองของภาครัฐที่เน้นพัฒนาเมืองใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาเมืองตามมา อาทิ ปัญหาที่อยู่อาศัย กทม.คือตัวอย่างที่ดีของเมืองที่เลวที่สุดในโลก[33] ฝนตกเกิน 60 มม.[34] จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นปัญหาเรื้อรัง เป็นปัญหามาถึงปัจจุบันพื้นที่จุดเสี่ยง ระบบระบายน้ำ สะท้อนปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ระบายไม่ทัน มีน้ำท่วมขังในหลายๆ พื้นที่ เช่น พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ[35]เพราะระบบผังเมืองที่ไร้การควบคุม[36] ปี 2564 กทม.ลงทุนปรับปรุงอัพเดต 4 อุโมงค์ยักษ์[37] และจะก่อสร้างเพิ่มเติมอุโมงค์ยักษ์อีก 6 แห่ง ทุ่มงบประมาณเสริมแนวคันกั้นน้ำถาวรสูง 2.5-3.5 เมตร  

นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น เช่น ทางเท้าชำรุด ไม่ได้รับการแก้ไข ป้ายโฆษณาเกะกะกีดขวางทางเท้า ปัญหาวิกฤติโลกร้อนที่จะก่อปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ[38] ปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น[39] ปัญหาดินกรุงเทพฯ เสี่ยงทรุดตัวปีละ 1-2 ซม.[40]ทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนปัญหาการจัดการทั้งนั้น เป็นสิ่งท้าทายแก่ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะอาสาเข้ามาแก้ไข เพราะมีการเปรียบปัญหาเหมือน “เส้นเลือดฝอย” [41] ที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาไปจากจุดเล็กๆ

 

ด้วยอำนาจที่หอมหวนเพราะอำนาจหากอยู่ส่วนกลางก็จะสั่งการและควบคุมง่าย นายทุน เผด็จการ และรัฐข้าราชการชอบมีทั้ง (1) สืบทอดอำนาจ (2) เปลี่ยนขั้วอำนาจ (3) ยึดอำนาจถาวร (4) เปลี่ยนแปลงอำนาจอันเป็นที่ปรารถนาของนักการเมือง “ฝ่ายอำนาจนิยม” ทั้งหลาย ที่มักคิดถึงอำนาจที่มาก่อนประชาชนเสมอ การมีอำนาจ แต่ไม่คิดพัฒนาบ้านเมืองก็เท่ากับการทำร้ายประเทศ ทำให้ประเทศเสียโอกาสเสียดุลต่างๆ ต้องมีการจัดการแก้ไขที่ “ต้นเหตุ” ข่าวการล่าชื่อรณรงค์ข้อเสนอให้ยุบราชการส่วนภูมิภาคและกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นในระยะ 10-15 ปี[42] หากไม่เริ่มทำวันนี้ ก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ “ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน”


 

[1]Phachern Thammasarangkoon & Watcharin Unarine, ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น), บทความพิเศษ, สยามรัฐออนไลน์, 7 มกราคม 2565, https://siamrath.co.th/n/311692 

[2](1) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (กทม) 0002/ว11 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวทางการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง, (2) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (กทม) 0002/ว12 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวทางการกำหนดที่เลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง โดยระบุว่า ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) เห็นว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละ 600 คน เป็นจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง, (3) หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (กทม) 0002/ว13 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง แผนผังการเลือกตั้งและขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น โดยระบุว่า แนวทางการจัดสถานที่เลือกตั้งและขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะต้องจัดให้มีกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มงวด รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางลงคะแนนเลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง, (4) หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (กทม) 0002/ว14 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564  เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ระบุว่า ปัจจุบันการเลือกตั้งครั้งแรกของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาลมาตรา 142 คงเหลือเฉพาะกรุงเทพมหานคร (กทม.) กับเมืองพัทยาเท่านั้น ซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีมติให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งพร้อมกัน

ดู บิ๊กป้อม พปชร. ไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. พร้อมหนุนผู้สมัครคนดีทำงานร่วมรัฐบาล ยัน นายกฯ แค่วางกรอบเลือกตั้งฯ กลางปี 2565 ยังไม่ใช่กำหนดที่แน่ชัด, The Bangkok Insight, 15 ธันวาคม 2564, https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/politics/767174/ & เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ, โดยรศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, สยามรัฐ, 16 ธันวาคม 2564, https://siamrath.co.th/n/305997 & ยื้อเลือกผู้ว่าฯกทม.ใครได้ใครเสีย : รายงานพิเศษ, ข่าวสด, 19 ธันวาคม 2564, https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6788339 & ส่งหนังสือ 'ด่วนที่สุด' 4 ฉบับ ถึงทุกเขต ในกรุงเทพฯ เตรียมเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.', ข่าวสด, 19 ธันวาคม 2564, https://www.khaosod.co.th/politics/news_6789789 & เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ยิ่งช้ายิ่งเสียโอกาส, มติชน, 26 ธันวาคม 2564, https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3103836 & ส่องศึก 2 เมือง ‘ผู้ว่าฯกทม.-นายกพัทยา, มติชน, 5 มกราคม 2565, https://www.matichon.co.th/politics/news_3116619   

[3]หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0012/ว 905 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ส่งแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563, https://www.ect.go.th/phangnga/ewt_dl_link.php?nid=667

[4]ดู กรุงเทพฯ คือตัวอย่างที่ดีของเมืองที่เลวที่สุดในโลก, สำนักข่าวอิศรา, 5 ตุลาคม 2559, https://www.isranews.org/isranews-article/50585-water-bankok.html& เมืองโตเดี่ยว, โดย Chinnakrit, 5 มิถุนายน 2556, http://chinnakrit-geo29.blogspot.com/2013/06/blog-post.html?m=1 & กรุงเทพมหานคร: เมืองโตเดี่ยวตลอดกาลของประเทศไทย โดย กาญจนา ตั้งชลทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550, https://www.hiso.or.th/hiso/news_hiso/fileupload/710pp345-3.doc 

[5]Global City หรือเรียกอีกอย่างว่า Power City , เมืองโลก , เมืองอัลฟา หรือ ศูนย์กลางโลก คือเมือง ซึ่งเป็น โหนด หลักใน เครือข่ายเศรษฐกิจทั่วโลก แนวคิดนี้มาจากภูมิศาสตร์และ การศึกษาเมือง และแนวคิดที่ว่า โลกาภิวัตน์ ถูกสร้างขึ้นและต่อยอดในเชิงกลยุทธ์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ตามลำดับชั้นของความสำคัญต่อการดำเนินงานของ ระบบโลกของ การเงิน และ การค้า, Wikipedia

[6]มหานคร หรือ เมโทรโพลิส (Metropolis)เป็นนครขนาดใหญ่หรือเขตเมืองขยาย ที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศหรือภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางที่สำคัญด้านการเชื่อมต่อ การค้า และการสื่อสารในระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ คำว่า เมโทโพลิส เป็นภาษากรีกโบราณ มีความหมายคือ “เมืองแม่” ของอาณานิคม (ในความหมายสมัยโบราณ) ซึ่งเป็นเมืองที่ส่งคนไปตั้งถิ่นฐานในอาณานิคม ในเวลาต่อมาเมืองแม่นี้นับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญของประเทศ หรือเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมหนึ่งๆ ที่เฉพาะเจาะจงในเมืองนั้น, Wikipedia

มหานครใหญ่ที่สุด 7 เมือง นิยามจากพื้นที่ที่มีการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องมีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนนั้น ตั้งอยู่ในเอเชีย ข้อมูลประชากรสำรวจล่าสุด (2556) เมื่อเดือนที่แล้วโดยเวนเดลล์ คอกซ์ (Wendell Cox) พบว่า มหานครใหญ่ยังเป็นโตเกียว-โยโกฮามา ที่มีประชากร 37 ล้านคน ตามมาด้วยกรุงจาการ์ตา, โซล-อินชอน, เดลฮี, นครเซี่ยงไฮ้ และกรุงมะนิลา ด้วยจำนวนผู้อยู่อาศัยประมาณ 20 ล้านคน มหานครนิวยอร์กซึ่งเคยเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ลดไปอยู่อันดับ 8 ในปัจจุบัน ส่วนเมืองอื่นของตะวันตกที่ติดอันดับ 28 เมืองใหญ่ ได้แก่ มอสโก (อันดับ 15) ลอสแองเจลิส (อันดับ 17) และปารีส (อันดับ 28) ส่วนลอนดอนซึ่งเป็นเมืองทันสมัยแห่งแรกที่มีประชากรถึงระดับล้าน กลับไม่ติดอันดับเพราะหยุดขยายตัวผลจากนโยบายสิ่งแวดล้อม

National Geographic (2545)กล่าวว่า มหานคร(Metropolis) หมายถึง เมืองที่มีจำนวนประชากรมากกว่าสิบล้านคน โดยในปี ค.ศ.1995 โลกมีมหานครอยู่ 14 แห่ง และในปี ค.ศ.2015 โลกจะมีมหานครเพิ่มขึ้นเป็น 21 แห่ง และลำดับของมหานครเหล่านี้จะเปลี่ยนไป โดยในขณะนี้มหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลก 5 อันดับแรก คือ โตเกียว (ญี่ปุ่น)  แมกซิโกซิตี้ (เม็กซิโก) เซาเปาลู (บราซิล)  นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) และมุมไบ (อินเดีย)

ดู เผยโฉมมหานครโตเร็วสุดในโลก, กรุงเทพธุรกิจ, 17 เมษายน 2556, https://www.bangkokbiznews.com/news/500635 & เมืองโตเดี่ยว, โดย Chinnakrit, 5 มิถุนายน 2556, อ้างแล้ว 

[7]แนวคิด “เมืองบริวาร” (Satellite town) เกิดจากแนวคิดที่ว่าตามปกติแล้ว แนวโน้มการขยายของเมืองจะเป็นไปในลักษณะของการขยายออกไปจากศูนย์กลางทุกๆ ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ พื้นที่ชนบทเดิมที่อยู่รอบๆ เมืองก็จะกลายเป็นชานเมือง ในขณะที่เมืองน่าอยู่อาศัยเดิมที่รายล้อมด้วยพื้นที่ชนบท ก็ต้องขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ

[8]เมืองโตเดี่ยว, โดย Chinnakrit, 5 มิถุนายน 2556, อ้างแล้ว

[9]เผยจุดแข็งที่ทำให้ “กรุงเทพฯ” คว้าแชมป์เมืองจุดหมายปลายทางโลก ปี '59 โดย Brand Buffet, 22 กันยายน 2559, https://www.brandbuffet.in.th/2016/09/mastercard-global-destinations-cities-index-2016/ 

[10]พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก วันที่ 16 เมษายน 2562 หน้า 142-150, https://officialadmin.bangkok.go.th/upload/file_QqrFyypzNM_175848.PDF

https://workpointtoday.com/ประกาศใช้กฎหมายท้องถิ่/

[11]ดู แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ประกาศใช้ 31 มกราคม 2557, http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER019/GENERAL/DATA0000/00000321.PDF & แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2560 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร, http://one.bangkok.go.th/info/bmainfo/docs/plans/2Management%20Plan%20governor%202556-2560.pdf  

[12]ด่วน! ม.44 ปลด 'สุขุมพันธุ์' พ้นผู้ว่าฯ กทม., กรุงเทพธุรกิจ, 18 ตุลาคม 2559, https://www.bangkokbiznews.com/news/723389 & คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 238 ง วันที่ 18 ตุลาคม 2559 หน้า 9-10, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/238/9.PDF

[13]ดู แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2560 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร, อ้างแล้ว & แก้กฎหมายลดจำนวน ส.ก. ให้อำนาจเต็มมหาดไทยตรวจสอบคุณสมบัติ, โดย iLaw, 7 พฤศจิกายน 2562, https://ilaw.or.th/node/5467

[14]ดู ครบวาระส.ข.14เขต...ทำไมทั่วกรุงเลือกไม่พร้อมกัน, เดลินิวส์, 5 มิถุนายน 2557, https://d.dailynews.co.th/bangkok/242690/ 

[15]ดู แก้กฎหมายลดจำนวน ส.ก. ให้อำนาจเต็มมหาดไทยตรวจสอบคุณสมบัติ, โดย iLaw, 7 พฤศจิกายน 2562, อ้างแล้ว

[16]ดู แก้กฎหมายลดจำนวน ส.ก. ให้อำนาจเต็มมหาดไทยตรวจสอบคุณสมบัติ, โดย iLaw, 7 พฤศจิกายน 2562, อ้างแล้ว

[17]พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

มาตรา 29 สภากรุงเทพมหานครมีอำนาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก สภากรุงเทพมหานคร ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา กรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภา กรุงเทพมหานครวิธีการประชุมการเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติการปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ และความเรียบร้อย และ กิจการอื่นอันเป็นหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร

มาตรา 49 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่

มาตรา 69 ให้ผู้อำนวยการเขตมีอำนาจหน้าที่ 

มาตรา 79 ให้สภาเขตมีอำนาจหน้าที่

ดู การเมืองการปกครองกทม. ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูป โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : มติชน, 21 กรกฎาคม 2563, https://www.matichon.co.th/article/news_2273208 

[18]ประกาศ คสช. ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 134 ง วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 หน้า 12-14, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/12.PDF 

& คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 1 ง วันที่ 5 มกราคม 2558 หน้า 48-52, http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER13/DRAWER019/GENERAL/DATA0000/00000102.PDF

[19]กางจุดแข็ง-จุดอ่อน'สภากทม.'นับหนึ่งก้าวใหญ่ปฏิรูป, คมชัดลึก, 15 ต.ค. 2557 กางจุดแข็ง-จุดอ่อน'สภากทม.' นับหนึ่งก้าวใหญ่ปฏิรูปท้องถิ่น : ธนัชพงศ์ คงสายรายงาน, https://www.komchadluek.net/news/193994 

[20]การเมืองการปกครองกทม. ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูป โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : มติชน, 21 กรกฎาคม 2563, อ้างแล้ว

[21]ยุบเลิกสมาชิกสภาเขต กทม., , โดยลมเปลี่ยนทิศ, ไทยรัฐออนไลน์, 12 มกราคม 2561, https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1174598 & แก้กฎหมายลดจำนวน ส.ก. ให้อำนาจเต็มมหาดไทยตรวจสอบคุณสมบัติ, โดย iLaw, 7 พฤศจิกายน 2562, อ้างแล้ว

[22]ตามประกาศ คสช. ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ต่อมายกเลิก ให้คนเดิมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่  5 มกราคม 2558 ยกเว้น กทม.และเมืองพัทยา) ข้อ 3 

ดู ประกาศ คสช. ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว, อ้างแล้ว & คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว, อ้างแล้ว

[23]พรรคการเมืองที่มีฐานเสียงใน กรุงเทพฯ ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก ส.ข.

[24]มาตรา 24 ให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ มิให้นำมาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 79 และ มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาใช้บังคับ

ดู พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562, อ้างแล้ว & ประกาศใช้กฎหมายท้องถิ่น กทม. ระงับเลือกตั้ง ส.ข. เหลือแต่ ส.ก., workpointTODAY, 16 เมษายน 2562, https://workpointtoday.com/ประกาศใช้กฎหมายท้องถิ่/& ยุบเลิกสมาชิกสภาเขต กทม., ไทยรัฐออนไลน์, 12 มกราคม 2561, อ้างแล้ว

[25]ดู พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 29 (อำนาจ ส.ก.) มาตรา 49 (อำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) มาตรา 69 (อำนาจหน้าที่ผู้อำนวยการเขต) มาตรา 79 (อำนาจหน้าที่สภาเขต), อ้างแล้ว 

[26]ย้อน 3 มี.ค. 56 : เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ชัยชนะสุขุมพันธุ์ กับกลยุทธ์ ปชป.โค้งสุดท้าย ไม่เลือกเราเขามาแน่, มติชนสุดสัปดาห์, 3 มีนาคม 2564, https://www.matichonweekly.com/column/article_405854 

[27]สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. 29 สิงหาคม 2553, RYT9: ข่าวออนไลน์ InfoQuest, https://www.ryt9.com/s/prg/973340

[28]วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นวันครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) 14 เขต อีก 36 เขตที่เหลือ ที่จะครบวาระในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 รวม 50 เขต แต่ คสช.ไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. แต่มีการสรรหาเพียง ส.ก. จะเรียกว่าชะลอมากกว่า ตาม มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562

ดู ครบวาระส.ข.14เขต...ทำไมทั่วกรุงเลือกไม่พร้อมกัน, เดลินิวส์, 5 มิถุนายน 2557, อ้างแล้ว 

[29]การเมืองการปกครองกทม. ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูป โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : มติชน, 21 กรกฎาคม 2563, อ้างแล้ว

[30]สารพัดเหตุผลข้ออ้างเลื่อนการเลือกตั้ง กทม.เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ยังไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายรัฐบาลในฐานะผู้จัดการ (รัฐบาลเป็นคนกำหนดวันเลือกตั้ง เขาก็จะกำหนดในสภาวะที่เขาคิดว่าได้ประโยชน์ที่สุด), พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)อาจยังไม่มีตัวบุคคลที่เหมาะสมที่จะส่งเข้าแข่งขันฯ, การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเม.ย.-ก.ค.ที่ผ่านมา อย่างระลอกล่าสุดที่ระบาดในกทม., รอประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง อบต.ภายในเดือนธันวาคม 2565 แต่เนื่องจากการเลือกตั้ง อบต.มีมากกว่า อบจ.และเทศบาล การประกาศรับรองอาจต้องใช้เวลามากกว่า ดังนั้นการประกาศรับรองผลอาจเลยไปถึงมกราคม 2565, เพราะเตะถ่วงที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนและคืนอำนาจสู่ท้องถิ่น, ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะพร้อมเมื่อไรแต่มักอ้างเหตุโยนไปที่ กกต.และกระทรวงมหาดไทย 

ดู ยื้อเลือกผู้ว่าฯกทม.ใครได้ใครเสีย : รายงานพิเศษ, ข่าวสด, 19 ธันวาคม 2564, อ้างแล้ว

[31]10ปัญหา ผู้ว่าฯช่วยด้วย, คมชัดลึก, 7 มกราคม 2556, https://www.komchadluek.net/news/148872 & สถาบันอนาคตไทยศึกษา กาง “10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพฯ” เมืองน่าเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่ : ไทยพับลิกา, 30 ตุลาคม 2558, https://thaipublica.org/2015/10/ttf-10factsbkk/ 

[32]กทม.เผยผลสำรวจความคิดเห็นคนกรุง 5 ปัญหาหลัก อยากให้แก้ปัญหาน้ำท่วมมากสุด : ผู้จัดการออนไลน์, 30 กันยายน 2556, https://mgronline.com/qol/detail/9560000123029 

[33]กรุงเทพฯ คือตัวอย่างที่ดีของเมืองที่เลวที่สุดในโลก, สำนักข่าวอิศรา, 5 ตุลาคม 2559, อ้างแล้ว

[34]น้ำท่วม กทม.ซ้ำซาก ฝนห้ามตกเกิน 60 มม., ไทยรัฐออนไลน์, 26 กรกฎาคม 2562, https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1622610 

[35]'ทศพร ก้าวไกล' บี้ผู้ว่าฯ กทม.ทบทวนมาตรการป้องกันน้ำท่วม เผย กทม.ติดริมน้ำเจอปัญหาซ้ำซาก, voicetv, 11 พฤศจิกายน 2564, https://voicetv.co.th/read/Zf2UdPFEC & ทำไมกรุงเทพฯ น้ำท่วมไม่เลิก? โดยนริศา สุมะมานนท์, 3 กรกฎาคม 2563, https://urbancreature.co/bangkok-flood/ & กทม.เตรียมแผนรับมือน้ำท่วมขังพื้นที่จุดอ่อน, Thai PBS News, 9 พฤษภาคม 2561, https://news.thaipbs.or.th/content/272104    

[36]ผังเมืองไร้การควบคุม สาเหตุน้ำท่วมซ้ำซาก ใน กทม., Posttoday, 29 พฤษภาคม 2560, https://www.posttoday.com/social/local/496840

[37]2564 ไม่ท่วมหนักซ้ำรอย 2554 กทม.ลงทุนระบายน้ำ 4+6 อุโมงค์ยักษ์, ประชาชาติธุรกิจ, 6 ตุลาคม 2564 - 09:25 น., https://www.prachachat.net/property/news-775442

[38]Red Code! อุณหภูมิโลกกำลังสูงขึ้น กทม.จะจมน้ำจริงไหม?, Story of Green Ep.2, ข่าวspringnews, 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:53, https://www.springnews.co.th/spring-life/817766 

[39]เกาะติดสถานการณ์ “น้ำทะเลหนุนสูง” ดร.เสรี ชี้ อิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูงปีนี้ รุนแรงกว่าปี 2554 ส่งผล น้ำท่วมทอดยาวนาน จับตาช่วงวันที่ 21-24 พ.ย. ระดับน้ำสูงอีกครั้ง ขณะ 5-9 ธ.ค. จะหนุนสูงสุดในปีนี้ ประเมิน 10 ปี ผลกระทบรุนแรงขึ้น

ดู อิทธิพล “น้ำทะเลหนุนสูง” รุนแรงกว่าปี 54 จับตา 5-9 ธ.ค. ระดับน้ำสูงสุด, ข่าวฐานเศรษฐกิจดิจิทัล, 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:54 น., https://www.thansettakij.com/general-news/502617 

[40]ข่าวกรุงเทพฯควรดีกว่านี้ คนกรุงเทพฯควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้, โดยดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล, สยามรัฐ, 15 ตุลาคม 2563, https://siamrath.co.th/n/189482 & กรุงเทพฯ วายป่วง! ดินทรุดปีละเซ็นต์ เสี่ยงจมบาดาลทุกพื้นที่, mgronline ผู้จัดการสุดสัปดาห์, 15 มิถุนายน 2562, https://mgronline.com/daily/detail/9620000056708 & กทม.-ปริมณฑลทรุดต่อเนื่องปี 2-3 ซม. ใช้ 'น้ำบาดาล' ทำบางที่สะสมเป็นเมตร, TCIJ, 9 สิงหาคม 2558, https://www.tcijthai.com/news/2015/09/scoop/5726 & กทม.ยุบปีละ10มม.รามคำแหงหนักสุด, Posttoday, 19 มิถุนายน 2558, https://www.posttoday.com/social/local/371456 

[41]“ชัชชาติ” ชี้ปัญหาของกทม.ต้องแก้ที่เส้นเลือดฝอยคือชุมชน : มติชน, 11 กันยายน  2562, https://www.matichon.co.th/politics/news_1665865 

[42]ก้าวหน้า คึก! ล่ารายชื่อแก้ รธน.หมวด 14 ยุบส่วนภูมิภาค ลุยกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เริ่ม 1 เม.ย., มติชน, 2 มกราคม 2565, https://www.matichon.co.th/politics/news_3113443 & ‘คณะก้าวหน้า’ลุยล่าชื่อแก้รธน.ยุบส่วนภูมิภาค-กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น, เดลินิวส์, 2 มกราคม 2564, https://www.dailynews.co.th/news/627620/  & ดร.นิว ชำแหละแผน 'ปิยบุตร' จะยุบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ, 4 มกราคม 2565, https://www.thaipost.net/x-cite-news/57760/ ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี