ชีวิตที่พอเพียง 4120a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๒ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔    สัปดาห์สายพันธุ์โอมิครอนทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในยุโรป และหลายประเทศ


สายพันธุ์โอมิครอนทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในยุโรป และหลายประเทศ

ชีวิตที่พอเพียง 4120a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๒๒ – ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๔    สัปดาห์สายพันธุ์โอมิครอนทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในยุโรป และหลายประเทศ  

๒๓ ธันวาคม     

เช้าประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอธิการบดี มอ.    บ่าย ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ HITAP   ทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๗๐๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๒๕   จากทัณฑสถาน ๕๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๘,๓๑๔ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๑.๑ ล้านโดส  

อาการของการติดเชื้อโอมิครอน (๑)   Omicron ระบาดใหญ่ในอังกฤษผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้นไปกว่า ๑ แสนคน 

 

 ๒๔ ธันวาคม    

เช้าบรรยายเรื่องการบริหารวิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหาร มศว.  ทางซูม    บ่าย ประชุมอนุกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  ทางซูม 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๕๐๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๖    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๕๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๘,๑๙๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๑.๖ ล้านโดส 

ผลวิจัยบอกว่า โอมิครอนน่าจะก่ออาการอ่อนกว่า    คนที่เคยได้รับวัคซีนแล้ว ๒ เข็ม ภูมิคุ้มกันในน้ำเลือด ไม่สามารถต้านโอมิครอนได้     แต่ภูมิคุ้มกันในเซลล์ (T cells) ยังทำงานได้ดี (๒)    ความรู้เรื่องโอมิครอนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บอกว่าสายพันธุ์นี้ก่อความผิดปกติของพยาธิสภาพแตกต่างจากสายพันธุ์ก่อนๆ ไปมาก    ตรงกับข้อมูลด้านจีโนม   

จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งโลก เกิน ๑ ล้านรายใน ๑ วัน    

     

   

๒๕ ธันวาคม (เสาร์)   

อยู่บ้าน     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๕๘๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๙    ในทัณฑสถาน ๕๗   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๗,๑๒๓     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๐๒.๒ ล้านโดส  

   

๒๖ ธันวาคม (อาทิตย์)          

 อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๔๑๒     เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๗    จากทัณฑสถาน ๒๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๕,๘๖๒ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๒.๖ ล้านโดส  

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในโลกเกือบ ๑.๕ ล้านคนใน ๑ วัน   ผลของสายพันธุ์โอมิครอน   

            

๒๗ ธันวาคม     

               บ่าย ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะแพทยศาสตร์ มช. ทางซูม       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๓๐๗   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๐    จากทัณฑสถาน ๑๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๔,๔๓๖ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๒.๗ ล้านโดส 

    

 

       

 

๒๘ ธันวาคม  

อยู่บ้าน    เช้าให้ความเห็นต่อทีมสำนักงานสถาปนิกเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเรื่องการออกแบบ RKCA  ของ สบร.                       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๑๑๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๐   ในทัณฑสถาน ๕๔  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๓,๖๓๙ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๓.๐ ล้านโดส   

ประกาศปิดประเทศอีกครั้งหนึ่ง   ไม่รับลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพิ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

 

๒๙ ธันวาคม      

เช้าออกไปทำฟะนที่ศิริราช       บ่ายประชุมกรรมการบุทธศาสตร์ ของ มอ. ทางซูม                     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๓๖๐  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๙   จากทัณฑสถาน ๔๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๓,๕๐๒    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๐๓.๔ ล้านโดส   

สายพันธุ์โอมิครอนกระจายภายในประเทศแล้ว   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๒๒ ธันวาคม ๒,๕๓๒ (๒,๔๙๑) ๒,๑๙๙,๐๖๑ ๒๑,๔๗๑ ๒๗๖,๖๒๔,๐๓๔ ๕,๓๘๖,๑๐๗ (๑๖ น.) ๕๒,๒๕๓,๘๔๘/๘๓๐,๙๙
๒๓ ๒,๙๔๐ (๒,๘๘๓) ๒,๒๐๒.๐๐๑ ๒๑,๕๐๑ ๒๗๗,๕๕๐,๓๒๕ ๕,๓๙๔,๓๖๓ (๑๖ น.) ๕๒,๕๑๐,๙๗๘/๘๓๓,๐๒๙
๒๔  ๒,๖๗๑ (๒,๖๑๖) ๒,๒๐๔,๖๗๒ ๒๑,๕๒๘ ๒๗๘,๕๘๒,๘๐๑ ๕,๔๐๒,๕๐๕ (๑๖ น.) ๕๒,๗๘๘,๔๕๑/๘๓๔,๔๕๕
๒๕ ๒,๗๖๖ (๒,๗๐๓) ๒,๒๐๗,๔๓๘ ๒๑,๕๕๘ ๒๗๘,๓๙๙,๐๒๘ ๕,๔๑๐,๙๘๕ (๑๖ น.) ๕๒,๙๘๖,๓๐๗/๘๓๗,๖๗๑
๒๖  ๒,๕๓๒ (๒,๔๗๒) ๒,๒๐๙,๙๗๐ ๒๑,๕๘๐ ๒๗๙,๘๗๖,๑๖๘ ๕,๔๑๔,๖๙๐ (๑๖ น.) ๕๓,๐๒๖,๗๖๕/๘๓๗,๗๗๙
๒๗ ๒,๔๓๗ (๒,๓๔๒) ๒,๒๑๒,๔๐๗ ๒๑,๕๙๘ ๒๘๐,๓๗๗,๕๒๖ ๕,๔๑๘,๔๒๑ (๑๖ น) ๕๓,๒๒๒,๔๒๔/๘๓๗,๘๕๔
๒๘ ๒,๓๐๕ (๒,๒๑๐) ๒,๒๑๔,๗๑๒ ๒๑,๖๓๐ ๒๘๑,๙๑๔,๓๖๐ ๕,๔๒๓,๖๙๗ (๑๖ น.) ๕๓,๗๙๑,๘๕๒/๘๓๙,๖๐๕
๒๙ ๒,๕๗๕ (๒,๔๕๙) ๒,๒๑๗,๒๘๗ ๒๑,๖๔๗ ๒๘๓,๒๖๘,๒๙๒ ๕,๔๓๒,๖๑๕ (๑๖ น.) ๕๔,๑๔๘,๕๔๔/๘๔๒,๑๖๑
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๒๙ ธ.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 695150เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2021 18:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 ธันวาคม 2021 18:07 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี