ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. และ มข. มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงได้มีความคิดที่จะจัดประชุมร่วมกันขึ้น ซึ่งทาง ทาง มช. รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งแรก และจะจัดประชุมสลับกันไปทุกปี 
เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 49 มีการจัดประชุมวิชาการร่วมกันระหว่างภาควิชาวิสัญญีวิทยา มช.- มข. ที่โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ข้อความข้างบน เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">   </p><p> ทำไมต้องจัดประชุมร่วมกัน
ย้อนไปเมื่อ ธันวาคม ปีที่แล้ว ผมไปบรรยายที่ มช. Small talk ระหว่างทานอาหารทำให้เราได้ข้อสรุปว่าจะจัดประชุมร่วมกัน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นเวทีให้อาจารย์ใหม่ๆ ของทั้งสองภาควิชาฯ ได้มีการฝึกฝนทักษะการบรรยายไปในตัว (ประเด็นนี้จะขยายความในบันทึกหน้า)
ข้อกำหนดร่วมกันมีดังนี้
1. เจ้าภาพที่จัดประชุมจะรับผิดชอบจัดงานทั้งหมด
2.
วิทยากรใช้คณาจารย์ของทั้งสองภาคฯ เป็นหลัก แต่อาจเชิญจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ บ้าง
3.
รายได้ทั้งหมดเป็นของเจ้าภาพที่จัดประชุม
4.
เจ้าภาพร่วม ที่เข้าประชุมไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน (แต่ยังคงได้รับเอกสารประกอบการประชุม)
5.
วิทยากรทุกคนให้เบิกค่าใช้จ่ายจากเจ้าภาพที่จัดประชุม </p><p>ปรากฏว่าการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
วิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายท่านจากส่วนกลางก็อยากมาร่วมบรรยายด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่าที่คาดไว้จาก 200 เป็น 400 คน
(อาจตรงกับช่วงอากาศหนาวและงานพืชสวนโลกด้วย)
ผลจากความสำเร็จในครั้งนี้ ทำให้ได้พันธมิตรเพิ่มอีกหนึ่งสถาบัน คือ มอ.
และจะเปลี่ยนชื่อการประชุมเป็น การประชุมส่วนภูมิภาค ในปีถัดไป
การประชุมร่วมกันครั้งนี้จึงเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือด้านอื่นต่อไป เช่นการวิจัย และการเรียนการสอน เป็นต้น </p>