คืนบำเหน็จ

  ติดต่อ

  คืนบำเหน็จ  
          ข้าราชการใดที่ประสงค์จะคืนบำเหน็จที่ได้รับไปแล้วเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องให้คืนบำเหน็จที่ได้รับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ กรณีที่ไม่สามารถคืนบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ข้าราชการขอผ่อนผันระยะเวลาต่อกระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป โดยข้าราชการผู้นั้นจะต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่เกินเก้าสิบวัน

            การขอผ่อนผันระยะเวลาตามวรรคสองให้ทำเป็นหนังสืออื่นผ่านส่วนราชการต้นสังกัดก่อนพ้นกำหนด ระยะเวลาเก้าสิบวัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะนับเวลาราชการต่อเนื่อง

ข่าวสด (คอลัมน์ท้องถิ่นชวนรู้) : 25 ธ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 69209, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-16 08:56:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บำเหน็จ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)