คืนบำเหน็จ

คืนบำเหน็จ
          ข้าราชการใดที่ประสงค์จะคืนบำเหน็จที่ได้รับไปแล้วเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องให้คืนบำเหน็จที่ได้รับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ กรณีที่ไม่สามารถคืนบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ข้าราชการขอผ่อนผันระยะเวลาต่อกระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป โดยข้าราชการผู้นั้นจะต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่เกินเก้าสิบวัน

            การขอผ่อนผันระยะเวลาตามวรรคสองให้ทำเป็นหนังสืออื่นผ่านส่วนราชการต้นสังกัดก่อนพ้นกำหนด ระยะเวลาเก้าสิบวัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะนับเวลาราชการต่อเนื่อง

ข่าวสด (คอลัมน์ท้องถิ่นชวนรู้) : 25 ธ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#บำเหน็จ

หมายเลขบันทึก: 69209, เขียน: 25 Dec 2006 @ 10:12 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 08:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)