เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ชื่อผลงาน  การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมดงยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้วิจัย   ศุภชาติ  ชาวพงษ์

ปีที่วิจัย     2563

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน 4) พัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ใช้การวิจัยและพัฒนา กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการวิจัยพบว่า 

          1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนพบว่า การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ศึกษาที่พัฒนา 3 ประการ ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และความมีจิตสาธารณะ

           2. รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) หลักการและแนวคิด 

3) กิจกรรมการพัฒนา 4) การวัดและประเมินผล 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และมีเหตุผลเชิงจริยธรรม หลังการทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการทดลอง ใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

หมายเลขบันทึก: 691726เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2021 11:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2021 11:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี