ชีวิตที่พอเพียง 4008a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๑ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  


เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า ทำให้มีการระบาดเพิ่มขึ้นทั่วโลก แม้ในประเทศที่คนฉีดวัคซีนแล้วในอัตราที่สูง

ชีวิตที่พอเพียง 4008a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๒๑ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔   

๒๒ กรกฎาคม   

เช้าเข้าฟังการประชุมเสนอโครงงาน STIPO 3       บ่ายประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ TSQP     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๒๕๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓,๘๔๕   จากทัณฑสถาน ๕๔๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๓๗,๐๕๘ ราย    บรรยากาศการระบาดในกรุงเทพยังเพิ่ม    โรงพยาบาลต่างๆ เตียงเต็ม        การประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด    การระบาดอยู่ในขาขึ้น จากฤทธิ์ของสายพันธุ์เดลต้า     ขณะนี้เอเชียเป็นบริเวณระบาดหนัก    อินโดนีเซียมีจำนวนผู้ป่วยใหม่มากที่สุดในโลก   

 

 ๒๓ กรกฎาคม      

เช้าประชุมประเมินข้อเสนอโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง    บ่ายประชุมกรรมหาร IHPP ทางซูมทั้งหมด         

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๘๘๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓,๖๐๑    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑,๐๗๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๔๓,๗๔๔ ราย    

ผลงานวิจัยในอังกฤษพบไวรัส SARS-CoV-2 ในค้างคาว Horse-shoe bat     คู่มือการจัดการที่พักรักษาตัวที่บ้านของผู้ป่วยโควิด ของสมาคมวิชาชีพการจัดการทรัพยากรอาคาร    นักวิชาการไทยที่ทำงาน โมเดลลิ่ง บอกว่า อัตราการติดเชื้อในประเทศไทยจะสูงขี้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม หรือต้นกันยายน แล้วค่อยๆ ลดลง     สี่จังหวีดภาคใต้จะยากลำบากยิ่งกว่ากรุงเทพ    ท่านหนึ่งคาดว่าสภาพการณ์ในประเทศไทยจะคล้ายที่อินเดีย    คือเชื้อแพร่กระจาย มีคนติดมาก ส่วนหนึ่งเสียชีวิต    จนในที่สุดคนมี herd immunity อัตราการติดเชื้อก็ลดลงไปเอง    การป้องกันตนเองจึงสำคัญที่สุด           

 

๒๔ กรกฎาคม (เสาร์)   วันอาสาฬหบูชา 

อยู่บ้าน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๗๑๔ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓,๘๗๙   ในทัณฑสถาน ๖๕๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๕๐,๒๔๘ ราย     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๕.๗ ล้านโด๊ส     

ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่อง ไม่ระบุช่วงเวลา (๑)     

 

๒๕ กรกฎาคม (อาทิตย์)       

อยู่บ้าน     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๑,๗๕๙ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๙๑๖    จากทัณฑสถาน ๖๔๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๕๘,๕๕๐ ราย     การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างเชื่องช้า   

คนไข้ล้นโรงพยาบาลในกรุงเทพ    มีพยาบาลติดโควิดตาย   รัฐบาลใช้ยุทธศาสตร์ชักชวนคนติดเชื้อให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านในชนบท   

            

๒๖ กรกฎาคม   วันหยุดชดเชย 

               อยู่บ้าน 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๑,๐๖๔   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓,๒๕๗    จากทัณฑสถาน ๑,๐๔๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๖๗,๐๕๗ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๑๖ ล้านโด๊ส      

 

๒๗ กรกฎาคม  

อยู่บ้าน   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๔๐๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓,๔๕๙   ในทัณฑสถาน ๒๔๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๗๑,๙๒๑ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๖.๓ ล้านโด๊ส 

 

๒๘ กรกฎาคม   

อยู่บ้าน   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๓,๔๔๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๘๗๔   จากทัณฑสถาน ๒๐๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๗๘,๒๗๐ ราย    เป็นช่วงเวลาของการระบาดหนักที่ผู้คนไม่ควรออกจากบ้าน     เพราะไม่รู้ว่าจะไปรับเชื้อเข้าเมื่อไรและจากใคร    ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วไป    ออกจากบ้านเมื่อไร สวม mask   รักษาระยะห่าง  และหมั่นล้างมือ   

คู่มือรักษาตัวที่บ้านเมื่อติดโควิด     

จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่มขึ้นในอเมริกา  อังกฤษ และเกือบทั่วโลก   

    

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๒๑กรกฎาคม ๑๓,๐๐๒ (๑๒,๙๗๑) ๔๓๙,๔๗๗ ๓,๖๑๐ ๑๙๒,๓๑๕,๘๕๕ ๔,๑๓๔,๘๕๐ (๑๖ น.) ๓๕,๐๘๑,๗๑๙/๖๒๕,๓๖๓
๒๒ ๑๓,๖๕๕ (๑๓,๖๔๔) ๔๕๓,๑๓๒ ๓,๖๙๗ ๑๙๒,๘๘๔,๔๘๑ ๔,๑๔๓,๖๑๑ (๑๖ น.) ๓๕,๑๔๖,๔๗๖/๖๒๕,๘๐๘
๒๓ ๑๔,๕๗๕ (๑๔,๕๖๒) ๔๖๗,๗๐๗ ๓,๘๑๑ ๑๙๓,๔๖๓,๒๓๔ ๔,๑๕๒,๔๖๒ (๑๖ น.) ๓๕,๒๑๓,๕๙๔/๖๒๖,๑๗๒
๒๔ ๑๔,๒๖๐ (๑๔,๒๔๘) ๔๘๑,๙๖๗ ๓,๙๓๐ ๑๙๔,๑๐๕,๒๐๕ ๔,๑๖๑,๔๐๘ (๑๖ น.) ๓๕,๑๘๓,๐๗๕/๖๒๖,๖๕๘
๒๕  ๑๕,๓๓๕ (๑๕,๓๑๖) ๔๙๗,๓๐๒ ๔,๐๕๙ ๑๙๔,๔๕๘,๕๑๒ ๔,๑๖๙,๖๑๔ (๑๖ น.) ๓๕,๑๘๔,๖๗๑/๖๒๖,๗๑๓
๒๖ ๑๕,๓๗๖ (๑๕,๓๖๒) ๕๑๒,๖๗๘ ๔,๑๔๖ ๑๙๔,๘๗๘,๐๖๖  ๔,๑๗๖,๒๐๘ (๑๖ น) ๓๕,๑๙๙,๔๖๕/๖๒๖,๗๖๒
๒๗ ๑๔,๑๕๐ (๑๔,๑๑๑) ๕๒๖,๘๒๘ ๔,๒๖๔ ๑๙๕,๔๓๑,๓๑๕ ๔.๑๘๔,๓๐๗ (๑๖ น.) ๓๕,๒๘๗,๒๖๙/๖๒๗,๐๓๙
๒๘ ๑๖,๕๓๓ (๑๖,๕๒๓) ๕๔๓,๓๖๑ ๔,๓๙๗ ๑๙๖,๐๓๔,๘๒๘ ๔,๑๙๔,๒๐๘ (๑๖ น.) ๓๕,๓๕๓,๙๒๓/๖๒๗,๓๕๑

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

ออกคำสั่งล็อกดาวน์เต็มที่ ๒ สัปดาห์    ผู้ป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล    การเมืองระส่ำระสาย     ผู้บริหารประเทศสื่อสารแบบทหาร  ไม่มีมิติทางวิทยาศาสตร์ 

       

วิจารณ์ พานิช

๒๘ ก.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 691701เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2021 16:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 กรกฎาคม 2021 16:22 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี