วันเสาร์ที่ 23 ธค 49 ได้มีโอกาสตรวจประเมินศูนย์กาฬสินธุ์ ของ มมส.  โดยก่อนหน้านั้นวันพฤหัส เจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้แจ้งผมก่อนล่วงหน้าว่าจะไม่มีนิสิตมาให้สัมภาษณ์ในวันประเมิน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนนี้ ผมจึงฝากข้อคำถามและจัดทำเป็น แบบสอบถามปลายเปิด ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ไปเก็บให้ก่อนล่วงหน้าในวันศุกร์ และนำมาให้คณะกรรมการประเมินในวันเสาร์ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะได้ดีพอสมควร

 

เป็นที่น่าแปลกว่าสิ่งที่นสิตได้เขียนมาให้กรรมการในวันนั้น หลายๆ อย่าง ผมว่าถ้าใช้การสัมภาษณ์แบบ F2F คงไม่ได้คำตอบในแบบที่เขียนมาให้แน่นอน ( เป็นสิ่งที่พูดไม่ได้อย่างเปิดเผย )

KPN