ชีวิตที่พอเพียง 3973a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  


ชีวิตที่พอเพียง 3973a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๒ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔   

๓ มิถุนายน  

อยู่บ้าน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๖๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๒๔๕   จากทัณฑสถาน ๑,๒๓๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๙,๙๙๘ ราย    บรรยากาศการระบาดในกรุงเทพยังเพิ่ม    พบคลัสเตอร์ที่ตลาดหรือแหล่งมีคนมาก    การประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด    ที่ปากเกร็ดพบที่แค้มป์คนงานก่อสร้าง   

 

 ๔ มิถุนายน     

เช้าประชุมเรื่องการศึกษากับ ดร. สิริกร มณีรินทร์ ทาง ซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๐๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๐๘๕    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๘๙    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๕๐,๑๐๕ ราย    

วัคซีน AstraZeneka ที่ผลิตในประเทศไทยออกใช้  มีการฉีดเป็นวันแรก 

มาเลเซียมีการระบาดหนัก วันละกว่า ๗ พัน    เวียดนามก็เริ่มรุนแรงขึ้น    

 

๕ มิถุนายน (เสาร์)  

อยู่บ้าน        

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๒๙๕ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๑๕๑   ในทัณฑสถาน ๓๑๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๙,๔๙๐ ราย              

 

๖ มิถุนายน (อาทิตย์)             

เช้าประชุมมูลนิธิพูนพลัง ทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๐๙๕, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๘๙   จากทัณฑสถาน ๖๐๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๙,๗๑๔ ราย    พบกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อเพิ่มที่โน่นที่นี่   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่คนแออัด        

นสพ. นิวยอร์กไทมส์ ลงบทความการระบาดระลอกสามของไทย    ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุแท้จริงมาจากความเหลื่อมล้ำในสังคม (๑) 

   

๗ มิถุนายน 

               เช้า ประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาครูและ รร. ตชด. ของ กสศ.  ทางซูม      บ่าย ประชุมหารือเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education (THE) ทางซูม    เย็นประชุมหารือกับ อ. ประภาภัทร และเป้า เรื่องสถาบันหลักสูตรฯ ทางซูม  

 วันเริ่มมหกรรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ    ในหนึ่งวันฉีดได้มากกว่า ๔ แสนโด๊ส   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๓๔๗, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๔๙   จากทัณฑสถาน ๙๑     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๙,๑๐๑ ราย    

 

 

๘ มิถุนายน  

อยู่บ้าน  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๔๙๕  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๑๗   ในทัณฑสถาน ๕๓๔   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๙,๒๕๒ ราย    

 

๙ มิถุนายน   

บ่ายประชุมคณะกรรมการ SAC รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทางซูม      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๔๕๗, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๓๒  จากทัณฑสถาน ๒๘๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๗,๖๔๔ ราย    เป็นช่วงเวลาของการระบาดหนักที่ผู้คนไม่ควรออกจากบ้าน     เพราะไม่รู้ว่าจะไปรับเชื้อเข้าเมื่อไรและจากใคร    ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วไป    ออกจากบ้านเมื่อไร สวม mask   รักษาระยะห่าง  และหมั่นล้างมือ     

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๒ มิถุนายน  ๓,๔๔๐ (๓.๔๒๕) ๑๓๖,๕๙๙ ๑,๑๐๗ ๑๗๑,๙๖๒,๔๕๖ ๓,๕๗๖,๘๔๗ (๑๖ น.)  ๓๔,๑๓๖,๗๓๘/๖๑๐,๔๓๖
๓,๘๘๖ (๓,๘๓๗) ๑๖๙,๓๔๘ ๑,๑๔๖ ๑๗๒,๔๕๓,๖๐๔ ๓,๗๐๗,๕๘๕ (๑๖ น.) ๓๔,๑๕๔,๓๐๕/๖๑๑,๐๒๐
๒,๖๓๑ (๒,๕๘๐) ๑๗๑,๙๗๙ ๑,๑๗๗ ๑๗๒,๙๓๔,๓๐๐ ๓,๗๑๘,๑๑๘ (๑๖ น.) ๓๔,๑๗๔,๗๕๒/๖๑๑,๖๑๑
๒,๘๑๗ (๒,๗๖๑ ๑๗๔,๗๙๖ ๑,๒๑๓ ๑๗๓,๓๕๐,๙๗๕ ๓,๗๒๘,๕๑๐ (๑๖ น.) ๓๔,๑๙๒,๐๒๓/๖๑๒,๒๔๐
 ๒,๖๗๑ (๒,๕๘๘) ๑๗๗,๔๖๗  ๑,๒๓๖ ๑๗๓,๗๓๙,๖๙๘  ๓,๗๓๖,๙๐๐ (๑๖ น.) ๓๔,๒๐๔,๓๗๔/๖๑๒,๒๐๓
๒,๔๑๙ (๒,๓๘๗) ๑๗๙,๘๘๖ ๑,๒๖๙ ๑๗๔,๐๖๔,๗๔๐ ๓,๗๔๔,๕๑๓ (๑๖ น) ๓๔,๒๑๐,๗๘๒/๖๑๒,๓๖๖
 ๒,๖๖๒ (๒,๖๔๖) ๑๘๒,๕๔๘ ๑,๒๙๗ ๑๗๔,๓๙๙,๘๘๑  ๓.๗๕๒,๙๐๐ (๑๖ น.) ๓๔,๒๒๗,๒๓๗/๖๑๒,๗๐๑
๒,๖๘๐ (๒,๖๖๙) ๑๘๕,๒๒๘ ๑,๓๒๒ ๑๗๔,๗๗๐,๓๙๑ ๓,๗๖๓,๖๒๘ (๑๖ น.) ๓๔,๒๔๒,๘๖๖/๖๑๓,๐๕๒

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

อัตราการติดเชื้อโควิด ๑๙ ระลอกสาม ยังทรงๆ    จำนวนผู้ป่วยที่กำลังรักษาคงที่อยู่ที่ กว่าวันละ ๔ หมื่นคน    รัฐบาลตั้งเป้าฉีดให้ประชาชน ๕๐ ล้านคนภายในปีนี้   และเริ่มฉีดวัคซีนจริงจังวันที่ ๗ มิถุนายน   

เริ่มชัดเจนแล้วว่า เชื้อโควิด ๑๙ กลายพันธุ์เก่งมาก   และเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆ มักจะรุนแรงยิ่งขึ้น และแพร่เชื้อเก่งขึ้น        

วิจารณ์ พานิช

๙ มิ.ย. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 691018เขียนเมื่อ 9 มิถุนายน 2021 16:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มิถุนายน 2021 16:08 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี