ชีวิตที่พอเพียง 3958a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๑๒ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ชีวิตที่พอเพียง  3958a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๑๒ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔   

๑๓ พฤษภาคม

อยู่บ้าน    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศ ๔,๘๘๗ จากระบบเฝ้าระวัง ๑,๔๓๙  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๙๗   จากทัณฑสถาน ๒,๘๓๕   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๒,๖๖๑ ราย    บรรยากาศการระบาดในกรุงเทพยังเพิ่ม    การประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด    ที่น่าตกใจคือการติดต่อในเรือนจำ  

การระบาดในอินเดียยิ่งรุนแรงขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า ๔ แสนราย    ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์อย่างหนัก  

 ๑๔ พฤษภาคม    

บ่ายประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาระดับพื้นที่ กสศ. ทาง ซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๕๒๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๔๕    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๘๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๓,๑๘๖ ราย    

๑๕ พฤษภาคม (เสาร์)  

เช้าประชุมสภา มอ. ทางซูม    บ่ายประชุมเตรียมจัดทำวารสารการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ทางซูม       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๔๐๓ เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๑๒    ในทัณฑสถาน ๘๗๗   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๔,๙๑๓ ราย      

๑๖ พฤษภาคม (อาทิตย์)    

อยู่บ้าน       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๖๙๒, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๘๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๕,๐๕๕ ราย    ญี่ปุ่นระบาดระลอก ๔  กว่าวันละ ๕ พันคน     

  

๑๗ พฤษภาคม

                เช้า ประชุมคณะกรรมการประเมิน สวช.    บ่ายประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ.    ค่ำประชุม PMAC 2022 IOC   ทั้งหมดทางซูม            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๘๒๐, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๕๓    จากทัณฑสถาน ๖,๘๕๓     ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๓,๒๖๘ ราย    

ศ. นพ. ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุลให้ความเห็นว่า วัคซีนช่วยลดการตาย   แต่หากจะลดการระบาดต้องห้ามออกนอกบ้าน (๑)

๑๘ พฤษภาคม

เช้าประชุมสภาสถาบันอาศรมศิลป์ ทางซูม    บ่ายประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ คศน. ทางซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๔๒๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๔๗   ในทัณฑสถาน ๖๘๐   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๒,๙๘๘ ราย    การติดต่อเกิดมากในสถานที่คนอยู่แออัด ได้แก่ทัณฑสถาน   ไซท์ก่อสร้าง   

๑๙ พฤษภาคม  

เช้าประชุมโครงการ R2R     บ่ายประชุม SiCORE-M    ทั้ง ๒ รายการ ของศิริราช  ทางซูม           

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑,๖๒๕, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๕๔   จากทัณฑสถาน ๑,๔๙๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๑,๙๔๒ ราย    เป็นช่วงเวลาของการระบาดที่ผู้คนไม่ควรออกจากบ้าน     เพราะไม่รู้ว่าจะไปรับเชื้อเข้าเมื่อไรและจากใคร    ผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วไป    ออกจากบ้านเมื่อไร สวม mask   รักษาระยะห่าง   และหมั่นล้างมือ     

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๑๒ พฤษภาคม

๑,๙๘๓ (๑,๙๗๔)

 ๘๘,๙๐๗

๔๘๖

๑๖๐,๓๖๓,๒๘๔

๓,๓๓๒,๗๖๒  (๑๖ น.)

๓๓,๕๕๐,๑๑๕/๕๙๖,๙๔๖

๑๓

๔,๘๘๗ (๔,๘๗๑)

๙๓,๗๙๔

๕๑๘

๑๖๑,๑๑๗,๘๒๐

๓.๓๔๖,๕๕๖ (๑๖ น.)

๓๓,๕๘๖,๑๓๖/๕๙๗,๗๘๕

๑๔

๒,๒๕๖ (๒,๒๕๑)

๙๖,๐๕๐

๕๔๘ 

๑๖๑,๘๗๒,๓๑๐

๓,๓๖๐,๐๑๘ (๑๖ น.)

๓๓,๖๒๖,๐๙๗/๕๙๘,๕๔๐

๑๕

๓,๐๙๕ (๓,๐๙๒)

๙๙,๑๔๕

  ๕๖๕

 ๑๖๒,๕๘๒,๗๕๓

๓,๓๗๒,๘๔๕ (๑๖ น.)

๓๓,๖๖๘,๙๓๑/๕๙๙,๓๑๔

๑๖

 ๒,๓๐๒ (๒,๒๗๙)

๑๐๑,๔๔๗

 ๕๘๙

๑๖๓,๒๑๕,๖๐๑

 ๓,๓๘๔,๖๙๘(๑๖ น.)

๓๓,๖๙๕,๙๑๖/๕๙๙,๘๖๓

๑๗

๙,๖๓๕ (๙,๖๒๖)

๑๑๑,๐๘๒

 ๖๑๔

๑๖๓,๗๕๐,๖๐๔

 ๓,๓๙๔,๓๑๑ (๑๖ น)

๓๓,๗๑๕,๙๕๑/๖๐๐,๑๔๗

๑๘

 ๒,๔๗๓ (๒,๔๕๐)

๑๑๓,๕๕๕

๖๔๙

๑๖๔,๓๐๔,๑๐๑

๓,๔๐๕,๖๕๘ (๑๖ น.)

๓๓,๗๔๗,๔๓๙/๖๐๐,๕๓๓

๑๙

๓,๓๙๔๖ (๓,๓๗๗)

๑๑๖,๙๔๙

  ๖๗๘

๑๖๔,๙๓๐,๐๘๗

๓,๔๑๙,๙๘๔ (๑๖ น.)

๓๓,๗๗๔,๙๔๕/๖๐๑,๓๓๐

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

อัตราการติดเชื้อโควิด ๑๙ ระลอกสาม ยังไม่ลดลง    ระบบบริการสุขภาพทำท่าจะรับไม่ไหว    จำนวนผู้ป่วยที่กำลังรักษาคงที่อยู่ที่ กว่าวันละ ๔ หมื่นคน    ชัดเจนแล้วว่ามาตรการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด ๑๙ มีทางเดียวคือฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบราวๆ ร้อยละ ๗๐   รัฐบาลตั้งเป้าฉีดให้ประชาชน ๕๐ ล้านคนภายในปีนี้  

การแพร่กระจายในโลกรุนแรงขึ้น เพิ่มขึ้นวันละกว่า ๘ แสนคน   รุนแรงที่สุดในอินเดีย    เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ติดง่าย อาการรุนแรง   

วิจารณ์ พานิช

๑๙ พ.ค. ๖๔  

หมายเลขบันทึก: 690698เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2021 09:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2021 09:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี