โซล่าเซลล์พลังงานทดแทนทางเลือกของไทย


โซล่าเซลล์พลังงานทดแทนทางเลือกของไทย

16 เมษายน 2564

: ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น) [1]

พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) [2]

เมื่อกล่าวถึงปัญหาการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานฟอสซิล (Fossil fuel) [3] อดไม่ได้ที่ต้องหันมาดูเรื่อง “พลังงานทดแทน” หรือ “พลังงานทางเลือก” เพราะเป็นของคู่กัน ที่การใช้พลังงานฟอสซิลอย่างหนักหน่วง ส่งผลให้ในอีกประมาณ 18 ปีข้างหน้าน้ำมันดิบจะหมดไปจากโลก และอีก 22 ปีถัดไปก๊าซธรรมชาติก็จะหมดไปจากโลกเช่นกัน [4] ทำให้เทคโนโลยีที่ใช้น้ำมันต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน จึงมีการหาพลังงานมาทดแทนสำหรับยวดยานหานะที่สำคัญคือ “พลังงานไฟฟ้า” นั่นเอง

จะเรียกว่าเป็นขาขึ้นพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคตก็ได้ พลังงานทดแทนเหล่านี้ ประกอบด้วย พลังงานชีวมวล (ไบโอแมส) ของแข็ง พลังงานโซล่าเซลล์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เชิงไฟฟ้าและความร้อน พลังงานลม พลังงานน้ำ ขยะ เชื้อเพลิงชีวภาพของเหลว ก๊าซชีวภาพ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ในที่นี้กำลังจะกล่าวถึงคือ “พลังงานโซล่าเซลล์” หรือ “พลังงานแสงอาทิตย์” (Solar Cell) หรือ “โซล่าฟาร์ม” (Solar Farm) ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ยุค “New Normal” ที่โลกกำลังกล่าวถึง เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน ที่มีศักยภาพมากกว่าหากได้ใช้ เพราะยิ่งใช้ยิ่งดี ทั้งสะอาด ไร้มลพิษ ประหยัดและได้เงินคืน เปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังเงินได้

พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ จึงเป็น “พลังงานทางเลือกที่มาเป็นอันดับหนึ่ง” [5] โดยประชาชนสนับสนุนถึง 93.84% รองลงมาตามลำดับคือ พลังงานลม พลังงานขยะ พลังงานชีวมวล พลังงานคลื่น/พลังงานน้ำ พลังงานถ่านหิน และพลังงานนิวเคลียร์

Solar Cell ทำมาจากอะไร [6]

โซล่าเซลล์ ทำมาจาก ดิน หิน ทราย โดยการนำเอา ดิน หิน ทราย ไปสกัดคัดแยกเอาธาตุซิลิกอนบริสุทธิ์ (Silicon : Si) ออกมา หลังจากนั้นก็นำเอาธาตุซิลิกอนบริสุทธิ์ไปเข้าสู่กระบวนการการผลิตให้เป็นแผ่นโซล่าเซลล์ตั้งต้น เสร็จแล้วก็นำแผ่นโซล่าเซลล์ตั้งต้นหลายๆ แผ่นมาประกอบเข้าด้วยกันกลายเป็น “แผงโซล่าเซลล์” (Solar Cell)

Solar Cell คืออะไร

หรือ “พลังงานแสงอาทิตย์” หรือ “เซลล์แสงอาทิตย์” [7] ที่เป็นพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์โดยการแปลงพลังงานแสงหรือเรียกอีกอย่างว่า “โฟตอน” (Photon) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าหรือดึงพลังงานจากแสงแดดทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยมีตัวกลางในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า “แผงโซล่าเซลล์” ถูกทดลองขึ้นครั้งแรกในปี 1839 โดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อ A.E. Becquerel

แผงโซล่าเซลล์มี 3 แบบ (ประเภท) [8] ได้แก่ (1) แบบ Polycryslalline (2) แบบ Monocryslalline (3) แบบชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells) หรืออะมอร์ฟัส (Amorphous) เป็นฟิล์มบาง แบบที่นิยมใช้มากที่สุดคือแบบ 1-2 ส่วนแบบ 3 มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟได้น้อยที่สุด มักนิยมในโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่ มีใช้อยู่ในตลาดเพียงประมาณ 5%

ซึ่งระบบติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นมีด้วยการ 2 แบบหลักคือ [9] (1) แบบยึดติดอยู่กับที่ (Fixed System) (2) แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ (Tracking System) ปกติแผงโซล่าเซลล์จะมีอายุถึง 20-25 ปี

ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 3 ระบบ [10]

(1) ระบบออนกริด (On-grid) ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เนื่องจากระบบนี้จะเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า โดยมีการใช้ไฟจากโซล่าเซลล์และไฟจากการไฟฟ้า

(2) ระบบออฟกริด (Off-grid) หรือระบบอิสระ จะไม่เชื่อมต่อกับสายของการไฟฟ้าฯ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือต้องการใช้เพื่อสำรองไฟไว้ใช้เมื่อยามที่ไฟฟ้าดับ สามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่หรือไม่ร่วมกับแบตเตอรี่ก็ได้

(3) ระบบไฮบริด (Hybrid System) เป็นการนำเอาระบบออฟกริดและระบบออนกริดเข้ามารวมกัน ระบบไฮบริดนี้มีความเสถียรมาก เนื่องจากเสมือนมีแหล่งจ่ายไฟ 3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า) คอยช่วยกันจ่ายไฟ หน้าที่ของแบตเตอรี่จะมาช่วยสำรองพลังงาน เมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ จะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งต่อมายังไฮบริดอินเวอร์เตอร์ (Inverter : อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์) ซึ่งไฮบริดอินเวอร์เตอร์ก็แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้าฯ และอีกขั้วหนึ่งก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ ส่วนอีกขั้วหนึ่งก็ต่อไฟฟ้าไปใช้งานต่างๆ เมื่อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเกินจากปริมาณใช้งานภายในบ้าน กระแสไฟฟ้าที่เกินนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่จนเต็มความจุก็จะหยุด และจะจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้านอีกครั้ง

Solar Farm คืออะไร

เรารู้จักกันในนาม “โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” [11] นั่นเอง โซล่าฟาร์มจะกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรือ เซลล์โฟโตวอลเทอิก (Photo Voltaic : PV) โดยการนำโซล่าเซลล์หลายๆ แผงมาวางเรียงต่อกัน เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบกระแสตรง DC ที่มีขั้วบวก + ขั้วลบ –

ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มานานแล้ว แต่ในแง่ของการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้เริ่มในปี 2519 [12] โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิแพทย์อาสาฯ เป็นผู้ดูแล

กล่าวโดยสรุปตามภาษาชาวบ้านก็คือ โซล่าฟาร์มเป็นโรงงานแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยใช้ “โซล่าเซลล์” หรือ “เซลล์แสงอาทิตย์”

หลักการทำงานของโซล่าเซลล์ [13]

การทำงานของโซล่าเซลล์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อโซล่าเซลล์ถูกแสงแดดตกกระทบ จากนั้นจะผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ออกมา เมื่อนำโซล่าเซลล์หลายๆ เซลล์มาต่อวงจรกันจนได้เป็นแผงโซล่าเซลล์ ก็จะสามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะแตกต่างกันไปตามชนิด ตามประสิทธิภาพที่ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้ รวมถึงยี่ห้อด้วย

การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ นำมาต่อวงจรรวมกัน คือ แผงโซล่าเซลล์ (โซล่าเซลล์หลายๆ แผ่นมาต่อรวมกัน) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์ : (Inverter) ตู้กระแสสลับ มิเตอร์วัดกระแสสลับ และหม้อแปลงไฟฟ้า

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่อ “แสงอาทิตย์” ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง มีพลังงาน มากระทบกับ “แผงโซล่าเซลล์” ซึ่งทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เกิดการถ่ายเทพลังงานระหว่างกัน จนได้เป็นเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นไฟฟ้าที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที หรือจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้

แต่ถ้าจะนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจะเคลื่อนที่ไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อทำให้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงกลายเป็นกระแสสลับ (AC) ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้กันในครัวเรือน จากนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มแรงดันและส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งานต่อไป

เหตุผลที่ต้องมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์

เหตุผล 5 ประการ [14] (1) ปัจจุบันการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น (2) พลังงานแสงอาทิตย์คือต้นทุนที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยให้เราประหยัด (3) พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลภาวะภายในและภายนอกบ้าน (4) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยทำให้บ้านเย็น (5) พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด

ข้อดี 4 ประการ [15] (1) ไม่มีวันหมด (2) ผลิตไฟฟ้าได้ทั่วทุกมุมโลก (3) เป็นพลังงานสะอาด (4) เป็นพลังงานฟรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดด โตเร็ว เพราะ [16] (1) ราคาโซล่าเซลล์ ต่ำลง (2) ราคาหลอดประหยัดพลังงานต่ำลง (3) ราคาแบตเตอรี่ หรือถ่านชาร์จได้ต่ำลง คือ แบบนิคเกิลแคดเมียม แบบลิเธียม (4) มีเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

สถานการณ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการใช้

มีข้อสงสัยว่าประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนหรือไม่ ข้อมูลปี 2556 ไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้จริงปีละ 27,000 MW แต่ในประเทศใช้ไฟฟ้ามากเกือบไม่พอถึง 26,598 MW [17]

ข้อมูลปี 2561 ไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 42,000 MW ซึ่งมากกว่า 60% หรือ 28,129 MW ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ อีกประมาณ 15% ผลิตจากถ่านหิน ที่เหลือเป็นไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อน พลังงานหมุนเวียน เช่น ชีวมวล แสงอาทิตย์ ลม และรับซื้อจากต่างประเทศ ได้แก่ ลาวและมาเลเซีย อีก 10% [18]

ข้อมูลปี 2562 ไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 44,443 MW จากเอกชนรายใหญ่ 34% กฟผ. 33% เอกชนรายเล็ก 21% ซื้อจากลาว, มาเลเซีย 12% [19]

ปัจจุบันปี 2564 ไทยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 46,475 MW หรือมีกำลังการผลิตสำรองสูงถึง 59% แต่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ 28,637 MW ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ไทยมีไฟฟ้าสำรองเกินจากที่สำรอง 15% เป็นเกือบ 50% [20]

ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) [21] ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศ ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและและการนำเข้าน้ำมันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยในแผนนี้จะไม่รวมเป้าหมาย การพัฒนาก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV)

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) [22]

สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าและการผลิตของไทยอาจไม่เพียงพอ เช่น ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. [23] มีค่าเท่ากับ 26,598.14 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งพอดีกับกำลังการผลิตในสมัยนั้น

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 20.29 น. ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ทำลายสถิติตัวเลขที่สูงถึง 30,120.2 MW สูงกว่าสถิติเดิมวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 21.35 น. ที่ 29,680.3 MW นับเป็นครั้งแรกที่ Peak พุ่งทะลุ 30,000 MW ขึ้นไป [24] มีข้อสังเกตว่า Peak ที่เกิดขึ้นติดต่อกันนี้เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด มีการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น แต่ Peak กลับเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน ซึ่งแตกต่างจาก Peak ของปีก่อนหน้านี้ ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันเสมอๆ ในประเด็นนี้มีความเป็นไปได้ว่า เกิดกำลังผลิตไฟฟ้าแบบผลิตเองใช้เอง (Isolated Power Supply : IPS) ในช่วงกลางวันมากขึ้น

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.52 น. [25] ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) มีค่า 26,318.80 MW เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 632.60 MW หรือเพิ่มขึ้น 2.46%

อภิมหาเมกะโซล่าฟาร์ม 30,000 MW

ข่าวสองเดือนที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กองทัพบกรับบทบาทผลักดันโครงการอภิมหา “เมกะโซล่าฟาร์ม” 30,000 MW โดยจะนำพื้นที่ของกองทัพบกทั่วประเทศกว่า 4.5 ล้านไร่มาพัฒนา เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อ “ศึกษาความเป็นไปได้” ของโครงการ ได้พัฒนาต่อไปเป็นข่าวบริษัทพลังงานกว่า 30 บริษัทที่แสดงเจตจำนงในการขอร่วมลงทุน [26]

ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีอำนาจและหน้าที่ ในการกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้า อีกทั้งยังกำหนดให้การจัดหาไฟฟ้าเน้นการแข่งขันและมีส่วนร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นการดำเนินสวนนโยบายกระทรวงพลังงานโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ได้ออกเกณฑ์ ปี 2562 รับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์บนหลังคาที่อยู่อาศัยหรือ “โซล่าภาคประชาชน” หรือ โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) ที่ริเริ่มโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติปี 2558 ภายใต้ชื่อ “โซล่ารูฟเสรี” [27] รวมเวลาที่ใช้เวลาศึกษามาร่วม 4 ปีกว่า

เป็นที่สงสัยแก่บรรดานักรณรงค์เคลื่อนไหวด้านการพลังงานว่า [28] การให้เอกชนรายใหญ่เข้ามาผูกขาดไฟฟ้าจะดีจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีเหตุผลที่ดีรองรับ เป็นการวางแผนนโยบายพลังงานที่สวนทางกับความต้องการของประเทศอย่างสิ้นเชิง อาจเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ

[1]Phachern Thammasarangkoon & Watcharin Unarine, ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น), สยามรัฐออนไลน์, 16  เมษายน 2564, https://siamrath.co.th/n/236029 

[2]“พลังงานทดแทน” กับ “พลังงานทางเลือก” เป็นคำเรียกที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาก ในภาษาไทยมักใช้คำสับสนปนกัน

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ทั่วโลกนิยมใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ พลังงานทดแทนแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

(1) พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งฟอสซิลอื่น ที่ไม่ใช่น้ำมัน ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือยูเรเนียม ซึ่งมีแต่ใช้แล้วจะหมดไป

(2) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งที่สามารถผลิตหรือก่อกำเนิดพลังงานนั้นขึ้นมาเองได้ และยังหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้อีก มักเป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานเคมีจากไฮโดรเจน พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไบโอดีเซล พลังงานเอทานอล หรือ แก๊สโซฮอล เป็นต้น

จากคำจำกัดความข้างต้น สรุปได้ว่า “พลังงานทางเลือก ถือเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง”

ดู “พลังงานทดแทน” กับ “พลังงานทางเลือก” ต่างกันอย่างไร, จาก วารสารชุมชนและวิชาการดอทคอม, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 25 ตุลาคม 2554, https://www.scimath.org/article-science/item/2371-qq-qq

& 10 แหล่งพลังงานทดแทน เพื่อการผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคต, Green Network, 20 พฤศจิกายน 2562,  https://www.greennetworkthailand.com/พลังงานทดแทน-แห่งอนาคต/ 

[3]เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil fuel) หรือ เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือแร่เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงอันเกิดแต่ซากดึกดำบรรพ์ซึ่งได้แก่ไฮโดรคาร์บอนที่พบจากช่วงชั้นดิน ด้านบนสุดของเปลือกโลก : วิกิพีเดีย

[4]จากข้อมูลคาดการณ์การใช้พลังงานฟอสซิล ที่สืบค้นตั้งแต่ปี 2548-2559 พบข้อมูลน่าสนใจ ดังนี้

น้ำมันจะหมดไปจากโลก อีก 40 ปี (พ.ศ.2588) ก๊าซธรรมชาติ อีก 58 ปี (พ.ศ.2606) ถ่านหิน อีก 217 ปี (พ.ศ.2765) ดู ปัญหาและผลกระทบจากการใช้พลังงาน, ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตอันใกล้, ใน สื่อการเรียนการสอน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (e-report.energy.go.th), 2548, http://www.e-report.energy.go.th/EPPO_files/media-03.pdf

& การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) ของเชื้อเพลิงฟอสซิล โลกยังมีน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหลืออยู่ให้ใช้ได้อีกอย่างน้อย 50 ปี (พ.ศ.2600) และถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่มากที่สุด และใช้ได้อีกนานเกินกว่า 100 ปี (พ.ศ.2650+)

ดู สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2551(Symposium No.31) เรื่อง สถานการณ์พลังงานโลกและการปรับตัวของไทย จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551,

http://www.econ.tu.ac.th/uploads/archive/file/20200908/adopquwyz157.pdf

& คาดการณ์ว่าน้ำมันดิบจะหมดไปจากโลกในปี พ.ศ.2582 ก๊าซธรรมชาติ ปี พ.ศ.2604 และ ถ่านหิน ปี พ.ศ.2760

ดู สถานการณ์เชื้อเพลิงฟอสซิลและศักยภาพพลังงานทดแทนในประเทศไทย, โดย สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ ใน วารสารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, Vol. 5 No. 1 (2011): มิถุนายน 2554 - พฤศจิกายน 2554,

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/24849

& น้ำมันจะหมดไปจากโลกภายใน14 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2473) ดู “น้ำมันจะเป็นสิ่งพ้นสมัยภายในไม่เกิน 14 ปีข้างหน้า” : นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Stanford, โดย ประสาท มีแต้ม, 19 มิถุนายน 2559, https://mgronline.com/daily/detail/9590000061285

[5]โซล่าเซลล์พลังงานทดแทน ทางเลือกในอนาคต, ใน ความรู้โซล่าเซลล์.com(Solar Knowledge), 12 สิงหาคม 2560, http://xn--42coa0gknbal4ie5fseya6gm4d.com/โซล่าเซลล์พลังงานทดแทน-ทางเลือกในอนาคต/#:~:text=พลังงานแสงอาทิตย์%20หรือโซล่าเซลล์%20เป็นแหล่งที่มา,ร้อยละ%2093.84%20และที่

[6]แผงโซล่าเซลล์แบ่งตามวัสดุที่ใช้ 2ชนิด (ประเภท) คือ โซล่าเซลล์ที่ใช้สารกึ่งตัวนำซิลิคอน (Silicon Semiconductor) และโซล่าเซลล์ที่ใช้สารกึ่งตัวนำแบบผสม (Compound Semiconductor) โดยโซล่าเซลล์ที่ใช้สารกึ่งตัวนำซิลิคอนจะเป็นที่แพร่หลายและนิยมใช้งานมากกว่า

ดู 10 อันดับ แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021 ทนทาน ติดตั้งง่าย ปราศจากมลพิษ, โดย mybest บริการแนะนำข้อมูลสินค้า DIY, อุปกรณ์, 10 มีนาคม 2564, https://my-best.in.th/50000

& โซล่าเซลล์คืออะไร มาทำความรู้จักโซล่าเซลล์กันเถอะ, บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด, 17 ธันวาคม 2563, https://www.electric.co.th/โซล่าเซลล์คืออะไร-มาทำค/   

[7]เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) เซลล์สุริยะ หรือ เซลล์โฟโตวอลเทอิกเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยตรงโดยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก นั่นก็คือ คุณสมบัติของสารเช่น ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแส จะเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอก และเมื่อต่อหลอดไฟ จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านหลอดนั้นได้ : วิกิพีเดีย

[8]เซลล์แสงอาทิตย์แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ

(1) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิคอน แบ่งตามลักษณะของรูปผลึกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ แบบผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline) แบบผลึกรวม (Polycrystalline) และแบบไม่มีรูปผลึก (Amorphous) ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell)

(2) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารประกอบ เช่น สารประกอบแกลเลี่ยมอาเซไนด์ แคดเมียมเทลเลอไรด์ คอปเปอร์อินเดียมไดอาเซไนด์เป็นต้น ซึ่งมีทั้งแบบผลึกเดี่ยว และผลึกรวม ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพสูง ข้อเสียของเซลล์ชนิดนี้คือ มีราคาแพง บางชนิดทำจากสารที่เป็นพิษต่อสภาวะแวดล้อม และยังมีปัญหาเรื่องอายุการใช้งานอีกด้วย

ดู โซล่าเซลล์, โดย มะปรางหวาน, พิเนตร ธาระมัต, 24 ธันวาคม 2551, https://www.gotoknow.org/posts/231757

& โซล่าเซลล์คืออะไร มาทำความรู้จักโซล่าเซลล์กันเถอะ, 17 ธันวาคม 2563, อ้างแล้ว

[9]โซล่าฟาร์ม แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าทางเลือก, โดย SolarcellThailand96.com, 25 ธันวาคม 2560, https://solarcellthailand96.com/knowledge/solar-farm/#:~:text=โซล่าฟาร์ม%20(Solar%20Farm,การ%202%20แบบหลักคือ

& โซล่าฟาร์ม แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าทางเลือก, โดย A Solar Corporation.Co.,Ltd, 6 มีนาคม 2562, http://www.store.asolar.co.th/article/53/โซลาร์ฟาร์ม-แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าทางเลือก#:~:text=โซล่าฟาร์ม%20(Solar%20Farm,การ%202%20แบบหลักคือ 

[10]โซล่าเซลล์คืออะไร มาทำความรู้จักโซล่าเซลล์กันเถอะ, 17 ธันวาคม 2563, อ้างแล้ว

[11]“โซล่าฟาร์ม” หรือ “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” หรือ “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน”แตกต่างจากโซล่าเซลล์ที่ใช้ตามบ้าน โดยระบบโซล่าฟาร์มเป็นระบบประเภทออนกริด (on-grid) เพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้า ซึ่งโซล่าเซลล์ตามบ้านนั้นส่วนใหญ่จะเป็นระบบออฟกริด (off-grid) ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์มนั้นเป็นธุรกิจพลังงานชนิดหนึ่งประเภทธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ขายไฟให้กับการไฟฟ้า

ดู ระบบโซล่าฟาร์ม (Solar farm), 4 กรกฎาคม 2560, http://www.sunpro-solar.net/article/10/ระบบโซล่าฟาร์ม-solar-farm& โซล่าฟาร์ม แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าทางเลือก, โดย SolarcellThailand96.com, 25 ธันวาคม 2560, อ้างแล้ว

[12]หลักการทำงานของ “โซล่าเซลล์” รู้จักมานานแต่ไม่รู้ทำงานอย่างไร, Sanook.com Tonkit360, 13 มกราคม 2564, https://www.sanook.com/home/28257/ 

[13]หลักการทำงานของ “โซล่าเซลล์” รู้จักมานานแต่ไม่รู้ทำงานอย่างไร, 13 มกราคม 2564, อ้างแล้ว

[14]ทำไมเราถึงควรหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์, asolar.co.th, 22 กรกฎาคม 2562, http://www.store.asolar.co.th/article/90/ทำไมเราถึงควรหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

[15]“โซล่าเซลล์” 4 ข้อดีที่ต้องรู้, โดย: ผู้จัดการออนไลน์, 3 กุมภาพันธ์ 2564, https://mgronline.com/business/detail/9640000010601 

[16]ขาขึ้นพลังงานทางเลือก, นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์, GotoKnow, 29 มกราคม 2558, https://www.gotoknow.org/posts/584776 

[17]สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย, 2556, https://sites.google.com/site/prahyadphlangngan12/sthankarn-dan-phlangngan 

[18]ไฟฟ้าไทยมาจากไหน ?, workpointtoday, 7 สิงหาคม 2561, https://workpointtoday.com/ไฟฟ้าไทยมาจากไหน/

[19]ไทยใช้ไฟฟ้าจากไหน เท่าไหร่บ้าง?, กรุงเทพธุรกิจ, 22 พฤศจิกายน 2562, https://www.facebook.com/bangkokbiznews/photos/ไทยใช้ไฟฟ้าจากไหน-เท่าไหร่บ้างปัจจุบันกำลังผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเท/10160362142509815/   

[20]“เมกะโซล่าฟาร์ม” 30000 เมกะวัตต์: สู่ยุคใบสั่งทหาร - อวสานเทคโนแครต, โดย ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน, ThaiPublica, 4 มีนาคม 2564, https://thaipublica.org/2021/03/mega-deal-solar-farm-the-end-of-technocrats/

& 'รสนา' ดักคออย่าตีตั๋วช้างให้เอกชนรายใหญ่ผูกขาดไฟฟ้า, สยามรัฐออนไลน์, 24 กุมภาพันธ์ 2564, https://siamrath.co.th/n/222813

[21]สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย, 2556, อ้างแล้ว

[22]Peak Demand คือ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)อัตราค่าไฟฟ้าจะถูกกำหนดราคาตามช่วงเวลาของการใช้ โดยในแต่ละสัปดาห์จะแบ่งออกเป็นช่วง

: ที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สภาวิศวกร

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า คือ การพยากรณ์ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) (เป็นค่าสูงสุดของความต้องการไฟฟ้า มีหน่วยเป็นเมกะวัตต์) และค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy) (เป็นปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละชั่วโมงตลอดทั้งปี มีหน่วยเป็นล้านหน่วย หรือ กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการพยากรณ์คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) ซึ่งได้พิจารณาในด้านการประหยัดพลังงาน (DSM) การสูญเสียในระบบ และการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กมาก (VSPP) เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

: ที่มา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

[23]สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย, 2556, อ้างแล้ว

[24]“ร้อนจัด” ใช้ไฟทะลุ 30,000 MW ภาคใต้เสี่ยงไฟตก-ดับในพื้นที่, prachachat.net, 27 เมษายน 2562, https://www.prachachat.net/economy/news-320212 

[25]ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 28 กุมภาพันธ์ 2564,  https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=348&Itemid=116 

[26]โครงการเมกะโซล่าฟาร์มมูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาท

ดู “เมกะโซล่าฟาร์ม” 30000 เมกะวัตต์: สู่ยุคใบสั่งทหาร - อวสานเทคโนแครต, โดย ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน, ThaiPublica, 4 มีนาคม 2564, อ้างแล้ว & 'รสนา' ดักคออย่าตีตั๋วช้างให้เอกชนรายใหญ่ผูกขาดไฟฟ้า, สยามรัฐออนไลน์, 24 กุมภาพันธ์ 2564, อ้างแล้ว

[27]โซล่ารูฟเสรี คือ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) คือ ระบบโซลาร์รูฟเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งอยู่บนหลังคาของบ้านและอาคาร ผู้ติดตั้งสามารถใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองผลิตได้ ช่วยลดปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้า ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ขณะเดียวกันปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้ ยังขายให้แก่การไฟฟ้าเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีก ตามการพิจารณาวาระการปฏิรูปเร็ว (Quick win)ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ปี 2558

โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) คือ การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ไว้บนหลังคา เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องแปลงไฟ (Inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ ก่อนจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในบ้าน แต่หากเป็นช่วงฟ้าปิด ฝนตก หรือความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ระบบก็จะสลับกลับมาใช้ไฟฟ้าแบบปกติโดยอัตโนมัติ

ดู “โซลาร์รูฟเสรี” พลิกโฉมหน้ากิจการไฟฟ้าครั้งใหญ่ของประเทศ, สำนักข่าวอิศรา, 11 มกราคม 2558,

https://www.isranews.org/thaireform-other-news/35696-reform11_35696.html#:~:text=ใหญ่ของประเทศ-,”โซลาร์รูฟเสรี”%20พลิกโฉมหน้ากิจการ,ไฟฟ้าครั้งใหญ่ของประเทศ&text=พลังงานแสงอาทิตย์%20%7C%20โซลาร์รูฟ&text=ถือเป็นการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า,ของประเทศที่น่าสนใจ

& โซลาร์ รูฟท็อป คืออะไร ติดตั้งอย่างไร มาดูก่อนร่วมโครงการ โซลาร์ภาคประชาชน, kapook.com, 27 พฤษภาคม 2562,

https://home.kapook.com/view210445.html#:~:text=โซลาร์%20รูฟท็อป%20(Solar%20Rooftop)%20คือ%20การ,ช่วงฟ้าปิด%20ฝนตก

& นี่หรือที่เรียกว่า “ส่งเสริมโซล่าเซลล์ภาคประชาชน”, โดย: ประสาท มีแต้ม, MGR Online,17 มีนาคม 2562, https://mgronline.com/daily/detail/9620000026657 

[28]'รสนา' ดักคออย่าตีตั๋วช้างให้เอกชนรายใหญ่ผูกขาดไฟฟ้า, สยามรัฐออนไลน์, 24 กุมภาพันธ์ 2564, อ้างแล้วความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท