ชีวิตที่พอเพียง 3918a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๑๗ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ชีวิตที่พอเพียง  3918a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  : ๑๗ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  

๑๘ มีนาคม    

เช้าประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล มอ. ทางออนไลน์    บ่ายเป็นวิทยากรเรื่อง Lifelong Learning  ในงาน HA Forum 21    เย็นร่วมประชุม online PLC ครั้งที่ ๑๑

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖๔, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๔

 ๑๙ มีนาคม    

เช้าไปเป็นวิทยากร วง ลปรร. จากการปฏิบัติงาน สำนักครู กสศ. 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕๕, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๑

๒๐ มีนาคม (เสาร์)  

เช้าประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางออนไลน์

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖๕, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๗

๒๑ มีนาคม (อาทิตย์)         

อยู่บ้าน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔๕, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๖   

๒๒ มีนาคม

                ออกไปประชุมที่ มสช. ทั้งวัน    ค่ำไปสวดศพ นพ. ไพโรจน์ นิงสานนท์ 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒๒, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๔ 

๒๓ มีนาคม

เช้าออกไปทำฟันที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ    แล้วไปประชุมคณะที่ปรึกษาผู้ทางคุณวุฒิ กำหนดเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการด้านนวัตกรรมโดยไม่ใช้ผลงานวิจัยหรือตำรา ที่ สอวช.

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔๖, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๓๗   

   

๒๔ มีนาคม

เช้าออกไปร่วมงานทำบุญคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ที่ รพ. จุฬา    แล้วไปร่วมงานวัดวิถีใหม่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส    บ่ายไปประชุม R2R ประเทศไทย ที่ศิริราช

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔๔, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๗

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๑๗ มีนาคม

๒๔๘ (๒๔๒)

๒๗,๔๐๒

  ๘๘

๑๒๑,๓๒๔,๘๗๐

๒,๖๘๓,๔๖๓ (๑๖ น.)

๓๐,๓๒๑,๕๕๐/๕๔๙,๓๖๗

๑๘

๙๒ (๗๘)

๒๗,๔๙๔

  ๘๙

๑๒๑,๘๘๐,๖๙๕

๒,๖๙๔,๐๕๔ (๑๖,๓๐ น.)

๓๐,๒๙๔,๗๙๘/๕๕๐,๖๔๙

๑๙

๑๐๐ (๙๖)

๒๗,๕๙๔

  ๙๐

๑๒๒,๔๓๕,๓๕๑

๒,๗๐๔,๔๔๐ (๑๖. น.)

๓๐,๓๕๘,๘๘๐/๕๕๒,๔๗๐

๒๐

๑๑๙ (๑๑๒)

๒๗,๗๑๓

  ๙๐

๑๒๒,๙๕๖,๐๗๔

 ๒,๗๑๔,๗๓๗ (๑๖ น.)

๓๐,๔๒๕,๗๘๗/๕๕๔,๑๐๔

๒๑

๙๐ (๘๑)

๒๗,๘๐๓

  ๙๐

๑๒๓,๔๙๑,๑๒๖

๒,๗๒๓,๐๘๘ (๑๖ น.)

๓๐,๔๘๒,๑๒๗/๕๕๔,๘๗๑

๒๒

๗๓ (๖๖)

๒๗,๘๗๖

   ๙๑

๑๒๓,๙๐๓,๖๖๕

๒,๗๒๘,๖๔๔ (๑๖ น)

๓๐,๕๒๑,๗๔๔/๕๕๕,๓๑๔

๒๓

๔๐๑ (๓๘๓)

๒๘,๒๗๗

   ๙๒

๑๒๔,๓๓๘,๖๙๐

 ๒,๗๓๖,๗๒๑(๑๖ น.)

๓๐,๕๗๖,๙๖๒/๕๕๕,๙๔๕

๒๔

๖๙ (๖๑)

๒๘,๓๔๖

   ๙๒

๑๒๔,๘๕๙,๘๓๓

๒,๗๔๗,๖๐๙ (๑๖ น.)

๓๐,๖๓๖,๕๓๔/๕๕๖,๘๘๓

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เชื้อโควิด ๑๙ กระจายอยู่เป็นกระเปาะๆ ในประเทศ     มีคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อ เป็นสาเหตุให้เกิด hotspot ที่โน่นที่นี่เป็นครั้งคราว     แม้จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้ว    การสวมหน้ากากอนามัยยังต้องถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเข้าไปในที่มีคนมาก    รวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆ  และรักษาระยะห่าง     มาตรการป้องกันที่ไม่ตึงมาก เพื่อให้กิจการทางเศรษฐกิจไม่ชะงักทั้งหมด    ย่อมเปิดช่องให้การระบาดขยายตัว    ต้องช่วยกันมีการสื่อสารให้ประชาชนทุกคนระมัดระวัง ป้องกันตนเอง

การระบาดระลอกสองของไทยเริ่มซาลงแล้วกลับเพิ่มขึ้น    บอกว่าหางของการระบาดจะลากยาว

เริ่มเห็นผลดีจากการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ในโลก    แต่การฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังเริ่มช้าๆ      

วิจารณ์ พานิช

๒๔ มี.ค. ๖๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)