2021-01-17 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Slight of hand

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2021-01-17

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Slight of hand

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Slight = ‘SLAHY’’

of hand

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

slight

= small in size, degree, or amount;

= delicate;

= act of disrespect:

He reacted with anger to the slight.

Not to be confused with:

sleight = skill; dexterity; stratagem; legerdemain:

sleight of hand

Farlex Trivia Dictionary.

slight

  • hair-trigger = Its underlying meaning is something that may be triggered with the pressure of something as slight as a hair.
  • legerdemain = "Slight of hand, c

= onjuring tricks," from French, literally "light of hand."

  • velleity = Describes a mild desire, wish, or urge

that is too slight to lead to action.

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR SLIGHT

See slender.

Slight, disregard, neglect, overlook

mean to pay no attention or too little attention

to someone or something.

To slight is to give only superficial attention to something important:

to slight one's work.

To disregard is to pay no attention to a person or thing:

to disregard the rules;

in some circumstances,

to disregard may be admirable:

to disregard a handicap.

To neglect is to shirk paying sufficient attention to a person or thing:

to neglect one's correspondence.

To overlook is to fail to see someone or something

(possibly because of carelessness):

to overlook a bill that is due.

. See insult.

Common Errors In English Usage Dictionary    703

Slight of hand

Sleight” is an old word meaningcleverness, skill,”

and the proper expression is “sleight of hand.”

It’s easy to understand why

it’s confused withslight

since the two words are pronouncedin exactly the same way.

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for slight

Adjective

THIN, SLENDER, SLIM, SLIGHT, TENUOUS

mean not thick, broad, abundant, or dense.

THIN implies comparatively little extension between surfaces or in diameter, or it may imply lack of substance, richness, or abundance.

thin wire a thin soup

SLENDER implies leanness or spareness often with grace and good proportion.

the slender legs of a Sheraton chair

SLIM applies to slenderness that suggests fragility or scantiness.

a slim volume of poetry a slim chance

SLIGHT implies smallness as well as thinness. a slight build

TENUOUS implies extreme thinness, sheerness, or lack of substance and firmness. a tenuous thread

Verb

NEGLECT, DISREGARD, IGNORE, OVERLOOK, SLIGHT, FORGET

mean to pass over without giving due attention.

NEGLECT implies giving insufficient attention to something that merits one's attention. habitually neglected his studies

DISREGARD suggests voluntary inattention. disregarded the wishes of his family

IGNORE implies a failure to regard something obvious. ignored the snide remark

OVERLOOK suggests disregarding or ignoring through haste or lack of care. in my rush I overlooked a key example

SLIGHT implies contemptuous or disdainful disregarding or omitting. slighted several major authors in her survey

FORGET may suggest either a willful ignoring or a failure to impress something on one's mind. forget what others say

Frequently Asked Questions About slight

Is it slight or sleight of hand?

Although slight is a homophone of sleight,

and feels like it makes sense in this idiom,

sleight of hand is the correct form

when referring to a cleverly executed trick.

Sleight means "deceitful craftiness" or "stratagem,"

and slight means "having a slim or delicate build"

(we often hear of a slim person as being "slight of build").

What is the difference between sleight and slight?

In modern use slight may be found

as a noun ("a humiliating discourtesy"),

a verb ("to treat as slight or unimportant"),

and an adjective ("small of its kind or in amount").

Sleight is mainly found as a noun, and can refer

either to a deceitful kind of craftiness, or to skill and dexterity.

"Is the correct phrase sleight chance or slight chance?"

"If you are referring to such things as your chances of winning the lottery the word you need is slight.

This adjectival sense of slight is "small of its kind or in amount."

Merriam-Webster Dictionary

Usage Notes

‘Sleight’ or ‘Slight’ of Hand?

Watch closely and be amazed.

What to Know

A cleverly executed and dexterous trick isknown as a sleight of hand,

where the word sleight refers to "deceitful craftiness"

or "dexterity and skill."

This phrase is often confused with the sound alike slight

as the movements of the trickster or magicianare barely noticeable.

This however is incorrect.

Are you paying attention? Looking carefully? Good.

You'll want to keep doing that, because this is a web article

and not an act of close-up magic.

'Sleight' means “deceitful craftiness”

or “stratagem” as well as “dexterity or skill.”

The noun phrase sleight of hand

is defined as “a cleverly executed trick or deception

or “a conjuring trick requiring manual dexterity,”

as well as skill or adroitness in doing these things.

Magician Tommy James recently brought the stories and characters of Dr. Seuss' beloved children's books to life on stage at Lowell Catholic Elementary School. Students in grades pre-kindergarten through 4 were delighted by his sleight of hand and creative tricks as he inspired the audience to love learning through reading. — The Lowell (Mass.) Sun, 23 Apr. 2018

We often associate the phrase with magicians

or three-card-monte dealers

—people adept at moving things with the fingerswithout detection.

A synonymous term is legerdemain,

from a French phrase meaning “light of hand.

What Does "Sleight" Mean?

The sleight in sleight of hand is its own word,

one meaning “deceitful craftiness” or “stratagem

as well as “dexterity or skill.”

It derives via Middle English from an Old Norseword, slœgr,

meaning “sly” (and from which sly is also derived).

A sleight, essentially, is an instance ofbeing sly in one's movements.

Sleight is pronounced to rhymewith height.

A homophone of sleight is slight,

which as an adjective can meanhaving aslim or delicate build

orsmall of its kind or in amount

(as in “a slight lead in the polls”).

Confusion with Slight

As a verb, slight can mean “to treat as slight or unimportant

or “to treat with disdain or indifference,”

as in “she felt slighted by her co-worker when she wasn’t invited to the party.”

The noun slight can refer to an act of instance of slighting or insulting another.

Slight finds its origin in Middle English,

from a word meaning “smooth or slight,”

with a likely Old English ancestor

found in a term meaning “level with the ground.”

Once in a while you will see the phrase sleight of hand

rendered mistakenly as slight of hand.

This interpretation is understandable when you think of

the movements a magician makes as being barely noticeable

(just as slight means "barely noticeable" in “felt a slight tremor”).

But this spelling isn’t anywhere near common enough to become standard.

Now look in your front pocket. We have no idea what's there because, again, this is a website, but wouldn't it be cool if you suddenly had an ace of spades there? How did we do that?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)