2021-01-11 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Signature & autograph

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2021-01-11

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Signature & autograph

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Signature = ‘SIG-nuh-cher’ or ‘choor’

ออกเสียง Autograph = ‘AW-tuh-grahf’

Farlex Trivia Dictionary.

signature

  • allograph = A signature or writing done for another person.
  • moniker = Originally meant a mark left by a tramp

on a building or fenceto indicate he/she had been there;

therefore, a tramp's moniker identified him/her like a signature.

  • signature block = The typed or printed name and title of a person appearing below a signature at the bottom of a letter, e-mail, etc.
  • paraph = As a verb, to divide into paragraphs;

the noun can mean a flourishmade after a signature,

especially to make it unique.

Collins COBUILD English Usage

Sign & signature

1. 'sign'

When you sign a document,

you write your name on it.

You do this to show, for example, that youhave written the document

or that you agree with what it says.

I was in the act of signing a traveller's cheque.

...an order signed by the Home Secretary.

You can also say that someone signs their name.

Sign your name in the book each time you use the photocopier.

2. 'signature'

However, when you write your name,

you do not refer to what you write as your 'sign'.

You call it your signature.

Nino scrawled his signature on the bottom of the slip.

... petitions bearing thousands of signatures.

Dictionary of Problem Words and Expression

Signature & autograph

Both signature and autograph mean

the name of a person as written by himself (herself).

Even the X or other mark that indicatesidentity

may be called a signature;

the word comes from a Latin term meaning “to mark with a sign.”

Autograph (from Greek words meaning “written by oneself”)

is usually applied to the handwritten name of a person

of distinction or notoriety.

Those celebrities asked for an autograph

may or may not write their actual names;

many have a professional name different from their real name.

If so, they give an autograph (assumedname) to those who aske

but use a signature for checks or other transactions requiring genuine identification.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)