2021-01-10 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Sierra nevadas

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2021-01-10

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Sierra nevadas

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Sierra nevadas = ‘see-ER-uh-nuh-VAD-uh’

American Heritage® Dictionary of the English Language,

si·er ′ran adj.

Word History:

In English,

the word sierra is probably best known for the names

of certain mountain ranges,

such as the Sierra Nevada (in Spanish, the "snowy sierra") of Spain,

the similarly named Sierra Nevada of Eastern California,

and the Sierra Madre (the "mother sierra") of Mexico.

The English word sierra,

"rugged range of mountains having an irregularor jagged profile,"

is a borrowing of Spanish sierra.

In Spanish, sierra literally means "saw,"

but the word is also used

in the extended meaning "line orgroup of mountains with a jagged profile."

As a further example of how a word meaning "saw"

can become a word meaning "mountain range,"

we need only mention the Sawtooth Mountains of central Idaho.

Merriam-Webster Dictionary

Missouri/Nevada

The pronunciation of Missouri

—a word that is derived from French and Native American Illinois

and that originally meant "owners of big canoes"

—depends on whether you're a resident of the state

as well as where your residency is.

Some residents say the ending with a schwa, \mə-ˈzu̇r-ə\,

whereas some end the state's name with a long e sound

—like the French would.

(A similar residential phenomenon occurs in

the name of the city of Cincinnati in Ohio.)

The populace pronounce the i in Missouri asa long e.

We recognize both pronunciations as acceptable.

The pronunciation of Nevada also similarly varies:

residents often say \nə-ˈva-də\;

outsiders tend to say \nə-ˈvä-də\.

Common Errors In English Usage Dictionary

Sierra nevadas

Sierra is Spanish for “mountain range,”

so knowledgeable Westerners usually avoid a redundancy

by simply referring to “the Sierra Nevadas

or simply “the Sierras.”

Transplanted weather forecasters often get this wrong.

Some object to the familiar abbreviationSierras,

but this form, like “Rockies” and “Smokies

is too well

established to be considered erroneous.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)