2021-01-09 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Sherbet & sherbert

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2021-01-09

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Sherbet & sherbert

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง sherbet = ‘SHUR-bit’

Sherbert (ออกเสียง ‘SHUR-burt’) is a spelling variant of sherbet

Chiefly British noun - sherbet = a sweetened powder

moistened in the mouth and eaten as fizzy ice.

In Britain also called sherbet = sorbet

Merriam-Webster Dictionary

Usage Notes

The Scoop on Sherbet vs. Sherbert

They taste the same

What to Know

Sherbet, pronounced "SHER-but," is the usual word

for the frozen sweet dessert made from fruitor fruit juices.

Sherbert, with an additional r in the second syllable

and pronounced "SHER-bert," is less commonly used.

In Britain, sherbet is a sweet powder used to make a drink bubbly

or eaten by itself.

On a hot summer day,

there's nothing like sweet, cold sherbet on your tongue

to make you feel cooler.

Or maybe you call it "sherbert."

Or maybe you get all hot under the collar when people call it that.

Maybe in your mind the confection can only be called"sherbet" (SHER-but)

and people who call it (and spell it) "sherbert" (SHER-bert) are bumbling Neanderthals.

Well, we, your friendly dictionary folk, are here to set the record straight.

Though the words 'sherbet' comes from lack an 'r' in the second syllable,

the 'sherbert' spelling has been around since the word entered English.

It is now a fully established variant spelling.

The word in question is from Turkish and Persian words

that both trace back to the Arabic word sharba, meaning "drink."

All three words

—the Turkish and Persian words are şerbet and sharbat,respectively

lack an "r" in the second syllable,

but when the word was imported into English in the early 17th century

it was coming from languages many English speakers considered exotic,

and spelling was all over the place.

Among the many variations that existed in the early years,

two that appeared then are still in use today: sherbet and sherbert.

'Sherbert' Isn't Wrong

By the late 18th century sherbet had become the established spelling,

but after only a few intermittent uses in the 18th and 19th centuries,

sherbert staged a minor comebackin the 20th century.

It's now a fully established (though far lesser-used) variant.

And what exactly is sherbet/sherbert?

Originally the word referred to a cold drink

made with sweetened and diluted fruit juice.

In the U.S. the word now most commonly refers toa frozen dessert

made with milk (or cream) and flavoredusually with fruit juice,

with egg white or gelatin sometimes added.

And to get all technical for a minute,

sherbets in the U.S. must by federal regulation

contain between exactly 1% and 2% butterfat.

(This distinguishes sherbet from sorbet

pronounced \sor-BAY\ or sometimes \SOR-but\

—which is typically dairy-free.)

In British English sherbet (or sherbert)

often refers to what is also called "sherbet powder":

a sweet powder used to make an effervescent drink.

And that's the scoop on sherbet and sherbert.

We hope this particular scoop will only make scoops of the real thing

taste all that much sweeter.

American Heritage® Dictionary of the English Language,

Word History:

Although the word sherbet has been in English for several centuries,

it has not always referred to what we now normally think of as sherbet.

Sherbet came into English from Ottoman Turkish šerbet (Modern Turkish şerbet) and Persian šarbat, words referring to a traditional Middle Eastern beverage of sweetened, dilutedfruit syrup or juice.

The Turkish word is borrowed from Persian,

and the Persian word comes from Arabic šarba, "drink."

(The -t at the end of the Turkish and Persian words, by the way,

comes from the non-pausal pronunciation of the Arabic word šarba.

Before a pause or at the end of a sentencein Arabic,

the feminine noun ending -t is dropped.

When used within a sentence, or when a possessive suffix is added to a word,

however, the final -t ending remains,

as for example in šarbatī, "my drink.")

The Middle Eastern drink began to be imitated in Western Europe in the 1500s,

and the word sherbet is first attested in English at the very beginning of the 1600s

and was probably known even earlier.

In English, during the 1800s, sherbet came to be used to refer to

a fizzy sweet drink made with an effervescent flavoring powder,

and nowadays in British English, sherbet usually refers to a kind of candy,

a fizzy flavored powder eaten by dipping a finger into a packet.

Because the original Middle Eastern drink contained fruit

and was often cooled with snow or shaved ice,

sherbet also came to denote a kind of frozen dessert.

Current American usage

maintains a distinction in meaning between the wordssherbet and sorbet

sherbets tend to contain milkor extra binding ingredients

and closely resemble ice cream,

while sorbets tend to be lighter, often consisting simply of ice and fruit juice or liqueur.

This distinction, however, was not so clear-cut in the past,

when sherbet covered a wider variety of cooling drinks and desserts

than it most often does today.

The word sorbet first appears in English in the 1500s

and is a borrowing of French sorbet, itself a borrowing of Italian sorbetto.

The Italian word comes from the same OttomanTurkish šerbet that gave us sherbet.

Common Errors In English Usage Dictionary

Sherbet & sherbert

The name for these icy desserts

is derived from Turkish/Persian sorbet,

but the R in the first syllable seems to seduce many speakers

into adding one in the second, where it doesn’t belong.

A California chain called “Herbert” s Sherbets”

had me confused on this point for years when I was growing up.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)