วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

เทคนิคการบริการที่ดี


เทคนิคการบริการที่ดี (Service Mind)

โดยคุณธนัญญา   พ่วงศร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความหมาย "ความตั้งใจ และความพยายามของบุคลากรภาครัฐ ในการให้บริการต่อประชาชน (ลูกค้า) บุคคลที่มาติดต่องาน ทั้งภายในองค์กร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือบริการผู้อื่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆของผู้ที่มาติดต่อ"

Service Mind  -  การมีหัวใจบริการ

                     - การมีจิตใจบริการ

พื้นฐานของการบริการที่ดี

™   ยิ่งเราให้อะไรคนอื่นมากเท่าไร คนที่ได้ก็จะยิ่งชอบเรา และ  อยากตอบแทนเรากลับมาเช่นกัน
™   เราบริการดี มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อเราอย่างมีมารยาทเช่นกัน
™   เป็นการสร้างความไว้วางใจ ซึ่งมาจากความประทับใจ

วาทะอมตะของมหาตมะคานธี 

"ลูกค้าคือแขกคนสำคัญที่มาเยือนเรา เขามิได้มาพึ่งพิงเรา  เราต่างหากที่ต้องพึ่งพิงเขา  เขามิใช่บุคคลที่เข้ามาขัดจังหวะการปฏิบัติงานของพวกเรา  หากแต่การรับใช้เขาคือวัตถุประสงค์แห่งงานของพวกเรา"

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)

•M :Mastery (เป็นนายตนเอง)

•O : Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่)

•P : People Centered Approach (ใส่ใจประชาชน)

•H : Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)

ความต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการ 

™   อยากได้รับการต้อนรับ
™   อยากได้รับการให้ความสำคัญ
™   อยากได้รับความเข้าใจ/เห็นใจ
™   อยากได้รับการปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา
™   อยากติดต่อกับคนที่มีความรู้ความสามารถให้คำปรึกษาตัดสินใจได้ ช่วยเขาได้

การพัฒนาตนเองสู่ การเป็นผู้ให้บริการที่ดี 

™   มีทัศนคติ “ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร”
™   ทุกคนเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ขององค์การ
™   มีความคิดริเริ่ม และคิดไกลกว่าความต้องการของผู้รับบริการ
™   ทำตัวเป็นเจ้าของเรื่อง เมื่อรับข้อมูลจากผู้รับบริการ
™   ทำงานแทนกันได้
™   เรียนรู้จากตัวอย่างการให้บริการที่ดีและไม่ดี
™   ทำให้ดีเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ

ทำไมต้องปรับปรุงงานบริการ
™   การแข่งขันสูง ลูกค้ามีทางเลือกมาก
™   เทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น สินค้าและบริการซับซ้อนมากขึ้น
™   ลูกค้ามีความคาดหวังในสินค้าและบริการสูงกว่าแต่ก่อน เนื่องจากการแข่งขันและเทคโนโลยีทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น
™   บริษัทต่างๆจะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีจุดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง
™   พนักงานบริการต้องรู้และเข้าใจมากขึ้น เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

™   เป็นบริการที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกติดใจ
™   เป็นบริการที่ลูกค้าได้รับการบริการที่คงที่สม่ำเสมอ
™   เป็นบริการที่มีความพร้อมในการให้บริการ
™   เป็นบริการที่แสดงถึงความมีไมตรีจิตของผู้ให้บริการ
™   เป็นบริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการตลอดเวลา
™   เป็นบริการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าภายในด้วย

11 วิธีง่าย ๆ มัดใจผู้รับบริการด้วย Service Mind

1.   S (smile)  ยิ้มแย้ม

  ยิ้มแย้มเข้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดี ๆ เวลามารับบริการจากเรา ฝึกยิ้มบ่อย ๆ โดยฝึกยิ้มกับกระจก เวลาพูดให้มองกระจกไปด้วย ยิ้มไปเพื่อให้เกิดรอยยิ้มในน้ำเสียง แม้ไม่ได้เห็นหน้ากัน ก็สามารถรับรู้ได้ว่า คนพูดกำลังยิ้มอยู่

2. E (enthusiam) กระตือรือร้น

   มีความพร้อมในการให้บริการ กระตือรือร้นให้บริการตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้รับบริการเข้ามาหาเรา แสดงให้ผู้รับบริการรู้สึกว่า มีตัวตน

3. R (rapidness)  รวดเร็ว

  รวดเร็วและมีคุณภาพ ยุคนี้ทุกอย่างต้องรีบเร่งแข่งขันกัน ใครให้บริการได้รวดเร็วทันใจกว่า ย่อมได้เปรียบ

4. V (value) คำนึงถึงมูลค่าเพิ่ม

  ไม่ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงมูลค่าเพิ่มด้วย ทำอย่างไรให้ริการของเราเกิดคุณค่าสูงสุด ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และปรารถนาจะกลับมาใช้บริการเราอีก และจะทำอย่างไรจึงจะปรับเปลี่ยนให้งานในส่วนของเราให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

5. I (impression) ประทับใจ

  ทำเวลาแรกพบให้ประทับใจมากที่สุด ดูแลเรื่องบุคลิก การแต่งกายให้สะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกพบ

6. C (Courtesy) สุภาพอ่อนโยน 

  ความสุภาพอ่อนโยน ทำให้ผู้ที่พบเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกประทับใจในความอ่อนน้อมถ่อมตน

7. E (Endurance) ความอดทน

  จำเป็นมากสำหรับงานบริการ เพราะลูกค้ามีหลากหลายรูปแบบ บางคนมาแบบอารมณ์ร้อน เราก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ เอาน้ำเย็นเข้าลูบ จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

8. M (make believe)

   การมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ทำให้คนเรามีความสุข เชื่อในงานที่ทำ มีความสุขและรักในงานบริการ เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

9. I (insist) ยืนหยัดในสิ่งที่ทำ

  ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาสักกี่ครั้ง ก็ไม่ท้อถอย แม้เจอลูกค้าตำหนิ ต่อว่า หรือลูกค้าเอาแต่ใจ ก็ต้องอดทน และจะประสบความสำเร็จในที่สุด

10. N (necessitate) คนสำคัญ

  เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ และต้องการได้รับการดูแลจากเราเป็นอย่างดี เราต้องทำให้ลูกค้าทุกคนเป็นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชัง

11. D (devote) อุทิศตน

  อุทิศตนให้กับงานที่ทำ ทุ่มเททำงานด้วยหัวใจบริการอย่างเต็มที่ สักวันก็จะมีความเห็นความตั้งใจจริงของเรา ลูกค้ารัก เพื่อนร่วมงานชื่นชอบ เจ้านาย ชื่นชม

ผลลัพธ์จากการบริการที่ดี
คุณค่าของผลงาน

™   องค์กรผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานสู่ระดับสากล
™   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
™   องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

ความมีคุณค่าในตนเอง

™   เกิดความภาคภูมิใจ
™   มีความสุข
™   ได้รับการยกย่องจากบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ร่วมงานชื่นชอบ และ ผู้บริหารชื่นชม

  หมายเลขบันทึก: 687985เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2020 22:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 ธันวาคม 2020 22:55 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (6)

  ได้ฟังวิทยากรแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจในความมีจิตบริการ และคิดบวกของท่านค่ะ..ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกๆคน ทุกๆระดับ (ตนเองด้วยเหมือนกันค่ะ) ในการนำเทคนิคและข้อคิดดีๆ มาปรับใช้ในการทำงานค่ะ

  ขอบพระคุณวิทยากรอย่างสูงนะคะ ได้ความรู้ แนวทางนำไปปรับใช้ในการทำงานและแนะนำนศ. เพิ่มมากขึ้น​ค่ะ

  ขอบพระคุณวิทยากรอย่างสูงนะคะ ได้ความรู้ แนวทางนำไปปรับใช้ในการทำงานและแนะนำนศ. เพิ่มมากขึ้น​ค่ะ

  ขอบคุณวิทยากรค่ะ ได้แนวทางในการบริการไปปรับใช้ และให้ข้อแนะนำแก่ นศ. ด้วยค่ะ

  บริการที่ดีสร้างคุณค่าแก่หน่วยงาน

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท