ชีวิตที่พอเพียง 3854. Outsource – Insource เพื่อความเป็น HPO (High Performance Organization)


ปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆ นิยม outsource งาน    คือว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอกรับไปทำ การจัดการงานแบบนี้ช่วยให้องค์กรไม่ใหญ่เทอะทะ    แต่ก็มีจุดอ่อน หากไม่ระมัดระวัง หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เพราะเป้าหมายของการทำงานนั้น ไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้ผลงานเท่านั้น     ต้องมีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งขององค์กร    สั่งสมปัญญาเอาไว้ใช้ในอนาคตที่ไม่แน่นอน   

Outsource งาน แต่ต้อง insource ประสบการณ์ ความรู้ และปัญญา ที่เกิดจากการทำงานนั้น   

การ outsource งาน ต้องไม่ใช่แค่เพียงให้ได้ผลงาน     แต่ต้องฉลาดจัดการให้ได้ ประสบการณ์ ความรู้ และปัญญา    เก็บสั่งสมไว้ในองค์กร    เป็น intellectual assets    นี่คือความสามารถในการเป็น HPO (High Performance Organization)  และ RO (Resilient Organization)    นี่คือมิติหนึ่ง ของ “การจัดการความรู้

ใน TOR ของสัญญาจ้างงาน    ต้องระบุ deliverables   ว่านอกจากผลงานแล้ว    ต้องจัด Learning Sessions ร่วมกับ key persons ขององค์กรเป็นระยะๆ ด้วย    ในลักษณะของการทำ reflection กระบวนการผลิตผลงาน    ว่ามีข้อเรียนรู้เชิงหลักการทำงาน และทักษะการทำงาน อย่างไรบ้าง     มีข้อเรียนรู้จากความผิดพลาดบ้างหรือไม่    มีข้อเรียนรู้แก่องค์กร ต่อการปฏิบัติภารกิจหลักชององค์กรอย่างไรบ้าง    โดยที่ key persons ขององค์กรต้องเตรียมชุดคำถามมอบให้ทีมผู้รับงานล่วงหน้า เพื่อให้เขาเตรียมตอบ ในลักษณะของการสะท้อนคิด    ไม่ใช่ในลักษณะของการตอบข้อสอบ      

   ไม่ว่ากิจกรรมใดขององค์กร    ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะทำเอง หรือจ้างภายนอกทำ    ต้องจัดกลไกของการเรียนรู้สั่งสมปัญญาไว้ในองค์กรเสมอ    นี่คือลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของ HPO

วิจารณ์ พานิช

๒๗ พ.ย. ๖๓    วันสาธารณสุขไทย   


      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)