พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมจึงเปลี่ยนแปลงได้

พฤติกรรมองค์กร ก็เช่นเดียวกัน

 

แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มี 3 แนวทาง

(ดัดแปลงจากแนวคิดของ Kelman) คือ

1. การบังคับ การที่บุคคลยอมทำตามนั้นไม่ใช่เพราะเชื่อหรือเห็นด้วย แต่เป็นเพราะต้องการรางวัลหรือกลัวถูกลงโทษ

2. การเลียนแบบ บุคคลจะเลียนแบบผู้ที่ชื่นชอบหรือเชื่อถือ และ มีแนวโน้มจะเลียนแบบเพื่อคงสัมพันธภาพในสังคม

3. การเรียนรู้ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเห็นว่าสิ่งใหม่นั้นเป็นประโยชน์ มีคุณค่า

 

แม้ว่า วิธีการบังคับ และ การเลียนแบบ จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อย่างยั่งยืนเท่ากับ วิธีการเรียนรู้ แต่ก็อาจต้องนำมาผสมผสานใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแต่สถานการณ์

 

พฤติกรรม ไม่ใช่ สันดาน จึงอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

[Ref.0009 491221 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข เฉลิมพล ตันสกุล ISBN 974-661-296-4]