ในช่วงเช้าของวันนี้ผู้วิจัยได้เดินทางไปที่โรงแรมสยามซิตี้  เพื่อร่วมงานมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นของ สกว.  ประจำปี 2549  ซึ่งโครงการวิจัย "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน" เป็น 1 ใน 19 โครงการวิจัยเด่นในปีนี้ 

        สำหรับผู้วิจัยแล้ว  ความดีใจคงจะเป็นความรู้สึกแรก (ที่ตัวเองรู้สึกได้) เมื่อทราบข่าวดีจากผู้ประสานงานโครงการ  แต่เมื่อมีเวลานั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา  ผู้วิจัยก็บอกกับตัวเองว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องก้าวเดินต่อไป 

       การร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เครือข่ายออมบุญฯเข้มแข็งยังคงเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำต่อไป  แม้ว่าจะได้รับทุนสนับสนุนหรือไม่ก็ตาม  เพราะเราเป็นคนไทย  ผู้วิจัยไม่เคยลืมคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เคยบอกว่า "อย่างเอาเปรียบคนอื่น  อย่ามองแต่ข้างหน้าจนลืมเหลียวมองคนข้างหลัง  อย่ามองข้ามและรังแกคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรา"

      ความฝันอีกสิ่งหนึ่งที่อยากทำ (ก่อนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำ) คือ  การเชื่อมประสานภาคีภาควิชาการ   รวมทั้งการพัฒนาคนทำงานชุมชน  ทุกวันนี้ผู้วิจัยเห็นว่าแต่ละคน  แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทำ  หลายๆเรื่องเป็นการทำเรื่องเดียวกัน  หากนำคนเหล่านี้มาร่วมกันทำงาน  มาเรียนรู้ร่วมกันได้  ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งภาควิชาการและชุมชน  เริ่มแรกคงจะทำที่ลำปางก่อน

      ยังไม่รู้เหมือนกันว่าความฝันของผู้วิจัยจะสามารถทำได้สำเร็จ  (ภายในระยะเวลาที่เหลือ) อยู่หรือไม่  ซึ่งไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร  แต่ชีวิตก็ต้องก้าวเดินต่อไป 

       ไม่มีอะไรที่จะไม่ผ่านไป