2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E –Enough - sufficient

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-16

181001-2 คำชวนสับสน ชุด E –Enough - sufficient

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com:

ออกเสียง “enough” = “ih-NUHF

ออกเสียง “sufficient” = “suh-FISH-uhnt”

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for enough

Adjective

SUFFICIENT, ENOUGH, ADEQUATE, COMPETENT

mean being what is necessary or desirable.

SUFFICIENT suggests a close meetingof a need. sufficient savings

ENOUGH is less exact in suggestion than SUFFICIENT. do you have enough food?

ADEQUATE may imply barely meetinga requirement. the service was adequate

COMPETENT suggests measuring up to all requirements without question or being adequately adapted to an end. had no competent notion of what was going on

Choose the Right Synonym for sufficient

SUFFICIENT, ENOUGH, ADEQUATE, COMPETENT

mean being what is necessary or desirable.

SUFFICIENT suggests a close meetingof a need. sufficient savings

ENOUGH is less exact in suggestion than SUFFICIENT. do you have enough food?

ADEQUATE may imply barely meetinga requirement. the service was adequate

COMPETENT suggests measuring up to all requirements without question or being adequately adapted to an end. had no competent notion of what was going on

Dictionary of Problem Words and Expressions:

อธิบายว่า สามารถใช้ “enough” และ “sufficient” สลับแทนที่กันได้

เช่นที่ชี้ให้เห็นในคำ “ample” และ “enough

แต่ละคำต่างหมายถึง “adequate

หรือ “equal to the required amount” เช่น

“We have enough food to last us for a week.”

“We have sufficient money to buy more when we need it.”

ไม่ควรใช้ทั้งสองคำร่วมกัน

เป็น “sufficient enough” ที่เป็นการใช้คำมากเกิน

คำ “sufficient” ให้ความรู้สึก ว่าสละสลวยและสง่า กว่า “enough”

หากแต่ การใช้ทั้งสองคำ ได้รับการยอมรับ พอๆกัน
สามารถใช้ “enough” เป็น นาม คุณศัพท์ และ กริยาวิเศษณ์

และยังถูกใช้ อย่างมากเกิน เป็นคำ เสริม ในการสนทนา
ถือเป็น วลีที่ใช้คำมากเกินควร

Collin COBUILD English Usage :

enough

1. after adjectives and adverbs

You use enough after an adjective or adverb to say that someone or something has as much of a quality as is needed.

It's big enough.

We have a long enough list.

The student isn't trying hard enough.

If you want to say who the person or thing is acceptable to, you add a prepositional phrase beginning with for.

That's good enough for me.

Is the soup hot enough for you?

If someone has as much of a quality as they need in order to do something, you add a to-infinitive after enough.

The children are old enough to travel to school on their own.

You can also use a to-infinitive after enough to say that something has as much of a quality as is needed for someone to do something with it.

If you want to make it clear who you are talking about, you can add a prepositional phrase beginning with for.

For example, you can say 'The boat was close enough to touch' or 'The boat was close enough for me to touch it'.

The bananas are ripe enough to eat.

The music was just loud enough for us to hear it.

Be Careful!
Don't use a that-clause after enough when you are saying what is needed for something to be possible.

Don't say, for example, 'The bananas are ripe enough that we can eat them'.

Enough is sometimes used after an adjective to confirm or emphasize that something or someone has a particular quality.

It's a common enough dilemma.

When you make a statement of this kind, you often add a second statement that contrasts with it.

She's likeable enough, but very ordinary.

2. used as a determiner

Enough is used in front of the plural form of a countable noun to say that there are as many things or people as are needed.

They need to make sure there are enough bedrooms for the family.

Do we have enough chairs?

You can also use enough in front of an uncountable noun to say that there is as much of something as is needed.

We had enough room to store all the information.

He hasn't had enough exercise.

3. 'enough of'

Don't use enough immediately in front of a noun phrase beginning with a determiner, or in front of a pronoun. Instead you use enough of.

All parents worry about whether their child is getting enough of the right foods.

They haven't had enough of it.

When you use enough of in front of a plural noun or pronoun, you use a plural form of a verb with it.

Eventually enough of these shapes were collected.

There were enough of them to fill a large box.

When you use enough of in front of a singular or uncountable noun or a singular pronoun, you use a singular form of a verb with it.

Is there enough of a market for this product?

There is enough of it for everybody.

4. used as a pronoun

Enough can be used on its own as a pronoun.

I've got enough to worry about.

Enough has been said about this already.

5. 'not enough'

Don't use enough, or enough and a noun, as the subject of a negative sentence. Don't say, for example, 'Enough people didn't come'. You say 'Not enough people came'.

Not enough has been done to help them.

Not enough attention is paid to young people.

6. modifying adverbs

You can use adverbs such as nearly, almost, just, hardly, and quite in front of enough.

At present there is just enough to feed them.

There was hardly enough time to have lunch.

You can also use these adverbs in front of an expression consisting of an adjective and enough.

We are all nearly young enough to be mistaken for students.

She is just old enough to work.

7. used with sentence adverbials

You can use enough after sentence adverbials like interestingly or strangely to draw attention to a surprising quality in what you are saying.

Interestingly enough , there were some questions that Brian couldn't answer.

I find myself strangely enough in agreement with Jamal for a change.

Collins COBUILD English Usage

ให้รายละเอียด การใช้ “Enough” ว่า

ใช้ “enough” ตามหลัง คุณศัพท์ หรือ กริยาวิเศษณ์

เพื่อกล่าวว่า “บางคน/บางสิ่ง มีคุณภาพ มากเท่าที่ต้องการ” เช่น

“It’s big enough.”

“We have a long enough list.”

“The student isn’t trying hard enough.”

ถ้าต้องการกล่าวว่า “ใคร ยอมรับ คน/สิ่งของ นั้นได้”

ให้เติม วลีบุพบท ที่เริ่มต้นด้วย “for” เช่น

“That’s good enough for me.”

“Is the soup hot enough for you?”

ถ้าบางคน “มีคุณภาพ มากเท่าที่ต้องการ” เพื่อทำบางสิ่ง

ให้เติม infinitive “to” ตามหลัง “enough” เช่น

“The children are old enough to travel to school on their own.”

ยังสามารถใช้ infinitive “to” ตามหลัง “enough” เพื่อกล่าวว่า

“บางสิ่งมีคุณภาพ มากเท่าที่ต้องการ” สำหรับ บางคนเพื่อใช้ทำบางสิ่ง

ถ้าต้องการทำให้ชัดเจน ว่า “กำลังพูดถึงใคร”

สามารถเติม วลีบุพบท ที่เริ่มต้นด้วย “for” เช่น

สามารถกล่าวว่า “The boat was close enough to touch.”

หรือ “The boat was close enough for me to touch it.” เช่น

“The bananas are ripe enough to eat.”

“The music was just loud enough for us to hear it.”

ข้อควรระวัง

อย่าใช้ คำ “that” ตามหลัง “enough

เมื่อกล่าวว่า “ต้องการสิ่งใดเพื่อให้ทำสิ่งอื่นได้”

เช่น อย่ากล่าวว่า “The bananas are ripe enough that we can eat them.”

บางครั้งใช้ “enough” ตามหลัง คุณศัพท์

เพื่อยืนยันหรือเน้น ว่า “บางสิ่ง/บางคน มีคุณภาพเฉพาะอย่างหนึ่ง” เช่น

“It’s a common enough dilemma.”

เมื่อทำข้อความชนิดนี้ บ่อยครั้ง

เสริมด้วยอีกข้อความ “ที่เป็นการตรงข้าม” เช่น

“She’s likeable enough, but very ordinary.”

ใช้ “enough” เป็นตัวกำหนด

โดยใช้ “enough” นำหน้า “นามชนิดนับได้” รูป พหูพจน์

เพื่อกล่าวว่า “มีสิ่งของ/ผู้คน มากพอเท่าที่ต้องการ” เช่น

“They need to make sure there are enough bedrooms for the family.”

“Do we have enough chairs?”

ยังสามารถใช้ “enough” นำหน้า “นามชนิดนับไม่ได้”

เพื่อกล่าวว่า “มีบางสิ่ง มากพอเท่าที่ต้องการ” เช่น

“We had enough room to store all the information.”

“He hasn’t had enough exercise.”

อย่าใช้ “enough” โดยตามติด ด้วย วลี คำนาม

ที่เริ่มต้นด้วย ตัวกำหนด หรือ สรรพนาม

ให้แทนที่ด้วย สำนวน “enough of” เช่น

“All parents worry about whether their child is getting enough of the right foods.”

“They haven’t had enough of it.”

เมื่อใช้ “enough of” นำหน้า “นามพหูพจน์” หรือ สรรพนาม

ให้ใช้ กริยา รูปพหูพจน์ เช่น

“Eventually enough of these shapes were collected.”

“There were enough of them to fill a large box.”

เมื่อใช้ “enough of” นำหน้า

“นาม เอกพจน์” หรือ “นามที่นับไม่ได้” หรือ “สรรพนามเอกพจน์”

ให้ใช้ กริยา รูปเอกพจน์ เช่น

“Is there enough of a market for the product?”

“There is enough of it for everybody.”

ใช้ “enough” เป็น สรรพนาม ด้วยตัวเอง เช่น

“I’ve got enough to worry about.”

“Enough has been said about this already.”

อย่าใช้ “enough” หรือ “enough ร่วมกับนาม”

ให้เป็นประธานของประโยค ปฏิเสธ

เช่น อย่ากล่าวว่า “Enough people didn’t come.”

ให้ใช้แทนว่า “Not enough people came.” เช่น

“Not enough has been done to help them.”]

“Not enough attention is paid to young people.”

ใช้ “enough” เพื่อ ขยายความ กริยาวิเศษณ์

โดย สามารถใช้ กริยาวิเศษณ์ เช่น

nearly” “almost” “just” “hardly” และ “quite”

นำหน้า “enough” เช่น

“At present there is just enough to feed them.”

“There was hardly enough time to have lunch.”

ยังสามารถใช้ กริยาวิเศษณ์ เหล่านี้

นำหน้า คำที่ประกอบด้วย คุณศัพท์ และ “enough” เช่น

“We are all nearly young enough to be mistaken for students.”

“She is just old enough to work.”

ยังสามารถใช้ “enough” ตามหลัง “ประโยคกริยาวิเศษณ์”

เช่น “interestingly” หรือ “strangely”

เพื่อดึงความสนใจไปที่ “คุณภาพที่น่าแปลกใจในสิ่งที่กล่าวนั้น” เช่น

“Interestingly enough, there were some questions that Brian couldn’t answer.”

“I find myself strangely enough in agreement with Jamal for a change.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)