2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E – Endorse - indorse

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-16 
180929-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด E – Endorse - indorse

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง “ENDORSE” = ‘en-DAWRS’

ออกเสียง “INDORSE” = ‘in-DAWRS’

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for endorse

APPROVE, ENDORSE, SANCTION, ACCREDIT, CERTIFY

mean tohave or express a favorable opinion of.

APPROVE often implies no more than this but may suggest considerable esteem or admiration. the parents approve of the marriage

ENDORSE suggests an explicit statement of support. publicly endorsed her for Senator

SANCTION implies both approval and authorization. the President sanctioned covert operations

ACCREDIT and CERTIFY usually imply official endorsement attesting to conformity to set standards. the board voted to accredit the college must be certified to teach

Merriam-Webster Dictionary

Word History

What Does it Mean to "Endorse" a Presidential Candidate?

And how does it relate to "endorsing" a check?

In presidential election years, certain words pop up in our lookup data, words that get dusted off for a short while before receding from the news, put back in the closet until we need them again—words like caucus, presumptive, and, oh yes: electoral college.

Terms that exhibit short spikes of interest are often either common terms used in an unusual way or—as with these—unusual terms used so frequently as to become briefly common.

Although "endorse" has been used in English for more than 600 years, the figurative meaning “to approve openly” is much more modern

But some words that do the hard work year in and year out seem to pass without notice.

They are frequently used but periodically have special significance or specific meanings.

In election years, endorse is such a word.

It carries a lot of meaning on its back, and for good reason: it comes from the Latin word dorsum, meaning “back.”

Dorsum is the root of dorsal, meaning “relating to or situated near or on the back

especially of an animal,” as in dorsal fin.

That literal meaning of “on the back” is also the origin of endorse,

which meant “to write on the back of a document” in texts going back to before 1400.

This could be simply a signature (as in “endorsing a check”), or it could be a more elaborate note such as approval of a promotion in the military or a specific notation of a driving violation on one’s license.

The figurative meaning “to approve openly” or “to express support or approval of openly and definitely” is much more modern, dating to the 1800s.

An early use makes reference to the nominating convention of the Democratic Party in 1844, but could easily be imagined as a line from election coverage today; only the names would change:

Endorse wasn’t initially only used in political contexts; an early use by Ralph Waldo Emerson in 1847, cited in the Oxford English Dictionary, shows that it also had a much broader meaning, referring to ideas and authors rather than specific political parties or candidates:

Endorsement followed endorse into the language in the mid-1500s.

With its origins on binding legal documents at a time when the written word was precious and the tradition of written laws was being established in England, endorse has retained its strong meaning: putting your name behind a candidate means, figuratively, carrying that candidate’s record, reputation, and actions on your back.

Dictionary of Problem Words and Expressions:

การใช้คำ ทั้ง “endorse” และ “indorse”

ถือเป็น การใช้มาตรฐาน

ถึงแม้ โดยทั่วไป จะเลือกใช้ “endorse” มากกว่า

โดยแต่ละคำ มีความหมายหลัก สองอย่าง

คือ “to support” หรือ “to approve” เช่น

“Please endorse my campaign.”

และ “to write one’s signature” เช่น

“Please endorse this check.”

ความหมายของ พยางค์ ที่สอง “dorse

คือ “back” เช่นที่อาจใช้อ้างอิงถึง

“dorsal fin” ของสัตว์น้ำ ชนิด “mammal”

ดังนั้น วลีเช่น “Endorse on the back

จึงเป็นการใช้ คำที่มากเกิน ไม่อาจยอมรับได้

ถ้าคุณโชคดี ได้รับเช็ค สักฉบับ

และได้สลักหลัง เพื่อรับรอง เรียกว่า

ได้ “endorse” ไว้

ซึ่งจะต้องไม่เขียนให้มากเกินควร

ว่า “endorse it on the back

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)