2020-09-15 คำชวนสับสน ชุด E – Empty - vacant – vacuous

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-15

180926-3 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด E – Empty - vacant – vacuous

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com :

ออกเสียง “empty” = ‘EM-tee’

ออกเสียง คุณศัพท์ “vacant” = “VEY-kuh nt”

ออกเสียง คุณศัพท์ “vacuous” = “VAK-yoo-uh s”

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR EMPTY

Empty, vacant, blank, void

denote absence of content or contents.

Empty means withoutappropriate or accustomed contents: an empty refrigerator.

Vacant is usually applied to thatwhich is temporarily unoccupied: a vacant chair; three vacant apartments.

Blank applies to surfaces free from any marks or lacking appropriate markings, openings, etc.: blank paper; a blank wall.

Void emphasizes completely unfilled space with vague, unspecified, or no boundaries: void and without form.

Dictionary of Problem Words and Expressions

ให้ความหมาย “empty” และ “vacant” ว่าคือ

“containing nothing” เหมือนกัน หากแต่ มีที่ใช้แตกต่างกัน

“บางครั้ง สิ่งที่ “empty” หมายถึง “ไม่มี สิ่งที่ปกติหรือแต่เดิม เคยอยู่ที่นั่น” เช่น

“An empty house contains no furniture.”

“An empty store contains no merchandise.”

และใช้ “vacant” กับ “บางสิ่ง ที่ไม่มี การครอบครอง ชั่วคราว” เช่น

“A vacant bed” ในขณะที่ไม่มีใครนอนอยู่ หรือ

“A vacant house” ในขณะที่ไม่มีใครอาศัยอยู่

หากแต่ “A vacant apartment” จะมีเครื่องเรือนอยู่ภายในแต่ไม่มีใครอาศัย

ถ้าหากตำแหน่งงาน ยังไม่มีการบรรจุ ต้องเรียกว่า “vacant position” (ไม่ใช่ empty)

การนั่งเหม่อมองไม่มีจุดหมาย แบบที่เรียก “vacant stare”

ก็เพราะเหตุที่ แสดงนัยว่า “ไม่มีความรู้สึกใดๆเพียงชั่วขณะ”

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for empty

Adjective

EMPTY, VACANT, BLANK, VOID, VACUOUS

mean lacking contents which could or should be present.

EMPTY suggests a complete absence of contents. an empty bucket

VACANT suggests an absence of appropriate contents or occupants. a vacant apartment

BLANK stresses the absence of any significant, relieving, or intelligible features on a surface. a blank wall

VOID suggests absolute emptiness as far as the mind or senses can determine. a statement void of meaning

VACUOUS suggests the emptiness of a vacuum and especially the lack of intelligence or significance. a vacuous facial expression

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for vacant

EMPTY, VACANT, BLANK, VOID, VACUOUS

mean lacking contents which could or should be present.

EMPTY suggests a complete absence of contents. an empty bucket

VACANT suggests an absence of appropriate contents or occupants. a vacant apartment

BLANK stresses the absence of any significant, relieving, or intelligible features on a surface. a blank wall

VOID suggests absolute emptiness as far as the mind or senses can determine. a statement void of meaning

VACUOUS suggests the emptiness of a vacuum and especially the lack of intelligence or significance. a vacuous facial expression

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for vacuous

EMPTY, VACANT, BLANK, VOID, VACUOUS

mean lacking contents which could or should be present.

EMPTY suggests a complete absence of contents. an empty bucket

VACANT suggests an absence of appropriate contents or occupants. a vacant apartment

BLANK stresses the absence of any significant, relieving, or intelligible features on a surface. a blank wall

VOID suggests absolute emptiness as far as the mind or senses can determine. a statement void of meaning

VACUOUS suggests the emptiness of a vacuum and especially the lack of intelligence or significance. a vacuous facial expression

Did You Know?

As you might have guessed, "vacuous" shares the same root as "vacuum"

-the Latin adjective vacuus, meaning "empty."

This root also gave us the noun "vacuity" (the oldest meaning of which is "an empty space")

as well as the verb "evacuate" (originally meaning "to empty of contents").

Its predecessor, the verb "vacare," is also an ancestor of the words "vacation" and "vacancy" as well as "void."

All of these words suggest an emptiness of space, or else a fleeing of people or things from one place to another. "Vacuous" appeared in English in the middle of the 17th century, at first literally describing something that was empty.

It acquired its figurative usage, describing one who is lacking any substance of the mind, in the mid-1800s.

Merriam-Webster Dictionary
Trend Watch

Vacuous

Why:

A member of President Obama's national security staff was fired when he was revealed to be the person behind a Twitter account that frequently attacked the administration's policies and people.

According to one of his widely reported tweets, "I'm a fan of Obama, but his continuing reliance upon a vacuous cipher like Valerie Jarrett concerns me."

Vacuous means "marked by lack of ideas or intelligence" or "stupid, inane."

It comes from the Latin word that means "empty" (which is also the root of the word vacuum).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)