แบบประเมินการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย


แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยก่อนการนำหลักสูตรไปใช้ ปีการศึกษา 2562

แผนก        .............................           อำเภอ                          จังหวัด         .......................................                               
สังกัด    ..........................................................................................    เขต       ................................. 

คำชี้แจง

          แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ เป็นแบบสำรวจความคิดเห็นที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนนำหลักสูตรไปใช้และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ของสถานศึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็นต้น

          กรณีที่สถานศึกษามีความต้องการในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร โดยใช้วิธีการในการรวบรวม
ความคิดเห็นด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การประชุมสนทนากลุ่ม การประชุมกลุ่มย่อย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
          1. เพศ            c ชาย          c หญิง
          2. อายุ           c 20-40 ปี     c 41-50 ปี     c 51-60 ปี     c มากว่า 60 ปี
          3. สถานะ/ตำแหน่งหน้าที่
               c ผู้บริหารสถานศึกษา         c ครูปฐมวัย
              c ผู้ทรงคุณวุฒิ                 c ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
              c ผู้แทนผู้ปกครอง             c ผู้แทนชุมชน
              c อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................................................

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนนำไปใช้
          โปรดทำเครื่องหมาย ü ในช่อง ใช่/ไม่ใช่ และบันทึกความคิดเห็นในข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ที่

รายการ

ใช่

ไม่ใช่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
1.1 แสดงแนวคิดและความเชื่อในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ชัดเจน ครบถ้วน

1.2 มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

1.3 มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

1.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดปรัชญาการศึกษา

2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
2.1 มีความชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

2.2 แสดงความคาดหวังและวิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคตได้ชัดเจน

2.3 แสดงถึงจุดเน้น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ที่ต้องการของสถานศึกษา

2.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด

2.5 มีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3

จุดหมาย
3.1 มีความสอดคล้องและครอบคลุมจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

3.2 มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

3.3 มีความเป็นไปได้ในการนำไปสู่การปฏิบัติตามจุดหมายที่กำหนดในหลักสูตร

4

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.1 นำมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสภาพที่พึงประสงค์ มากำหนดในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยครบถ้วน

4.2 นำมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสภาพที่พึงประสงค์มาจัดแบ่งกลุ่มอายุเด็ก และระดับชั้นเรียนได้ชัดเจน ครบถ้วน

ที่

รายการ

ใช่

ไม่ใช่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5

การจัดเวลาเรียน
5.1 มีการกำหนดจัดเวลาเรียนต่อ 1 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 180 วัน

5.2 มีการกำหนดเวลาเรียนแต่ละวันไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

5.3 มีการกำหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมประจำวันเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก

6

สาระการเรียนรู้รายปี
6.1 มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละช่วงวัย

6.2 มีการกำหนดครอบคลุมประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

6.3 มีการจัดแบ่งสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการจัดหน่วยประสบการณ์

7

การจัดประสบการณ์
7.1 มีการกำหนดการจัดประสบการณ์ โดยใช้หลักการบูรณาการผ่านการเล่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก

7.2 มีรูปแบบการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย

7.3 มีการกำหนดการจัดประสบการณ์แต่ละช่วงอายุที่เหมาะสมกับวัย และความสนใจของเด็ก

7.4 มีการกำหนดการจัดประสบการณ์ เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

7.5 มีการกำหนดการจัดประสบการณ์ เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

7.6 มีการกำหนดการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต และการปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.7 มีการกำหนดการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี มีวินัย และมีความเป็นไทย

8

การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้
8.1 ระบุแนวการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก

8.2 มีสื่อที่หลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอ

ที่

รายการ

ใช่

ไม่ใช่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

8.3 มีแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานที่ ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

9

การประเมินพัฒนา
9.1 มีการประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

9.2 มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง

10

การบริหารจัดการหลักสูตร
10.1 มีความพร้อมด้านครู บุคลากร และข้อมูลสารสนเทศ

10.2 มีงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ

10.3 มีการวางแผนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
(ก่อน-ระหว่าง-หลังการใช้)

10.4 มีแผนการนิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ

11

การเชื่อมต่อของการศึกษา
11.1 ผู้บริหารมีการวางแผน และสร้างความเข้าใจแก่ผู้สอนปฐมวัย ผู้สอนประถมศึกษาที่เกี่ยวข้อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ในการสร้างรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับ

11.2 ครูผู้สอนปฐมวัยและประถมศึกษามีการแลกเปลี่ยนและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน

11.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย มีความพร้อมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอนร่วมกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย

11.4 มีการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยรายบุคคล ส่งต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อการวางแผนพัฒนาเด็กร่วมกัน


ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ
     (..............................................)
ตำแหน่ง........................................................
                  ......../......./.......

หมายเลขบันทึก: 680302เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2020 10:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 สิงหาคม 2020 10:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี