เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  5       เรื่องเล่าที่ :  1

ผู้เล่า :   ศายัณ   พุทธลา

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อเรื่องเล่า :  กิจกรรมรับน้อง


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
รับน้องเชิงไม่รับน้อง วันเดียวเสร็จ คือ ร่วมทำพิธีบวงสรวง บายศรีสู่ขวัญ เชิญคุณชินกร ไกรลาศมาทำขวัญ แล้วให้อาจารย์และ รุ่นพี่ผูกข้อมือให้น้องใหม่ ช่วงบ่าย ทำระบบภายในที่ประชุม หลังเสร็จงานกรอกแบบสอบถาม


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

การรักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย สามัคคีมีวินัย ใฝ่คุณธรรม

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง