ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนวันที่ 09/07/63

ฝึกงานวันที่2 ช่วงเช้าได้เข้าอบรมการปรชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่12 

ได้ฟังการกำหนดแนวคิดที่สำคัญในการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

-บริบทบทสังคมการเมือง -ผลกระทบและโครงสร้างจาก Disruptive

ช่วงบ่ายได้เข้าอบรมฟังบรรยาย3หัวข้อเพื่อให้เข้าใจการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)