ไผ่ที่มีรากดี

แม้ผ่านฤดูร้อนที่ทุรกันดาร

แต่เมื่อฝนเวียนมาก็แตกหน่อใหม่ได้

 

คนที่มีจิตใจมั่นคง

แม้ความล้มเหลวผ่านมาครั้งแล้วครั้งเล่า

แต่เมื่อปัญญาและความกล้ากลับคืนมา

เราก็เริ่มต้นใหม่ได้

 

รากคือพื้นฐานของชีวิต

ความตั้งใจและความอดทนคือพื้นฐานของความสำเร็จ

ข้อมูลจาก..หนังสือเพียงเป็นพรแห่งความสำเร็จ..วรกมล