ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศอ.พว. (ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.49   มีการหารือเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2550 ของ สวทช.   ซึ่งจะจัดในหัวข้อ "มุ่งขยายพันธมิตร  สร้างปัญญาคู่จริยธรรมในสังคม"   หารือกันว่าจะนำเสนอเรื่องปัญญาคู่จริยธรรมอย่างไรดี   มีคนกล่าวว่าน่าจะเชิญ อ. หมอประเวศมาพูดให้สติ   เชิญคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่านับถือมาพูด

         ผมนึกในใจว่า  นั่นคือวิธีการตามมาตรฐานสังคมไทย   คือใช้วิธีคิดแบบ "คุณธรรมไกลตัว"    คนเล็กคนน้อยไม่มีทางเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม

         ผมจึงเสนอต่อที่ประชุมว่า   น่าจะคิดและนำเสนอแบบทวนกระแส  นำเสนอ "คุณธรรมใกล้ตัว"   เอาเรื่องราวดี ๆ ของคนเล็กคนน้อยภายในชุมชน  ภายในบริษัท  ภายในองค์กรต่าง ๆ ที่เขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   เน้นคุณธรรมจริธรรมของการอยู่ร่วมกัน

         อธิบดีปราโมทย์  วิทยาสุข   เสนอว่าให้เอา best practice ขององค์กร/หน่วยงานที่คนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  ราบรื่น  เคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน 

         ผมบอกที่ประชุมว่า  ผมสามารถเสนอหน่วยงานหรือชุมชนแบบนี้ให้เลือกได้จำนวนหลายสิบ   และที่เพิ่งประชุม ลปรร. กันไปหยก ๆ ก็คือบริษัทที่เป็น Happy Workplace 11 บริษัท   ดังตัวอย่างที่คุณจ๋าได้บันทึกไว้แล้วที่ http://gotoknow.org/blog/firsttime/66384

วิจารณ์  พานิช
 8 ธ.ค.49