Debsirin Coaching and Mentoring Day ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ องค์คณะมนตรีของเทพศิรินทร์ ในฐานะประธาน Chira Academy และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศพร้อมด้วยคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์คือ คุณกฤช สินอุดมและนายสัตวแพทย์ กิจ สุนทรประชุมร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ จัดโครงการ Debsirin Coaching and Mentoring Day ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์ 2562 ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมจะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ โดยมีคณะวิทยากรจาก Chira Academy และรุ่นพี่นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ให้ข้อเสนอแนะ

สรุป Debsirin Coaching and Mentoring Day

วันที่ 22 ธันวาคม 2562

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ


ปฐมนิเทศแนะนำทฤษฎีสำคัญของการเรียนรู้

Learning Forum หัวข้อ การสร้างความเป็นเลิศและความดีกับการปรับตัวในยุคที่โลกเปลี่ยน ยุค 4.0

โดย     

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ ประธาน Chira Academy

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

กรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ ที่ปรึกษา Chira Academy

อาจารย์วราพร ชูภักดี

ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ ผู้จัดการ Chira Academy

นายสัตวแพทย์ กิจ สุนทร

กรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

อาจารย์กฤช สินอุดม

กรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ต้องทำให้คนเป็นทรัพย์สินไม่ใช่หนี้สิน

อย่ากลัวภาษาอังกฤษ

อย่าสนใจแค่ How หรือ What ต้องถาม Why ด้วย

วันนี้เน้น Lab Debsirin Human Capital

ต้องมีเครื่องชี้วัด มีแบบสอบถามเป็นระยะ

อาจารย์เคยทำแล้วที่กฟภ. ได้สำรวจการเรียนรู้ว่า เขาได้ความรู้ 12% เขาได้แรงบันดาลใจแล้วทำต่อ

Turn ideas into actions, turn actions into success

ต้องปรับ Mindset คือ หลักคิด ครูต้องทำให้นักเรียนทุกคนมีคุณค่า ไม่ใช่ปล่อยนักเรียนหลังห้อง ปรับ Mindset ทำได้ยากที่สุด แต่ถ้าทำต่อเนื่อง ทุกฝ่ายสนับสนุนและร่วมมือ ก็จะสำเร็จ

เรื่องคน ต้องสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อมีพลัง ก็จะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางคือ วัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ตัวละครคือ ครู นักเรียน พ่อแม่ กระทรวงศึกษาธิการ

ตอนอาจารย์เป็นหนุ่ม เทพศิรินทร์เป็นโรงเรียนในอันดับต้นๆ

ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน หรือผู้ปกครองควรเข้าใจว่า ผู้นำไม่ได้มาจากตำแหน่ง แต่เป็นคนมีบทบาท

วันนี้ต้อง Learn, Share และ Care

ที่นี่เป็นวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ ต่างจากสพฐ.

1)  วันนี้มีตัวละคร 3 กลุ่ม พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน

ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ทำ

มีความภูมิใจที่ได้รับใช้โรงเรียนเก่า ฉลองจตุรมิตรปีนี้

ปีที่ได้แชมป์ร่วม เป็นจุดเริ่มต้นของ Knowledge Camping

เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว

2) ที่อยากจะฝากไว้คือ วิธีการมองโลกในอนาคต คือ “มองจาก Macro ภาพใหญ่ ไปสู่ Micro ภาพเล็ก”

ต้องมีเป้าหมายในการเรียน ครูต้องรู้โลกภายนอก สอนแบบมีเป้าหมาย ไม่ใช่เน้นแค่ตำรา

เรียนหนังสือเก่งในห้องไม่รู้จักใครเลย ชีวิตอยู่ไม่ได้ ต้องมีการเรียนที่เน้นการใช้ชีวิตทั้งในโลกใหญ่และในประเทศหรือใน

ชุมชนของเรา

3) นักเรียนควรมีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาหรับเป็นต้น

เวลาเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ เขาไม่ได้เน้นไวยากรณ์ แต่ให้อ่านหนังสือแล้วเขียนเรียงความ

ปัญหาคือนักเรียนไทยรู้ไวยากรณ์แต่พูดไม่เป็น

4) ทางโรงเรียนควรเชิญวิทยากรจากภายนอก  เช่น ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ปราชญ์ชุมชนมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์แก่นักเรียนเป็นประจำ จะทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ชีวิตจากโลกแห่งความเป็นจริง

5) ค้นหาตัวเองว่า เรามีจุดแข็งอะไร อย่าเรียนหนังสือแค่อาจารย์แนะแนวบอกว่า

คนเก่งต้องเรียนคณะนี้ คนเก่งอาจจะไม่ต้องจบปริญญาเอกก็ได้ ผมฝากไว้

      (1) ค้นหาเป้าหมายของตัวเอง Purpose หรือเป้าหมายของชีวิตคืออะไร

          (2) เรียนอย่างมีความสุข Happiness คำว่า Happiness มีทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน และ Happiness มาจากข้างใน (Inner) ไม่ได้มาจากวัตถุ ความสุขมาจาก Passion ของชีวิต

ผู้ปกครองและครูต้องศึกษาเด็กและไม่บังคับเด็กเรียนในสาขายอดนิยม

บางครั้งนักเรียนมีปัญหาครอบครัวจึงไม่มีความสุขในการเรียน ครูอย่าตัดสินนักเรียนก่อน

6) ทางโรงเรียนควรจะให้โอกาสนักเรียนเสนอว่า ต้องการเรียนวิชาอะไรแล้วจัดการสอนวิชาที่นักเรียนต้องการเรียน

7) ผู้ปกครองควรให้อิสระลูกในการเลือกเรียนในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับค่านิยมของผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับยุค 4.0 ก็ได้ งานในอนาคตจะเปลี่ยนมหาศาล มี Robotics ตอนนี้ 5G มาแรง ต้องให้นักเรียนเรียนเป็นทีม

8) ผู้ปกครองควรให้อิสระลูกในการทำงานช่วงที่เรียนเพื่อค้นหาตัวเองและสั่งสมประสบการณ์ชีวิต อาจจะนำนักธุรกิจมาร่วมคิดและทำโครงการฝึกงาน

9) ทางโรงเรียนควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Environment) ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้กัน เช่น มี Co-working Space เป็นต้น เรื่องนี้อาจารย์กฤช สินอุดมและนายสัตวแพทย์ กิจ สุนทรคิดเรื่องนี้อยู่ ถ้าจัดสถานที่ได้ ก็จะมีวิทยากรภายนอกมาบรรยาย

10) เกิดมาต้องทำประโยชน์ให้ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ไม่คิดแต่ตัวเอง ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Empathy

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

ก่อนทำ Lab อาจารย์ใช้คำว่า ความเป็นเลิศของเทพศิรินทร์ เป็นเป้าหมาย ไม่มีเพดาน โลกยุคนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ผู้ใหญ่ต้องติดตามและเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก

กรณีผู้ปกครองตบหน้าลูกคนอื่น เป็นปัญหาทางจริยธรรม ความยับยั้งชั่งใจสำคัญ

อาจารย์จีระมองตัวละครสำคัญของโรงเรียน คือ ผู้ปกครอง

การศึกษาคือต้องพัฒนาทุนมนุษย์ มีกระบวนการสอน

3V’s ไปในเรื่องธุรกิจก็ได้

Value Added เช่น นำกล้วยไปฉาบขายทำให้ราคาเพิ่ม

Value Creation เช่น นำกล้วยไปฉาบชีส ช็อกโกแลต

Value Diversity คุณค่าเกิดจากความหลากหลาย ทุกความเห็นเป็นประโยชน์ ทำให้ความรู้ใหม่กระเด้งขึ้นมา อาจารย์จีระพูดเรื่องนี้เป็นคนแรกๆของประเทศ

ครั้งนี้มีนักเรียนเก่าที่รักโรงเรียนมาช่วยเสริม

อาจารย์จีระเน้นเครื่องมือที่ใช้มาตลอด คือ Learn แล้ว Share แต่ต้องมีโจทย์ แล้วก็ Care โรงเรียนก่อนตามด้วยตนเอง

HRDS

Happiness คนเราต้องมีความสุขก่อน ทำให้มีพลังทำสิ่งต่างๆ

Respect คนเราต้องมีการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ของคนที่มาร่วมงานวันนี้จะขยายไปสู่วงนอกได้

Dignity เกียรติภูมิของทุกคนในโรงเรียนสำคัญ เคารพความหลากหลาย

Sustainability ความยั่งยืน ทำแล้ว ทำอีก

สิ่งสำคัญคือ ต้องวัดผลได้ ทำแบบ Execution ต้องเกิดโครงการที่ผู้ปกครองและนักเรียนทำร่วมกันในการเรียน การสอนและกิจกรรม

เกียรติภูมิเทพศิรินทร์

วัดเทพศิรินทร์สร้างโดยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระโอรสในรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

สถาบันกษัตริย์และรัฐบาลได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศมากมาย ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาต่อเนื่องกันมา

รัชกาลที่ 4 ทรงเป็นกษัตริย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศ ตอนนั้นไทยเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอาเซียนเพราะมีวิเทโศบายโอนอ่อนเรียนรู้วิทยากรจากฝรั่ง

รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างพระที่นั่งภูวดลทัศไนย หอนาฬิกาแห่งแรกของสยาม สร้างเสร็จก่อนหอนาฬิกาบิ๊กเบน (สหราชอาณาจักร) 2 ปี

ทรงคำนวณเวลามาตรฐานกรุงเทพฯ Bangkok Time ขึ้นใช้เองในสยาม (ใช้ก่อนมาตรฐานเวลากรีนิช 10 ปี) ทำโดยให้มหาดเล็กปักธูปและจดเวลาเป็น 10 ปีแล้วนำมาเฉลี่ย

รัชกาลที่ 4 ทรงอ่านหนังสือดาราศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษอยู่เสมอ

รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทย และผู้นำสยามยุคใหม่ทรงพิสูจน์สุริยุปราคาเต็มดวง ที่ อ.หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ก่อนล่วงหน้าถึง 2 ปี

ท่านเชิญทูตชาติตะวันตกมาดูด้วย ทรงทำนายแม่นยำเพราะทรงใช้วิธีโหราศาสตร์ สารัมภ์ไทย สารัมภ์มอญและตำราอังกฤษ อเมริกันอีกหลายฉบับประกอบด้วยแล้วเสด็จสวรรคตด้วยโรคไข้ป่า

แสดงให้เห็นว่า นักวิทยาศาสตร์ต้องหาความรู้หลากสาขามาประกอบการพิสูจน์

ขุนสุนทรสาทิศลักษณ์ Francis Chit (ฟรานซิส จิตร) ช่างภาพหลวงของไทย ถ่ายภาพสุริยุปราคาหว้ากอ

ประเทศไทยเคยมีกษัตริย์ครองราชย์คู่กัน 2 พระองค์ เช่น กรณีพระนเรศวร รัชกาลที่ 4

แสดงให้เห็นว่า การทำงานต้องอาศัยความหลากหลาย

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

รากเหง้าเทพศิรินทร์ลึกซึ้ง

กิจกรรมช่วงเช้าหารือว่า มีความเห็นอย่างไรในวันนี้

คนที่ 1 ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์

ผมเคยเรียนกับดร.จีระ สมัยที่ยังเด็ก และได้มีโอกาสเข้าค่ายมา 6 รุ่น

ตอนนี้เป็นอาจารย์และได้เป็นหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษและได้นำพานักเรียนเทพศิรินทร์ไปสู่เป้าหมายในระดับนานาชาติ มี MOU กับ 5 ประเทศ Native Speaker ทั้งหมดเป็นผลจาก Knowledge Camp

วันนี้ไม่ต้อลงทุนซื้อทฤษฎีทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการหรืออะไรก็ตาม การเข้าร่วมหลักสูตรทำให้ได้พัฒนาตัวเองหลายๆอย่าง

วิทยากรวันนี้ ทำให้เห็นว่า เรามีต้นทุนทางสังคม โรงเรียนเทพศิรินทร์มีเชื้อพระวงศ์เป็นจุดเด่นเป็นหลักฐานชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

วิทยากรก็มีความเชี่ยวชาญมาก เป็นการแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีความเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตรย์

ดร.จีระเคยกล่าวไว้ว่า จะนำพานักเรียนเทพศิรินทร์ไปแข่งขันกับโรงเรียนอีตัน

วันนี้เทพศิรินทร์ สมุทรปราการโชคดีที่ได้รับการจุดประกายแนวคิด

วันนี้จะได้นำแนวคิดไปสร้างห้องเรียนพิเศษต่อ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ติดตาม

ยุคแรกมีความไฟแรง

คนที่ 2

โครงการนี้ดี อยากให้จุดประกายต่อเนื่อง ผอ.เปลี่ยนแต่นโยบายต้องไม่เปลี่ยน

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ผมเชื่อในความต่อเนื่อง วันนี้ต้องร่วมมือกับทุกฝ่าย

วันนี้เราเป็นตัวอย่างการศึกษาของทั้งประเทศ

ขอขอบคุณผู้ปกครอง อยากจะตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองด้วย

ความสนใจของท่านจะทำให้เราได้ทำงานร่วมกัน

เราจะเก็บข้อมูลเป็น Lab

คนที่ 3 ผู้ปกครอง

กรณีมีเด็กถูกทำร้ายในโรงเรียน แม่กังวลมากเวลาแม่ตีลูกตัวเอง

เวลาผู้ปกครองอื่นตีลูก สิ่งที่ลูกเราโต้ตอบมีผลอะไรหรือไม่ ทางโรงเรียนจะปกป้องลูกเราอย่างไร

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ถ้าอาจารย์รักศิษย์ และให้เกียรตินักเรียน การศึกษาไทยในยุคใหม่จะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

ต้องระวังเรื่องนี้ ขอบคุณที่ผู้ปกครองที่ยกตัวอย่างเรื่องที่เกิดขึ้น

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

ในฐานะสื่อมวลชน ยกเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ดัง ไม่ควรจะเกิดความรุนแรงไม่ว่าจะเด็กกับผู้ปกครองหรือระหว่างเด็กกันเอง ต้องดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรง เป็นจุดเริ่มต้นยุติความรุนแรงในโรงเรียน

คนที่ 4 ครู

ท่านวิทยากรอยากเปลี่ยนบรรยากาศให้คุยกัน

ท่านวิทยากรแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการศึกษา ทฤษฎี

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมลพยายามสร้างความรักในสถาบัน

ก่อนเจอคุณกฤชกับคุณบุญเกื้อ ก็สงสัยว่า ทำไมท่านมาเป็นจิตอาสาให้โรงเรียน ท่านคงผูกพันกับสถาบัน

เราได้หารือปัญหาและกิจกรรมโครงการ

คนที่ 5 ประธานเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ได้รับประชามติเลือกเข้ามา

เรื่องการทำร้ายร่างกาย ถ้ามีปัญหา ก็แจ้งได้ ผมต้องดูแลเด็ก ก็มีคนมาปรึกษา

เคยมีเรื่องครูถูกฆาตกรรม ก็ไปเยี่ยมผู้ปกครอง ติดตามเรื่อง

ผมมาช่วยงานโรงเรียนตลอด ผมมาด้วยใจ 3 ปี อยากแก้ปัญหาทีละขั้น

พยายามสืบเรื่องก่อนหน้านั้น ผมมาเพื่อทำให้ทุกสิ่งดีขึ้น อยากให้ผู้ปกครองร่วมมือเป็นปึกแผ่นร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเพื่อลูกหลาน อยากให้ทุกท่านให้ความร่วมมือกับโรงเรียน

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ปัจจุบันนี้ มีประเด็นเรื่องการคุกคามความปลอดภัยซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากลัว เพราะโลกเปลี่ยนไป ไม่เหมือนในอดีตพ่อแม่ใกล้ชิดลูกจึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้มาก

คนที่ 6 ครูผู้หญิง

สิ่งที่อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมลเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างการตระหนักรู้ในเกียรติภูมิของเทพศิรินทร์ ถือเป็นทุนของโรงเรียนระดับหนึ่ง อยากฝากนักเรียนทุกคนให้ตระหนักรู้เกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ แล้วต้องมีหน้าที่ที่ต้องรักษาไว้แล้วก็พัฒนาให้ยิ่งยงขึ้นไป

วันนี้ท่านวิทยากรก็ได้ให้คำจำกัดความ “ความเป็นเลิศ” ไว้ในระดับหนึ่งแล้ว อยากให้นักเรียนทำความเข้าใจความเป็นเลิศให้มาก

จากที่ได้ฟังมา ทุนที่ยิ่งใหญ่คือ ทุนทางจริยธรรม

กรณีเด็กถูกทำร้าย แล้วเด็กโต้ตอบ ก็เป็นกลไกตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ถูกทำร้าย ก็ต้องมีการป้องกันตัว

การใช้ความรุนแรงทุกประเภทไม่สมควรเกิดขึ้นในสังคมที่ได้รับการพัฒนา แต่เรื่องกลไกตามธรรมชาติก็เป็นไปตามธรรมชาติ โรงเรียนที่เกิดเหตุก็มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน นักเรียนไม่ได้ถูกทำโทษ แล้วกีกระบวนการที่จะกลั่นกรองผู้ปกครอง ซึ่งจะต้องมีข้อบังคับว่า บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรในโรงเรียนได้

ผู้ปกครองควรสอนลูกให้มีความเข้มแข็งทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจ มีกระบวนการทางความคิดที่ถูกต้อง จะเป็นเกราะป้องกันสำคัญ แต่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ ก็ต้องสั่งสอนลูกให้ต่อสู้และอดทน โรงเรียนก็ต้องให้แนวคิดแบบนี้กับเด็ก

ปัจจุบันนี้ สื่อสามารถกระจายข่าวได้อย่างรวดเร็ว การเผยแพร่สิ่งต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญ เวลาข่าวกระจายผ่านอินเตอร์เน็ต ก็มีความรุนแรงมากขึ้น เพราะมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งผิดและถูก ความน่ากลัวตรงนี้มีมากกว่าการถูกทำร้าย

การเผยแพร่สิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ไม่มีความจำเป็น โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงตามมา

ต้องมีวิจารณญาณและความมั่นคงทางอารมณ์และความคิด ครูและพ่อแม่ต้องทำเรื่องนี้

คนที่ 7 นักเรียนหญิง

หนูจะต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในโรงเรียนไม่มีสอนวิชาบางวิชาที่ต้องสอบ ต้องเรียนข้างนอก คนไม่มีกำลังทรัพย์เรียนต่อ จะทำอย่างไรต่อ

ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน

น้องมักเข้ามหาวิทยาลัยตามใจผู้ปกครองและตามกระแสสังคม

สิ่งที่เห็นปัจจุบันคือ คณะแพทยศาสตร์ รามาจะทำให้คนจบเป็นทั้งแพทย์และวิศวกรในเวลาเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า การแพทย์อย่างเดียวไปไม่ได้ คนจบจากรามาจะได้ 2 ปริญญาในครางเดียวกัน ตอนนี้เน้นสาขาชีวเวชวิศวกรรม ถูกใช้มาก เพราะการรักษาพยาบาลใช้เทคโนโลยีเข้ามามาก เช่น Robot ผ่าตัดสมอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสอนเรื่อง AI เน้น Robot วัดกระแสประสาทกล้ามเนื้อและมาคุม Robot

สาธิตมศว. ไม่มีศิลป์ วิทย์ แต่ออกมาเป็น 21 แนวทางให้เด็กเลือกเรียน อาจจะต้องพัฒนาให้มีศาสตร์ต่างๆมากขึ้น

ตอนนี้หมอต้องเรียนสเก็ตภาพแล้ว จะทำให้เข้าใจมาก การผ่าตัดต้องใช้ Robot จึงต้องสื่อสารกับวิศวกร

แพทย์หญิงมาเลเซียคนแรกจะได้รางวัลโนเบลจากการตัดต่อยีน เอายีนมะเร็งออก ไม่ต้องทำคีโม

ถ้าเน้นเรียนอย่างหนึ่งมากไป ก็จะลืมจุดอื่น

ตอนนี้ที่นั่งในมหาวิทยาลัยยังเหลือเป็นหมื่น

ต้องดูศักยภาพและความชอบของตนเอง เข้าไปเรียนได้หรือไม่ ปัญหาคือ เข้าไปเรียนไม่ได้ ไม่ชอบ

ผู้ปกครองไม่ควรบังคับเด็กมากเกินไปในการเลือกสาขาเรียน

เด็ก 9 ขวบเป็นยูทูปเบอร์ทำเงินได้หลักร้อยล้าน

รัฐบาลเน้น MICE มาก ต้องมีโรงแรมระดับพันห้องรองรับ การบริหารจัดการไม่ง่าย จะต้องส่งคนไปฝึกอบรมที่อเมริกา

คุณต้องอยู่ในจุดแนวหน้าให้ได้

ธุรกิจหลายอย่างก็รุ่ง เช่น Logistics

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

รุ่นพี่มีความปรารถนาดีมาก

อยากให้เสนอว่า อยากให้เกิดอะไรขึ้นในโรงเรียน

คนที่ 8

ทำไมต้องเรียนพิเศษ

เป้าหมายการศึกษาในโรงเรียนอะไร ถ้าเราศึกษาด้วยตนเองได้ เราจำเป็นต้องเรียนต่อมหาวิทยาลัย

อาจารย์กฤช สินอุดม

เราไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษ

เวลาคณะกรรมการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เราพยายามที่จะทำให้เด็กเรียนพิเศษไม่ได้ เพราะพวกนี้เรียนเพื่อสอบเข้าเท่านั้น เด็กเรียนพิเศษพยายามหาช่องทาง แต่มันกลายเป็นค่านิยมของประเทศ

สิ่งที่ควรทำ คือ เรียนในห้องเรียนให้รู้เรื่อง ครูไม่ได้รู้ทุกเรื่อง นักเรียนต้องหาความรู้เองได้ สิ่งที่รู้วันนี้ พรุ่งนี้อาจล้าสมัย

การไปเรียนพิเศษเป็นเรื่องสังคม เป็นการพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ทำให้เจอเพื่อกลุ่มใหม่ จาการทำ Knowledge Camp เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้กัน เป็นพื้นฐานการเรียนที่เปลี่ยนไป

เรื่องทัศนคติต่อวิชาชีพและอนาคตสำคัญ

ต้องทำงานแล้วค้นหาทักษะตนเอง

ต้องหาทักษะการเรียนรู้มากขึ้น จะตอบโจทย์ได้ว่า อยากจะเป็นอะไร

เราต้องฝ่าค่านิยมสังคมก่อน

คนที่ 9

เป็นครั้งแรกที่เห็นด้วยกับดร.จีระ

เรื่องความดีเลิศ คิดว่า มันคือสิ่งที่ทำได้ดีมากและเราพอใจ เช่น การร้องเพลง บางครั้งครอบครัวไม่สนับสนุนให้ทำต่อ

แต่ให้เรียนตามค่านิยมของสังคม บางอาชีพหาเงินได้มากกว่าอาชีพตรงตามค่านิยมการสังคม

คำถามข้อสอบทำให้เด็กอยู่ในกรอบ

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

การมีทักษะนักร้องดีไหม ต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่า ผู้ปกครองต้องเห็นอนาคตแล้ว

นักร้องต้อง entertain เก่ง ต้องประกวด หาจุดเด่นมาแสดง ต้องเสียงดีจริง

ต้องทำให้ผู้ปกครองยอมรับว่า ร้องเพลงเก่ง เลี้ยงตัวเองได้

ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน

น้องกล้ามาก

แต่สรีระของนักร้องมีความสำคัญ การร้องเพลงได้ดี ปอดต้องแข็งแรง เส้นเสียงต้องดี ต้องออกกำลังกาย

นายสัตวแพทย์ กิจ สุนทร

เป็นโอกาสดีที่ท่านวิทยากรมาให้แนวคิดนำไปปฏิบัติได้

เป้าหมายของวันนี้คือ ต้องการให้เกิดพลังขับเคลื่อน

ในภาษาจีน คำว่า “วิกฤติ” ข้างหนึ่งคือ อันตราย ส่วนอีกข้างคือโอกาส ทำอย่างไรให้เกิดโอกาสใหม่แก่เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

วิกฤติครั้งนี้เกิดที่เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เป็นโอกาสที่ดีมากที่มีคณะจาก Beijing Jiaotong University ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศจีนและมีความเชี่ยวชาญด้านรถไฟความเร็วสูงมาเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการถือทุนมาให้ในสาขา One Belt One Road ไปเรียนที่จีนฟรี 4 ปี และให้เงินเดือนเดือนละ 12,000 บาทขณะที่เรียน ปัญหาคือคนเรียนภาษาจีนเป็นสายศิลป์ ทำให้ไม่มีคนรับทุนนี้

คนไทยเรียนภาษาจีนในจีนมีจำนวนมากเป็นอันดับสองรองจากเกาหลีใต้

ผอ.บรรหารบินไปเจรจากับประธานเหมาที่ Beijing Jiaotong University เพื่อให้นำทุนมาที่โรงเรียนนี้ โดยบอกว่า สมเด็จพระเทพศิรินทร์เป็นย่าทวดของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและประเทศไทยก็มีนายกรัฐมนตรีมาจากเทพศิรินทร์ 5 คน หนึ่งในนั้นคือ พลเอกชาติชาย ชุณหะวันซึ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในปีค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) ร่วมกับม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช นอกจากนี้ยังได้นำเสนอกิจกรรม Knowledge Camp ต่างๆที่ได้ทำ  จึงเกิดการให้ทุน 3 ทุน นักเรียนจะตักตวงได้หรือไม่

จากการไปร่วมประชุมครูใหญ่ที่จีน จึงได้นำเสนอว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการจัดอบรมครูสอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ 10 โรงเรียนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความร่วมมือในระดับเวทีโลก เราต้องทำหลักสูตรสำหรับครูและนักเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ สิ่งสำคัญคือ นักเรียนต้องเกิดความอยากเรียนรู้เอง

ทำไมต้องเรียนภาษาจีน

ย้อนไปเมื่อ 40 ปีที่แล้ว GDP ของประเทศจีนเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ห่างจากสหรัฐอเมริกาถึง 20 เท่า

ผ่านไป 40 ปี GDP แตกต่างกันแค่ 58%  เมื่อ 2 ปีที่แล้ว GDP ของจีนน้อยกว่าสหรัฐอเมริกา 42%

จีนสร้าง One Belt One Road เส้นทางสายไหมจากเอเชียไปสู่ยุโรป มี 65 ประเทศร่วมโครงการนี้

จีนสร้างระบบ GPS เป็นของตัวเอง เครื่องบินรัสเซียก็ติดตั้งระบบดาวเทียมของจีน

จีนให้ความสำคัญกับไทยมาก จีนถวายเครื่องรัฐอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทรงเป็นผู้แทนผู้รับรางวัลชาวต่างชาติกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีน

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทย ทั้งนำเข้าและส่งออก มีมูลค่าประมาณ 7 แสนล้านบาท

ปีค.ศ. 2021 จีนประกาศเป้าหมายพัฒนาการค้าระหว่างไทยกับจีนเพิ่มอีกเป็นเท่าตัว จะเป็น 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หมายถึงโอกาสของนักเรียนที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือจีน

ด้านสายศิลป์ ก็มีการส่งนักเรียนไปเรียนภาษาจีนที่เทียนจิน วันที่กลับ ก็ไม่มีใครอยากกลับ เพราะเขารู้ว่า เมืองจีนต่างจากที่เขาคิด

โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ จะตั้งห้องเรียนภาษาจีนและเป็นฐานภาษาจีนของเทพศิรินทร์ทั้งหมดและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจีนต่างๆ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมเทพศิรินทร์ที่ทำ Knowledge Camping กับผมมา 20 ปี

เราต้องทำงานเรื่องคนแบบมียุทธศาสตร์ และความมุ่งมั่น

ปัญหาต่างๆ เราต้องรู้ว่า เรามีความสามารถที่จะทำและทำอย่างต่อเนื่อง

มนุษย์เราอยู่ที่แรงบันดาลใจและแรงจูงใจ แต่เราก็ละเลยมัน

อาจารย์วราพร ชูภักดี

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คิดและทำงานเรื่องคนอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี

เรื่อง HR Architecture สถาปัตยกรรมทุนมนุษย์อาจจะนำไปวางแผนชีวิตให้ลูก หรือตนเอง หรือโรงเรียนก็ได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ครอบครัว โภชนาการ และปัจจัยต่างๆหล่อหลอมคนให้มีคุณภาพ โรงเรียนก็มีบทบาทสำคัญพอๆกับครอบครัวในการช่วยให้คนมีคุณภาพ

คนที่มีความเป็นเลิศในสังคมต้องมีสิ่งเหล่านี้คือ คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น คิดแบบวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพของทุนมนุษย์ และสังคมการเรียนรู้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ใช้ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาพัฒนาเป็นทฤษฎี 8K’s แต่ถ้าจะสู้กับคนอื่นในโลกก็ต้องมี 5K’s ด้วย

โรงเรียนมีหน้าที่ผลิตคนเข้าทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ

ผู้ปกครองและนักเรียนอาจจะดูกระแสโลกว่า สาชาวิชาชีพใดจะก้าวหน้าแล้วไปทำงานในสาขานั้น

ตอนนี้คนที่มีชีวิตอยู่เกินอายุ 60 ปีมีจำนวนมาก อย่าเป็นคนแก่ที่ไม่มีคุณค่าต่อสังคม

ปัจจุบันนี้ คนถูกวัดด้วยทุนทางปัญญา คนที่ไม่ได้เรียนสูงแต่มีปัญญาก็มีคุณภาพได้

ทุนทางจริยธรรมทำให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์

ทุนทางสังคม กรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์มีทุนทางสังคมที่โดดเด่น นักเรียนเก่ารักโรงเรียนแล้วกลับมาพัฒนาโรงเรียน สิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกมากมายจากเครือข่าย ต้องเปิดให้มีทุนทางสังคมมากขึ้น

ทุนแห่งความยั่งยืน เป็นสิ่งที่ลงทุนวันนี้แล้วไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต สิ่งที่ทำในระยะสั้นจะต้องไม่ทำลายอนาคตระยะยาว

ทุนทางความรู้ ทักษะและทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญ

ทุนทางอารมณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันมีคนซึมเศร้าเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้มีปัญหาเด็กตีกัน ต้องปลูกฝังทุนทางอารมณ์เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีสติควบคุมอารมณ์

ทุนทางวัฒนธรรม นำวัฒนธรรมเป็นจุดขาย

World Economic Forum ได้นำเสนอทักษะที่เป็นที่ต้องการในปีค.ศ.2020 ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้นักเรียนพัฒนาทักษะตนเองได้หรือผู้ปกครองอาจจะช่วยลูกค้นหาว่า ลูกของตนเองมีทักษะเหล่านี้แล้วหรือยัง

ทฤษฎี 4L’s ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ สร้างสังคมการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้

1.Learning Methodology   มีวิธีการเรียนรู้ที่ดี ต้องเข้าใจความต้องการของนักเรียน ต้องกระตุ้นให้นักเรียนต้องคิดค้นอะไรใหม่ๆ ไม่จำกัดความคิด ส่งเสริมให้มีการโต้ตอบ อาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาแบ่งปันประสบการณ์หรือมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เปิดโลกทัศน์ สร้างเครือข่าย ถือเป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลในยุคนี้

2.Learning Environment   สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ต้องสร้างบรรยากาศให้คนออกความเห็น

3.Learning Opportunities   สร้าง/เกิดโอกาสจากการเรียนรู้ การพบกันครั้งนี้มีโอกาสอะไรที่ดีที่จะนำไปทำงานต่อเนื่อง

4.Learning Communities   สร้าง/เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ วันนี้ก็เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้เล็กๆซึ่งเราได้มาเจอกันและคิดร่วมกัน ครูและนักเรียนสามารถไปเปิดชุมชนการเรียนรู้ในทุกส่วนของสังคมและทำได้ทันที ถ้าขยายวงออกไป ประเทศไทยก็จะเป็นสังคมการเรียนรู้ได้อย่างดี

ในการมองปัญหาต่างๆ ต้องมองว่า เป็นเรื่องจริงที่กำลังเผชิญอยู่หรือไม่ เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ ควรจะคิดถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราและตรงประเด็น

เวลาอาจารย์จีระออกแบบหลักสูตรให้ที่ต่างๆ ก็นำ 2R’s มาเป็นหลักการว่า ประเด็นที่เรียนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนหรือไม่

ขอให้นักเรียนตั้งเป้าหมายแล้วเดินไปให้สุดทาง

แม้เราจะมีโครงการมากมาย ต้องพิจารณาว่า จะจุดประกายให้คนอยากทำหรือไม่ สร้างจินตนาการให้คนอยากมาร่วมมือด้วยได้หรือไม่ ครูควรพิจารณาเรื่องนี้ การที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดและจินตนาการจะให้เกิดพลังมาก

Workshop& Q&A สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ร่วมกัน 3 ฝ่าย ครู นักเรียนและผู้ปกครอง

ให้ข้อเสนอแนะ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ    

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ , ทีมวิทยากรร่วม

และทีมงานจาก Chira Academy

และรุ่นพี่นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

กลุ่มวิชาการ

นักเรียนในกลุ่มส่วนมากมาจากสาขาคณิตศาสตร์ เขาเสนอว่า บางกลุ่มสาระไม่สอดคล้องกับแผนการเรียน

การเรียนเยอะมาก วันละ 8 ชั่วโมง การบ้านมาก การจัดการการเรียนและที่บ้านมีปัญหา

ลักษณะการเรียนรู้ เรียนฟิสิกส์แล้วจะนำไปปฏิบัติอย่างไร

ผู้ปกครองอยากให้โรงเรียนมีแผนการเรียนหลากหลาย ตอบโจทย์โลกได้มากขึ้น

เกิดกิจกรรม

1.ปรับโครงสร้างแผนการเรียน

เกี่ยวข้องกับครูและข้อจำกัดบางประการที่อาจแตะต้องไม่ได้ เพราะสพฐ.กำหนดแล้ว

2.ปรับพฤติกรรมการเรียนการสอน

ผู้ปกครองบอกว่า การมอบหมายงานครูไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง มอบงานมากเกินไป

ต้องเกี่ยวข้องกับครูและนักเรียน

นักเรียนบอกว่า ทำโจทย์ฟิสิกส์จบแล้ว อยากให้การประยุกต์ใช้

วิทยากรให้เสริมความรู้นอกห้องเรียน ครูต้องกระตุ้นให้ใฝ่รู้ ต้องปรับพฤติกรรมการเรียน

นักเรียนเกรด 4.00 แบ่งปันวิธีเรียน คือ วิชาคำนวณคือเรียนแล้วทำความเข้าใจ ทำการบ้านได้ ผลสอบวัดคะแนนความรู้ได้

สรุปแล้วเมื่อเรียนแล้วต้องประเมินวัดผล

นักเรียนหลังห้องก็สนใจบางส่วน

ครูต้องการคือ ต่อมของการใฝ่รู้ นักเรียนยังอ่อนด้อยข้อนี้ ความมานะอดทนต่ำลงไปทุกวัน ครูจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ อยากให้ครูรุ่นใหม่ทราบว่า ความรู้เรียนทันกันได้ ปัญหาคือ คุณธรรม การคิดเป็น

วันนี้ชื่นใจที่กิจกรรมนี้ที่ส่งเสริมให้เด็กคิด นำเสนอ ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความรู้

ปี 2563 เราจะต้องปรับโครงสร้างแผนการเรียน

3.เรียนเสริมในความสนใจเฉพาะทาง

ต้องเป็นไปตามกลุ่มสนใจว่ามีปริมาณมากพอ

อาจปรับกระบวนการเรียนรู้ อาจขวนขวายเรียนเองได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

วันนี้เรื่องวิชาการลึกและมีประโยชน์

สิ่งน่ากลัวคือ ความใฝ่รู้ลดลง ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่จำเป็นต้องเรียนที่โรงเรียน

ต้องมีวัฒนธรรมใฝ่หาความรู้

ครูก็ต้องรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกก่อนมาสอนเด็ก แต่ครูส่วนใหญ่มักแค่หลักสูตรกระทรวงศึกษา

วัดผลจากเกรดไม่พอ

กลุ่มกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม

1.เวทีคนเก่ง นำอาจารย์และนักเรียนที่สนใจร่วมกันมาทำกิจกรรม

2.เฮฮากีฬาสนุก นำนักกีฬาเด่นมาแข่งกันภายในเครือเทพศิรินทร์

3.ฟุตบอลประเพณีเทพศิรินทร์สมุทรปราการและสวนกุหลาบสมุทรปราการ

4. Sport Friday กีฬาพื้นบ้าน ครูและนักเรียนสานสัมพันธ์ ส่งผลต่อการเรียนแต่ละวัน

กิจกรรมที่น่าจะเป็นไปได้

อาจรวมตัวตั้งวงดนตรี เริ่มหลังปีใหม่

Sport Friday ก็น่าจะเป็นไปได้

อาจารย์บรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ

จะจัดเวทีคนเก่ง

กิจกรรมวิชาการมีแล้ว

ในเรื่องการแข่งกีฬาระหว่างเทพศิรินทร์สมุทรปราการและสวนกุหลาบสมุทรปราการ คุยกับผอ.สวนกุหลาบสมุทรปราการ แล้ว จะหารือรายละเอียดอีกครั้ง ปีหน้าน่าจะแข่งได้

เคยมีแข่งดนตรี นักเรียนที่ชนะก็จะได้ทำเพลงกับค่ายเพลงฟรี ปีหน้าก็จะทำให้อีก                                                                                    

กลุ่มพัฒนากายภาพของโรงเรียน

กิจกรรม

ไฟทางเดิน ทำแล้วทำให้รู้สึกปลอดภัย

กล้องวงจรปิด ให้ครอบคลุมจุดที่ลับตาด้วย เป็นหลักฐานยืนยันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ปรับปรุงรั้วด้านหน้า

ห้องน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อยากให้มีอุปกรณ์มากขึ้น

ควรมีกระดานอัจฉริยะ

ห้องสมุดควรมีพร้อม เช่น หนังสือทั่วไป หนังสือหายาก เป็นศูนย์ภาษา บันเทิง สารคดี

ATM

ห้องพักนักกิจกรรม เก็บของ เพื่อไม่ให้พัง

อินเตอร์เน็ต

สถานที่จอดรถ

มีการอบรมใบขับขี่ในโรงเรียน

อาจารย์บรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ

กลุ่มนี้เสนอเยอะมาก

รั้วตอนนี้อยู่ในขั้นพัสดุ อีก 2 เดือนลงมือทำได้

ห้องน้ำมี 2 ส่วน ได้เงินจากทอดผ้าป่า จะรื้อของเดิมและสร้างใหม่ รอเขตอนุมัติ จะทำห้องอาบน้ำหลังสอบเสร็จ

ห้องสมุดจะขยาย ตอนนี้อาคารผ่านเกณฑ์ ต้องไปเดินเรื่องต่อที่สพฐ.

ATM ต้องหารือกับธนาคาร เพราะต้องมีการสำรวจการใช้และดูความปลอดภัย จะหารือกับธนาคารออมสินให้

กระดานอัจฉริยะ ต้องรอปีหน้า ราคาสูงอยู่

สถานที่จอดรถเป็นปัญหา ต้องหาเงินนอกมาทำ

เรื่องไฟฟ้า จะดำเนินการต่อ จะดูโซล่าเซลแทน

กล้องวงจรปิดมีแล้ว

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

ดีใจที่โรงเรียนใจกว้างรับฟังปัญหาทั้งกายภาพที่สนับสนุนการเรียน

จากมุมคนนอก อาจารย์จีระสอน Happy at work and happy workplace ต้องไปด้วยกัน หัวใจคือ Happy at work

อาจจะต้องระดมความร่วมมือกัน

อยากให้สัมผัสวิชาความรู้ที่เด็กจะได้ด้วย

อาจารย์กฤช สินอุดม

ได้เคยออกแบบห้องน้ำให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ซึ่งได้รับรางวัลส้วมแห่งชาติ

เป็นการใช้ห้องน้ำเป็นสื่อการสอนวินัยการใช้ห้องน้ำแก่นักเรียน และมีโรงเรียนอื่นมาดูงานด้วย

อาจารย์บรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ

อาจารย์บรรจงขอให้ทำห้องน้ำ เด็กไม่ยอมเข้าห้องน้ำโรงเรียนเพราะสกปรก จึงทำห้องน้ำให้ใหม่ ให้เด็กด๔แลห้องน้ำ มีวัฒนธรรมการใช้ห้องน้ำ

นายสัตวแพทย์ กิจ สุนทร

ระเบียบราชการเป็นข้อจำกัดในการพัฒนา

เราจึงระดมผู้ปกครองมาช่วยกันคิดและโชคดีมีโครงการลดภาษีได้ 2 เท่า เป็นการช่วยพัฒนาโรงเรียน

กลุ่มสร้างสื่อนวัตกรรม

ขอเสนอการนำหุ่นยนต์และเอไอมาพัฒนาร่วมกัน

1.สร้างแอพประกาศกิจกรรมโรงเรียน

2.Comments app แนะนำกิจกรรมให้โรงเรียน

3.e-book ส่งงานเป็น ebook

4.scan ใบหน้าเข้าโรงเรียน

5.ใช้โปรแกรม zoom สอน

ปรับการเรียนเป็น e-learning อัดคลิปวีดิโอสำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนเรียนเอง

มีห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อเด้กค้นหาตัวเอง

ออกแบบแอพให้คำปรึกษา EQ

รำเพย watch คล้าย Apple watch ตรวจสอบอารมณ์

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ชื่นชมที่ตอบโจทย์

นวัตกรรมต้องเป็นความคิดใหม่แล้วนำไปทำให้สำเร็จ มีลูกค้า อาจเป็นลูกค้าในโรงเรียนได้

ผู้ใหญ่บางคนไม่เห็นด้วย ก็ต้องเอาชนะอุปสรรค

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

ผู้นำเสนอเป็นนักเรียน ก็ต้องปลื้มใจ

เรื่องนี้ล้ำขึ้นไป ถ้าทำแอพ ก็แก้ปัญหาต่างๆได้

เมื่อเสนอแนวคิดแล้ว ก็ต้องเข้ามาร่วมมือ

อาจารย์กฤช สินอุดม

ขอซื้อแนวคิด

ก้าวไปข้างหน้าในระดับหนึ่ง ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจริงจัง และทันสมัย ต้องคิดไปข้างหน้า

สิ่งสำคัญคือความใฝ่รู้ ต้องปรับพฤติกรรมด้วย ต้องมีการใช้ที่เหมาะสม

มาถูกทางแล้ว

นายสัตวแพทย์ กิจ สุนทร

การใช้ zoom เราใช้ในวิชาภาษาจีนสำหรับ 10 โรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์

อาจารย์บรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ

ดีใจที่นักเรียนนำเสนอ

เรื่องนี้เราได้หารือกัน เด็กเก่งเรื่องหุ่นยนต์ ปีหน้าจะปรับแผนการเรียน มีวิทย์เทคโน และวิทย์คอม ตอนนี้ได้ความร่วมมือจากลาดกระบัง ซีพี คุณแหม่มจะมาช่วย

และจะให้เด็กจบด้วยโครงงาน

ขอให้กำลังใจและสนับสนุนเต็มที่

กลุ่มคุณธรรม จริยธรรม

โครงการยิ้มใส ไหว้สวย ปัญหาคือ นักเรียนไม่ค่อยไหว้ครู จึงหากิจกรรมนี้มาพัฒนานักเรียน

มีการสอนไหว้ ไหว้ถูกมีการชมเชย

มีคำขวัญติดไว้ทั่วโรงเรียน

มีละคร จัดคณะตลกเล่นละครแสดงเรื่องการไหว้

โครงการตาวิเศษ การทิ้งขยะ รักษาความสะอาด

ธนาคารขยะ มีการแยกขยะ นำขวดน้ำไปขาย มาประกวดยอดกัน

ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ

สารวัตรตาวิเศษ ดูแลคนทิ้งขยะผิดที่

โครงการ Save me ลดปัญหาความรุนแรง

เพื่อนช่วยเพื่อน

ดูงานสถานพินิจ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

จะเห็นว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังรับใช้ประเทศด้วยความซื่อสัตย์ การศึกษาก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญ อาจารย์เคยไปพัฒนาทุนมนุษย์ให้เวียดนาม ภายใน 20 ปีก็สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า แล้วคนเวียดนามก็มีคุณธรรม จริยธรรม ส่วนสีจิ้นผิง มีแนวคิดดีคือการกำจัดคอรัปชั่น ในการจัดการศึกษาของไทยมีเม็ดเงินมาก แต่ก็มีความไม่โปร่งใส  ยุคนี้ ครูอาจารย์ต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลา ปัญหาคือเวลาที่เด็กเรียนวิชาการต่างๆเช่นฟิสิกส์เคมีก็มักคิดว่า ทำไมต้องเรียนคุณธรรมจริยธรรมด้วย สมัยก่อนเวลาเรียนแล้วต้องไปพบพระตลอดเวลา เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ยังมีคำว่า วัดเทพศิรินทร์อยู่ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการนำคำว่า วัด ออกไป ตอนผมเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้วได้แนะนำให้นำชื่อวัดกลับมา คำว่า วัด สะท้อนถึงคุณธรรม จริยธรรม ต้องให้เก่งและดีไปด้วยกัน รัชกาลที่ 9 ทรงมีปัญญาแต่ก็ทรงมีความประหยัด สมถะซึ่งก็คือความดี และความดีเหล่านี้เทพศิรินทร์กำลังสั่งสมมา อย่างไรก็ตามการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะรายการธรรมะก็ไม่มีใครฟัง มีแต่รายการที่สอนวิธีการหาเงินหรือทำธุรกิจ แต่มีธุรกิจแล้วต้องไม่สร้างความเหลื่อมล้ำหรือความไม่ยุติธรรมกับผู้อื่น

ขอขอบคุณน้องๆและก็คิดว่าหลายกิจกรรมก็นำไปทำได้

ผู้นำเสนอในอนาคตก็สามารถจะเป็นตลกได้

ขอบคุณมากครับ

อาจารย์กฤช สินอุดม

อันที่จริงแล้วก็เป็นแนวทางที่เชื่อว่า โรงเรียนทำบางส่วนอยู่แล้วทำเป็นปกติประจำมาสำหรับบางกลุ่ม แต่วันนี้ถ้าเราจะมาสร้างเป็นโครงการร่วมกันของทั้งโรงเรียนแล้วทำให้เกิดเป็น

Impact คือ จะต้องทำให้เป็นรูปธรรมให้ได้ ทำได้โดยทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม แล้วทุกคนรู้ว่าเป็นงานของเขาร่วมกัน แล้วงานจะสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ทุกเรื่องที่คิดมาดีหมดพยายามขับเคลื่อนด้วยพลังของคนหมู่มากให้ได้ ทำอย่างไรให้ทุกคนมีส่วนร่วม

นายสัตวแพทย์ กิจ สุนทร

ความสนุกสนานแสดงความเป็นฉันทามติทำร่วมกัน ทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือ

เมื่อมีแนวคิดจากนักเรียน โรงเรียนก็พร้อมจะทำ ผู้ปกครองพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

นอกจากนี้เทพศิรินทร์ใหญ่ก็มอบให้เทพศิรินทร์สมุทรปราการเป็นฐานของภาษาจีน ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะยกฐานะของโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการไปอีกในระดับหนึ่ง

โครงการ 100 วันมีวันที่ 22 ธันวาคมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนช่วยกันคิดและวางแผน แล้วก็จะมีโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องมาร่วมพัฒนาด้วย

วันที่ 15 มกราคมทางโรงเรียนจะนำนักเรียนป.6 และม. 3 ที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงมาเยี่ยมชมโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มีอัตราการสอบเข้าของนักเรียนสูงสุดในเครือข่ายเทพศิรินทร์

ต้องพัฒนาให้พร้อมก่อนวันที่ 15 มกราคมแล้วก็มีโครงการต่อเนื่องที่นักเรียนทำทั้งหมดต่อไปอีก 100วัน

การบูรณาการจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยผู้ปกครอง ครู นักเรียนและทุกภาคส่วน  

จะนำสิ่งที่หารือกันวันนี้ประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและกำหนดเวลาในการดำเนินการ

ในฐานะเป็นกรรมการสถานศึกษาก็ขอติดตามเรื่องนี้ และขอร่วมทำกับทุกท่านในที่นี้ด้วย

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

ภาพที่ออกมาชัดเจน ค่อยๆกลั่นกรองออกมาจะเห็นได้ว่า 100 วันมีสิ่งที่ทุกกลุ่มนำเสนอออกมา มีท่านผู้ปกครองท่านหนึ่ง ได้เสนอเรื่องน้ำใจเด็กเทพศิรินทร์ เจอผู้สูงอายุในรถสองแถวก็ลุกให้นั่ง ตรงนี้อยู่ในจิตวิญญาณของนักเรียนอยู่แล้วแต่ผู้ปกครองยังไม่เห็น เป็นคำขอของผู้ปกครองว่า อยากเห็นนักเรียนเทพศิรินทร์เป็นอย่างไร

อาจารย์บรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ

3 โครงการที่เสนอ โรงเรียนทำอยู่แล้ว แต่ครูเป็นคนทำ แบบบูรณาการ โฮมรูม

วันนี้ดีใจทีนักเรียนพูดเอง อยากให้นักเรียนอยากทำ เป็นสิ่งที่มาจากใจ ไม่ใช่ให้ครูบอกให้ไหว้

วันนี้ได้มุมมองผู้ปกครองพัฒนาโรงเรียนให้นักเรียนมีความสุข

หลังจากนี้ อยากให้มีกลุ่มใหญ่กว่านี้ การประชุมผู้ปกครองในอนาคตควรจัดแบบแรลลี่เด็กกับพ่อแม่จับคู่กัน

ครบ 100 วันจะมีประเมินผล

จะเชิญครู ผู้ปกครอง นักเรียน จัดอันดับกิจกรรมเร่งด่วนก่อน บางอย่างทำได้เอง ก็จะทำ

บางโครงการมีปัญหางบประมาณ ก็ต้องระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง

คุณชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ

เราได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในนามสมาคมผู้ปกครองและครูในหลายๆเรื่อง หลังจากนี้ต่อไป จะเป็นการระดมความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ที่สำคัญวันนี้ได้ทีมงานของอาจารย์จีระซึ่งเป็นทีมระดับประเทศอยู่แล้ว ถือว่า ทางโรงเรียนโชคดีมาก แล้วก็มีวิทยากรหลายท่านที่มีความรู้ความสามารถ มีวิธีคิดและพยายามที่จะใส่ข้อมูลลงไปให้ทางผู้ปกครองและครูได้รับทราบแนวทาง ทำให้มีกระบวนการที่ทำให้เราได้รับรู้เรื่องใหม่ๆหลายเรื่อง ท่านอาจารย์ก็เก่งเรื่องประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งเป็นหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้ นี่อาจจะเป็นมิติใหม่ที่จะมีครั้งต่อไป และจะมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น นี่เป็นจุดเริ่มต้น เราก็ต้องขอบคุณประธานเครือข่ายและคณะกรรมการเครือข่ายหลายๆท่านที่สละเวลามาในวันนี้ ดีใจที่หลายท่านมา และคุณครูเสียสละเวลามากวันนี้ ขอขอบคุณในส่วนสมาคมที่พัฒนาโรงเรียนมาตลอด ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ เป็นมิติใหม่ที่ทันสมัยและทำเชิงรุกมากขึ้น ก็จะรอดูในสิ่งที่อีก 100 วันที่ตั้งเป้าหมายกันไว้ ผมเชื่อว่าความสำเร็จอันนั้นๆถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็จะเกิดกับพวกเราทุกคนที่ต้องไปพร้อมกัน แต่ถ้าระบบไม่เอื้อให้ไปต่อ ก็ไม่เกิดผล ต้องขอบคุณอาจารย์จีระรวมทั้งวิทยากรทุกท่าน ที่ขาดไม่ได้คือผู้ปกครองและคุณครูทุกท่านในวันนี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ซึ่งทางสมาคมก็จะพยายามขับเคลื่อนงานในเรื่องงบประมาณภายนอกหรือการหาการสนับสนุนจากภายนอกมาดำเนินการทำสิ่งต่างๆให้มากขึ้น ส่วนผมเองก็เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของอบจ.อยู่ด้วย ก็จะพยายามหาทางผลักดันงบประมาณเข้ามาให้กับทางโรงเรียน บริบทเทพศิรินทร์สมุทรปราการอาจจะแตกต่างจากเทพศิรินทร์ใหญ่ในเรื่องของรายได้ของผู้ปกครองและพื้นฐานของนักเรียนที่มา จากการสำรวจ 100% มี 30% อยู่ข้างบน 40% อยู่ตรงกลาง และ 30% อยู่ข้างล่าง 30% ที่อยู่ข้างบนคือ ทั้งรายได้ผู้ปกครองเกิน 50,000 บาทต่อเดือน วิธีคิดของเด็ก เป้าหมายในการเข้าสู่ความสำเร็จความตั้งใจสูง มีผลสัมฤทธิ์สูงในเชิงวิชาการ ส่วน 40 % ตรงกลางและ 30% ที่อยู่ข้างล่าง เราก็ทิ้งไม่ได้ เพราะเป็นส่วนชุมชนที่อยู่รอบๆโรงเรียนทั้งหมด อาจารย์ที่เคยสอนในอดีตมาเป็นเวลานานก็จะทราบว่าแต่ก่อนมีความยากจนกว่านี้ ปัจจุบันนี้ก็มีความเจริญมากขึ้น เพราะฉะนั้นทุกมิติเราทิ้งไม่ได้ เราต้องส่งเสริมการศึกษาและสร้างเสริมทุกอาชีพทุกมิติไปพร้อมกัน ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน

น.ส.คัทลียา ผู้แทนนักเรียน

เป็นการหาตัวตนที่แท้จริง ทำให้ต้องตระหนักคิดเอง

วันนี้ตื่นตันใจที่ได้มาปรับปรุง

นายวัชรพงษ์ ผู้แทนผู้ปกครอง

ขอบคุณผู้บริหารโครงการ

โครงการนี้มีประโยชน์มาก เวลาสั้นๆ ได้เสนอความคิดที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต

อาจารย์อร่าม

เป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันที่จะฟังความคิดผู้ปกครองและเด็กในการพัฒนาโรงเรียนใน 5 ด้าน

เป็นหลายสิ่งที่หลายฝ่ายอยากจะพัฒนา คิดว่าในโอกาสต่อๆไป ผู้อำนวยการจะนำพาพวกเราไปในเรื่องที่สำคัญ ในความเป็นจริงแล้ว หลายๆเรื่องอยู่ในการจัดการการเรียนอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้มีการหารือกันชัดเจนในหลายฝ่าย วันนี้ผู้อำนวยการอยู่ด้วยมันน่าจะเกิดผลในบางเรื่อง

อาจารย์จุฑาทิพย์

ในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน1 วันเต็มเราได้ความรู้ ความรู้นี้จะไปกระตุกต่อมคิดให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครู นักเรียนหรือผู้ปกครองได้นำเอาทฤษฎีที่ท่านได้บอกเราไปกระตุกต่อมคิดเพื่อนำสู่การพัฒนาโรงเรียนต่อไปอย่างคำสมัยใหม่ที่เขาพูดกันอยู่เสมอว่า เมื่อโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน คนจึงต้องเปลี่ยน วันนี้พวกเราได้โอกาสที่ดีที่ได้ผู้ที่นำพาพวกเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเทพศิรินทร์สมุทรปราการและการศึกษาของชาติเราไปด้วย พวกเราสัญญาว่า จะนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรวันนี้ไปพัฒนาตัวเองและพัฒนาระบบการศึกษาของเทพศิรินทร์สมุทรปราการต่อไป ขอบคุณค่ะ

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อติดตามข่าวโครงการ

ภาพ

Facebook 1

Facebook 2

Facebook 3

บทความ 1

บทความ 2

รายการวิทยุ


หมายเลขบันทึก: 673888เขียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2019 15:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 มกราคม 2020 08:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี