137-นำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

http://edu.snru.ac.th/wp-conte... 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 1 ครูแห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคลเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร วิทยากรโดย ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ นเสนอผลงานวิจัยโดย ดร. ทิวากร  เหล่าลือชา ำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะผู้วิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)