การสอบธรรมสนามหลวง

             ด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร โดยนักธรรมชั้นตรีกำหนดสอบในวันระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดสนามสอบในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2 แห่ง คือ 1) คณะธรรมยุตินิกาย จัดสอบที่ วัดบึงพระลานชัย และ 2) คณะมหานิกาย จัดสอบที่วัดสระทอง 

             สำหรับสอบสนามหลวง คือการสอบไล่วัดความรู้พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย โดยคำว่า “สนามหลวง” นั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “การสอบพระปริยัติธรรมบาลีในพระราชวังหลวง” โดยการสอบสนามหลวงในสมัยก่อนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับเป็นพระราชภาระ ถวายความอุปถัมภ์การจัดสอบขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยจัดสอบแบบปากเปล่า คือพระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาบาลีมีความรู้พอสมควรแล้ว เข้าสอบบาลีสนามหลวงโดยการแปลคัมภีร์ภาษาบาลีเป็นภาษาไทย หรือแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี ต่อหน้าพระที่นั่งและคณะกรรมการพระเถรานุเถระ โดยผู้สอบไล่ได้ในชั้นประโยคต่างๆ จะได้รับการพระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ ไตรจีวร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ให้เป็นเปรียญ และรับนิตยภัตของหลวง เป็นการยกย่องเชิดชู (https://th.wikipedia.org/wiki/) 

             เพื่อเป็นการสนองงานคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบฯ ดังกล่าวด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)