ตารางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง

ตารางกิจกรรมการแลกเปลี่ยน  COP  การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง 

ครั้งที่

หัวเรื่อง

วัน-เวลา

1.

What’s Critical  knowledge for pediatric palliative care แลกเปลี่ยนประเด็นทั่วไป  ความรู้ที่สำคัญยิ่งยวด ในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง

   19   กรกฎาคม 2561

2.

การคัดกรอง “How  to ”criteria ของ case Palliative care ที่พยาบาลควรทราบ ลักษณะการดูแลแบบ PC

PPC NO END OF LIFE CARE

    12  กันยายน 2561

3.

การจัดการอาการในผู้ป่วยเด็กระยะท้าย

  10  ตุลาคม   2561

4.

การสื่อสารใน PPC

14 พฤศจิกายน2561

5.

Story telling และ เรียนรู้การบันทึกในGotoknow Blog เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จในในการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะท้าย

8  ธันวาคม  2561

6.

Spiritual approach in  PPC ถอดบทเรียนจากพระจิตอาสา

   9 มกราคม2562

7

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Palliative care การสื่อสารให้สอดคล้อง

กันทั้งแผนก เช่น การจัดกล่อง PPC รวบรวมความรู้และเอกสาร

แบบฟอร์มต่างที่เกี่ยวข้องกับการดูแล Palliative care

 13กุมภาพันธ์   2562

8.

การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะท้ายที่บ้านและการส่งต่อเครือข่าย

13  มีนาคม   2562

9

GL การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะท้าย(นำแนวปฏิบัติเดิมที่ อาจารย์ศรีเวียงทำไว้ มา revise)

10 เมษายน 2562

10.

สรุปผลการทำ COP

8  พฤษภาคม 2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของผู้หญิงสีขาวความเห็น (0)