CoP การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง แลกเปลี่ยนครั้งที่ 4

การประชุม COP การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะท้าย ครั้งที่3/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน2561

ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 2ง

เริ่มการประชุม 14.00 น. 

ผู้เข้าร่วมการประชุม

 1. นางพัชรากร                  อ่อนทอง               คุณเอื้อ 

2.นางสาวสุดารัตน์             สุภาพงษ์                     คุณเอื้อ  

3.นางสุธีรา                           ยาทองไชย             คุณเอื้อ 

4.นางประกาย                      โพธิ์งาม                  ผู้ช่วยคุณอำนวย 

5.นางสาวพรชนก               คมพิพัฒน์พงศ์    ( คุณลิขิต)

6.นางวราลักษณ์                  เย็นญา                   ( คุณกิจ)

7.นางสาววัชรี                      พิมสา                     (คุณกิจ)

วันนี้เรามีการสรุปรายชื่อกรรมการสมาชิก  CoP ที่ปรึกษา และผู้ทำหน้าที่ต่างๆ ในวงแลกเปลี่ยนและ

สุธีรา ยาทองไชย จะดำเนินการในการส่งหนังสือแต่งตั้งเข้าแผนกกุมารเวชกรรม

จากการประชุมครั้งที่ 3 ได้มีการเสนอแนะให้มีการจัดทำแบบคัดกรองผู้ป่วยระยะประคับคองเพื่อเป็นการคัดกรองผู้ป่วยให้ได้รับการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้ได้นำเครื่องมือคัดกรองของ Standards of Practice for Pediatric Palliative Care and Hospice ที่ได้แบ่งกลุ่มแบบ Diagnostic Categoriesซึ่งแบ่งป็น 4 group (แนบเอกสาร)ซึ่งเป็นการคัดกรองตามข้อวินิจฉัยทางการแพทย์ และนอกจาการคัดกรองผู้ป่วย Palliative care ด้วยข้อวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วในบทบาทพยาบาลจึงจะนำการคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย การตัดสินใจครอบครัว ปัญหาของแต่ละครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ มาร่วมในการคัดกรองด้วย โดยให้แต่ล่ะหอผู้ป่วยหาข้อมูลและเชื่อมโยงกับเครื่องมือที่ได้ประชุมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสร้างเครื่องมือคัดกรองผู้ป่วย Palliative

  จบการประชุม  เวลา  16.15น.

   

  นางสาวพรชนก คมพิพัฒน์พงศ์

  คุณลิขิต

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมาชิกใหม่ G2K  ความเห็น (0)