<เล่าสู่กันฟัง> ความภูมิใจของคนทำงาน นายอำเภอพล มอบเกียรติบัตร ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัดฯ

    2/10/2562 คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลโนนข่า รับมอบเกียรติบัตร ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา , วิทยากร , ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ศส.ปชต.ตำบลโนนข่า โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยตำบลโนนข่า ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562 จำนวน 4 รุ่น ณ หอประชุมอำเภอพล ดังมีรายนามดังไปนี้

  1. หน่วยงาน 1 กศน.อำเภอพล 2 กศน.ตำบลโนนข่า 1.3 ศส.ปชต.ตำบลโนนข่า  1.4 นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล

2. วิทยากร/ผู้ให้การสนับสนุน   2.1 นางสาวเดือนเพ็ญ นรมาตย์ ปลัดอำเภอพล  2.2 นายธนโชค พงษ์ชนะ นายก อบต.โนนข่า  2.3 นายสมพงษ์ ศรีประมาณ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวงแอก  2.4 นายสมัย ขุมทอง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งแค  2.5 นายเกรียงไกร สุขคณา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี

3.  คณะกรรมการ  ศส.ปชต. มีรายนามดังต่อไปนี้

3.1  นายสุจิตร  นาตรีชน  ประธาน ฯ  หมู่ที่  3                  3.2  นายประเสริฐ  เลิกนอก  รองประธานฯ  หมู่ที่  2
3.3  นางนงเยาว์  ทองดี   เหรัญญิก/กรรมการ  หมู่ที่ 9        3.4  นางเบญจรัตน์  สมวงศ์  ปฏิคม/กรรมการ  หมู่ที่ 8
3.5  นางสาวมะลิ  สงครัง  ปฏิคม/กรรมการ  หมู่ที่  4          3.6  นายพลอย  ธวิชัย  ประชาสัมพันธ์ /กรรมการ  หมู่ที่ 2
3.7  นายอนุชิต  โคบาล  ประชาสัมพันธ์ /กรรมการ  หมู่ที่ 7  3.8  นายสมัย  เพ็งโคตร  หมู่ที่  1
3,9  นายดาวเรือง  บัวโฮง  กรรมการ  หมู่ที่  2                   3.10  นายธวัชชัย  เริองโอชา  กรรมการ  หมู่ที่  2
3.11  นายพิพัฒน์  ภูรับ  กรรมการ  หมู่ที่ 5                        3.12   นายปรีชา  อุตสาห์การ  กรรมการ  หมู่ที่  6
3.13  นายสายยนต์  บัวศรีภูมิ  ผช.เลขาฯ /กรรมการ   ครู ศรช.บ้านห้วยโจด
3.14  นายสุพัฒน์  ศรีสุภะ  ผช.เลขาฯ /กรรมการ   ครู ศรช.บ้านหัวนา
3.15  นางณัฐนิธิ  อักษณวิทย์  เลขาฯ /กรรมการ  ครู  กศน.ตำบลโนนข่า
                                                            http://khonkaen.nfe.go.th/t_no...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)