ประวัตินายอักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ (ครูผมเอง)


อาจารย์อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ

                                 นายอักษรประเสริฐ  เศรษฐประเสริฐ (ไฟล์)

 1. ประวัติส่วนตัว

            ชื่อ – นามสกุล            นายอักษรประเสริฐ  เศรษฐประเสริฐ 

วัน เดือน ปี ที่เกิด         12 ธันวาคม 2493        อายุ  68 ปี  8  เดือน

สถานภาพ                    สมรส    มีบุตร  3  คน

ที่อยู่                             บ้านเลขที่  22 ซอย 41 ถนนไทรบุรี 

ตำบลบ่อยาง   อำเภอเมือง  จังหวัดสลขลา 

รหัสไปรษณีย์  90000  

โทรศัพท์                      บ้าน   074 – 312338               มือถือ   089 – 199 4163

             

2. คุณวุฒิด้านการศึกษา

              Graduate Diploma of TESOL  Deakin University,  Melbourne,  Australia - พ.ศ. 2537

             ปริญญาโท การมัธยมศึกษา – การสอนภาษาอังกฤษ  มศว. ประสานมิตร - พ.ศ. 2528

              ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ       วิทยาลัยวิชาการศึกษา  สงขลา - พ.ศ. 2516

3. ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ

          2559-2561         หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

          2555-2558              อาจารย์พิเศษภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาตะวันตก  มหาวิทยาลัยทักษิณ                           

              2534 – 2554       อาจารย์ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาตะวันตก  มหาวิทยาลัยทักษิณ         

2516 – 2522       อาจารย์ภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานราธิวาส  และ วิทยาลัยเทคนิค

                         นราธิวาส

2516                 บรรจุเข้าทำงานเป็น อาจารย์ภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานราธิวาส

4. ประสบการณ์ด้านการบริหาร

            2546 – 2556       รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษารองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

                                    กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

             

5. ประสบการณ์อื่น ๆ

              2552                    ประธานกรรมการ ฝ่ายการสัมมนาทางวิชาการ ในมหกรรม IMT-GT

                                        Varsity Carnival ระหว่างมหาวิทยาลัยชายแดนไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

                                           โดยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพ

            2549 – 2554       อาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตกลุ่มการสัมมนาทางวิชาการ ในมหกรรม IMT-GT

                                        Varsity Carnival ระหว่างมหาวิทยาลัยชายแดนไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

            2546 – 2556       เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษาและตรวจผลงานด้านการเรียนการสอน

                                   ภาษาอังกฤษ ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ เชิญ

              2546 – 2556       เป็นวิทยากรในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของ

                                   โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชิญ

2546 – 2549       ประธานกรรมการ ชมรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสงขลา

2522 – 2534       ศึกษานิเทศก์ (วิชาภาษาอังกฤษ) กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2

                        (4 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

2546 – ปัจจุบัน   สมาชิก ชมรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสงขลา (ประเภทตลอดชีพ)

6. เกียรติประวัติ / รางวัลที่เคยได้รับ

              2557      ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

              2553      บุคคลตัวอย่าง ภาควิชาภาษาตะวันตก (ประเภทผู้อุทิศตนแก่ภาควิชา ฯ)

              2549      ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ พ.ศ. 2548 (รางวัลคือทุนการศึกษามอบให้บุตร

                        ของผู้ที่ได้รับรางวัล)

2541      รับทุน DEETYA และ ทบวงมหาวิทยาลัย  ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศ

            ออสเตรเลีย 

2539      รับทุน Exchange Study Group  มูลนิธิโรตารี  ศึกษาดูงานที่รัฐ Kansas สหรัฐอเมริกา

2537      รับทุน AIDAB  ศึกษาระดับGraduate Diploma ที่เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

2530      รับทุน USIS โครงการ American Studies  ศึกษาดูงานที่ สหรัฐอเมริกา

2521      รับทุนโครงการเรือเยาวชนแห่งเอเชียอาคเนย์  เดินทางเยือนประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น

7.  ผลงาน

      7.1  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

                             รายวิชา  0115391  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 1                                     English Teaching Techniques 1

                             รายวิชา  0115494  การพัฒนาหลักสูตรภ                                                   English Curriculum Development

                            รายวิชา  0115481  การเขียนเชิงวิชาการ                                                    Academic Writing

รายวิชา  0115621  องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมในการสอนภาษา                                                 Cultural Aspects in Language Teaching

                             รายวิชา  0115663  การศึกษาอิสระ                                                         Independent Study

              7.2  เอกสารการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ 

1. การใช้แนวคิด   Notional / Functional Approach และ Lexical Approach ในการพัฒนา

    หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน                             

2. การสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด (เน้นหนังสือ)

3. เอกสารการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับ ม. ปลาย เรื่องการสอนเชิงทักษะบูรณาการ

4. เอกสารประกอบการฝึกอบรมครูสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ

                  ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

5. เอกสารประกอบการอบรมครูโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกอง    

   กำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43

             

หมายเลขบันทึก: 667284เขียนเมื่อ 2 กันยายน 2019 20:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 กันยายน 2019 20:34 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี