The National OBEC English Debate Composition 2019: Northern Center (ระดับชาติ)


การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี พูดสื่อสารได้ตรงประเด็น สรุปใจความสำคัญจากการฟังและสามารถโต้ตอบได้อย่างทันท่วงที มีความรู้รอบด้าน สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและมีปฏิภาณไหวพริบดี โต้แย้งฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีเหตุผล บอกแหล่งอ้างอิง /หลักฐานที่เชื่อถือได้

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562  ภายใต้โครงการสรางเสริมศักยภาพในการเปนพลเมืองอาเซียนและการเตรียมสูการเปนพลเมืองโลกอยางยั่งยืน “Moving forward to Global Citizenship and Sustainability” 
ภายใตแนวคิด  “Thailand 4.0 and Global Citizenship”  รอบภูมิภาค: ภาคเหนือ (ระดับชาติ)
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม  2562 ณ จังหวัดลำปาง  

วัตถุประสงค์
1  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนและครูไดพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ (ฟง พูด อาน เขียน)
2   เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนและครูไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
ระดับสูงผานการแขงขันโตสาระวาทีภาษาอังกฤษ
3  เพื่อสรางพื้นฐานความตระหนักองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองเพื่อการพัฒนาประเทศสู Thailand 4.0 และการเปนพลเมืองโลกที่มีศักยภาพ พรอมกับองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ประเภทการแขงขัน

1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 หองเรียนทั่วไป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 หองเรียนพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
เป็นทีมที่ชนะการแขงขัน รอบกลุมจังหวัด และมีคะแนนสูงสุดจํานวน 10 ทีมแรกจากทั้งสองจุดการแขงขันในแตละประเภท  
จุดที่ 1.
เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากจังหวัดสุโขทัย  จังหวัดตาก  จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ  จังหวัดเพชรบูรณ  จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกําแพงเพชร แข่งขันวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  
จุดที่ 2.
เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร และจังหวัดนาน  แข่งขันวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จังหวัดลําปาง  

ภาพการแข่งขัน ระดับกลุ่มจังหวัด จุดที่ 1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  1 กรกฎาคม 2562
จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน  170 คน  จาก  24 ทีม  
*** ในแตละทีมมีสมาชิกเปนผูเขาแขงขันจํานวน 3 คน ครูผู้ฝึกสอนประจำทีม  1  คน...***
ผู้เขียนนำนักเรียน 3 คน เข้าร่วมแข่งขันประเภท ห้องเรียนทั่วไป  โดยมีการกำหนดญัตติรอบคัดเลือก (Preliminary Round) 3 หัวข้อ ดังนี้
1. THR makeups
2. THBT head of any media organization should be publicly elected.
3. THW hold public referendum on a decision to go to war. 

เรื่องน่าเสียดาย
ผู้เขียนห่างหายจากวงการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ไป 1 ปีเต็ม เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม กระดูกข้อเท้าแตก ข้อต่อเคลื่อน และเอ็นฉีก ..  พอมีโอกาสกลับเข้ามาอีกครั้ง ..เห็นการพัฒนาไปไกลมาก... เหมือนจะตามไม่ทัน   ขนาดวิเคราะห์ญัตติยังตีความได้ไม่ลึกซึ้งเลย ...
ข้อผิดพลาด... ที่เสียใจอย่างยิ่ง
 
ที่ผ่านมาจะมีการส่งญัตติ ให้ก่อนการแข่งขัน 10-14 วัน พิมพ์แยกส่วนมาให้ต่างหาก  แต่ครั้งนี้มีการพิมพ์ญัตติ ไว้ในคู่มือการแข่งขันที่ส่งมาให้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม  2562  ที่หน้า 10 จาก 29 หน้า ก่อนเวลาแข่งขัน 26 วัน  แต่ผู้เขียนกลับละเลยที่จะอ่านโดยละเอียด เปิดข้ามหน้าผ่านๆ เพราะห่วงไล่ตะครุบงานอยู่หลายเรื่อง ...กว่าจะฉุกคิด...ไหวตัว ก็เหลือเวลาอยู่แค่  14 วัน กอปรกับผู้เขียนมีธุระส่วนตัวและมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงแบบละทิ้งไม่ได้.....จริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในสถาบันเดียวกันก็ยินดีช่วยเหลือ แต่ยังมีความเข้าใจในกระบวนการดีเบตน้อย แม้แต่ตัวผู้เขียนเอง ซึ่งผ่านการอบรมฯมาหลายครั้ง ยังหลงประเด็นและมีความสับสน(ไปตามวัย)  การแข่งขันครั้งนี้มีเวลาที่จะดูแล อย่างจริงจังแค่ 2 วันก่อนการแข่งขัน *** ถ้าเลือกได้คงถอนตัวไปแล้ว ...แต่ด้วยสปิริตก็ต้องดำเนินไปตามครรลองของวิถีแห่งกรรม  นับว่าเป็นข้อผิดพลาด... ที่เสียใจอย่างยิ่ง  *** 

สัญญาใจ....แค่คำว่าเสียใจ ไม่พอ

ให้สัญญาใจกับเด็กๆว่า  ในปีหน้านี้ผู้เขียนจะพยายามเคลียร์คิวงาน ปรับเลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในช่วงก่อนเดือนกรกฎาคม และช่วงเดือนสิงหาคมไปทำในช่วงเวลาอื่นแทน  ทั้งนี้เพื่อมีเวลาเต็มที่กับกิจกรรมดีเบตนั่นเอง 

  หาจังหวะพานักเรียนไปผ่อนคลายที่ห้างสรรพสินค้า  ถูกใจทั้งเด็กและครูกันเลยทีเดียว 

ความภูมิใจเล็กๆ * 

 ***...  การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี  พูดสื่อสารได้ตรงประเด็น   สรุปใจความสำคัญจากการฟังและสามารถโต้ตอบได้อย่างทันท่วงที    มีความรู้รอบด้าน   สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและมีปฏิภาณไหวพริบดี   โต้แย้งฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีเหตุผล บอกแหล่งอ้างอิง /หลักฐานที่เชื่อถือได้  ...** 
***...ขอขอบคุณผู้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุน  รวมทั้งกำลังใจดีๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฯ และคณะฝ่ายบริหาร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ขอบคุณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่สนับสนุนการเปิดเวทีให้นักเรียนได้มาแสดงความสามารถทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  และที่สำคัญ ขอขอบคุณสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.เจ้าของโครงการสรางเสริมศักยภาพให้กับครูและนักเรียน ให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 และการเปนพลเมืองโลก อย่างยั่งยืน  มา ณ โอกาสนี้ค่ะ ...***
             *** ขอขอบคุณ ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ  *** 
                            
                                                                       **********************

หมายเลขบันทึก: 666427เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2019 00:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 สิงหาคม 2019 10:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี