จำได้ว่า...ครั้งหนึ่งเคยให้กำลังใจเพื่อนผู้พ่ายแพ้ในสมรภูมิการเลือกตั้ง ชี้ให้เขาเห็นคะแนนเสียงส่วนหนึ่งที่เขาได้รับ บอกเขาว่า นี่คือ เสียงสวรรค์ เป็นคะแนนบริสุทธิ์ที่มาจากความเลื่อมใสศรัทธาในความดีของเขา

ยังบอกกับเพื่อนคนนั้นต่อไปอีกว่า การที่ใครคนใดคนหนึ่งมีโอกาสทำงานเพื่อส่วนรวม ในสถานะที่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ แน่นอนว่าเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นเพรา เขาได้สร้างตัวเองขึ้นมา โดยการหล่อหลอมความคิด จิตใจ อุดมการณ์ แปรเปลี่ยนเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก และถ้าการกระทำนั้นเป็น กุศลกรรม ก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ เกิดเป็นหน่ออ่อนแห่งความดี งอกงามขึ้นในสังคม

ถึงจุดนี้ ความดีงามที่แผ่ขยายออกไปโดยคนหมู่มากก็เท่ากับว่า สังคมได้สร้างเขาขึ้นมาด้วยอีกทางหนึ่ง

เมื่อใดก็ตามที่เขาพบกับอุปสรรคทำให้จิตใจเกิดความท้อถอย และตัดสินใจที่จะหันหลังกลับให้กับสังคม ไม่ใช่เฉพาะตัวเขาเท่านั้นที่จะต้องสูญเสีย สังคมก็ต้องรับผลของการขาดทุนเช่นเดียวกัน 

นึกไม่ถึงว่า เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันนี้จะเกิดขึ้นกับตัวผมด้วยเช่นกัน เป็นเรื่องของบทบาทใหม่ที่สังคมมอบหมายให้ในนาม สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ที่ประกาศผ่านสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์ http://www.parliament.go.th
.
.
.

 

ลำดับที่ 1982 เป็นอะไรที่จำง่ายที่สุด เพราะเป็นลำดับสุดท้ายของรายชื่อ ถ้าเหตุปัจจัยจะนำไปสู่ลำดับที่ 200 และ 100 ในขั้นตอนต่อ ๆ ไป อธิบายได้เพียงอย่างเดียวว่า สังคมเขาเลือกให้เข้าไปทำงาน

ผมก็จะทำให้ดีที่สุด (อย่างน้อยก็ไม่ให้เสียชื่อ Blogger จาก gotoknow.org ครับ).