HPON E-Newsletter

HPON E-Newsletter

 

สวัสดีค่ะ ภาคีเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง( High Performance Organization Network)  ทุกท่าน   ผ่านไปแล้วกับ Workshop “Service Design”  โดยทีมวิทยากรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562โดยผู้เข้าร่วมแต่ละทีมจากหน่วยงานสมาชิกก็ได้รับประโยชน์กันไปทั่วหน้า   ทั้งความรู้ความเข้าใจในเรื่อง   Service Design   กระบวนการขั้นตอนในการทำ และการ   Implement  จริงในหน่วยงานโดยมีตัวอย่างสารพัดไอเดียที่มีการคิดและทำแล้วในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงเป็นการอบรมที่ทำให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนและเห็นภาพตัวอย่างจริงที่หลากหลาย   บวกกับสไตล์การสอนของทีมวิทยากรมืออาชีพที่สร้างความสนุกสนานดึงดูดความสนใจ และเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมการอบรมทำให้บรรยากาศการอบรมในครั้งนี้สร้างความน่าประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอันมาก

ซึ่งหลังจบการอบรมผู้เข้าร่วมบางส่วนได้สะท้อนสิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้คือ ไ ด้เรียนรู้การนำทฤษฎีไปใช้จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ทำได้และเกิดไอเดียที่จะนำไปปรับปรุงงานขององค์กรตนเองรวมถึงทำให้ได้เรียนรู้งานขององค์กรอื่นในเครือข่ายมากขึ้นด้วยซึ่งผู้เข้าร่วมใช้คำว่า “ได้เปิดหู เปิดตา เปิดโลกทัศน์ ได้รู้จักงานขององค์กรอื่นๆ”   ส่วนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอบรมคือต้องการให้เพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้นและมีการเสนอสำหรับหัวข้อที่สนใจจะเรียนรู้ ในครั้งต่อไป เช่นการพัฒนาด้านบุคลิกภาพของพนักงานพร้อมขั้นตอนกระบวนการที่จะทำให้การ   Implement  ประสบความสำเร็จและเครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนางาน

       เรียกได้ว่า การจัด   Workshop  ย่อย ระหว่างกิจกรรมเหย้าเยือนของเครือข่าย   HPON  ในครั้งแรกนี้ ทำให้เห็นภาพของความเป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ความชำนาญแบ่งปันเครื่องมือการพัฒนาองค์กร ทำให้เกิดการเรียนรู้ข้ามอุตสาหกรรม ( CrossIndustry Learning)   ในบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริงซึ่งสคส.ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายก็จะเดินหน้าค้นหาองค์กรสมาชิกที่มีของดีและมีใจอาสาที่จะมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนสมาชิกในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่าย   HPON  อย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ คงต้องกล่าวว่าแล้วพบกันเร็วๆ นี้ กับ กิจกรรมเหย้าเยือนครั้งที่   5   ในวันศุกร์ที่   23   สิงหาคม   2562   ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทการบินไทย สำนักงานหลักสี่ นะคะ...ขอบคุณค่ะ

 

1. ลิงค์คลิปวีดีโอเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมการอบรม   Service Design

https://youtu.be/xjRmxb5F8YE

 

2.ลิงค์คลิปวีดีโอความรู้สึกจากตัวแทนทีมวิทยากรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

https://youtu.be/6preK-jt17g


3.ลิงค์ภาพบรรยากาศกิจกรรม  

https://drive.google.com/drive/folders/1Vl--6bjBfkIvBJpLkT849UsZfNpl5i0s?usp=sharing   


นางสาวมริน เปรมปรี

นักวิชาการจัดการความรู้

มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส)

เบอร์ติดต่อ 02 511 5855 ต่อ 127 , 065505 6794 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)