โศภิษฐ์ สุวรรณเกาวงษ์
โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี

ผลการศึกษา
- หลังการนำรูปแบบใหม่มาใช้ สามารถบริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น 54.30 % จาก 6,484 ราย มาเป็น 10,005 ราย PAR score ตามเกณฑ์การส่งผู้ป่วยกลับตึก เพิ่มขึ้นจาก 6,318 รายเฉพาะในเวลาราชการ มาเป็น 7178 รายในเวลาราชการ กับนอกเวลาราชการอีก 2632 ราย สรุปได้ว่า รูปแบบใหม่ที่ถูกสร้างจากทีมพัฒนางานบริการกลุ่มงานวิสัญญีวิทยานั้น เป็นรูปแบบที่ดี มีความเหมาะสมกับองค์การ เนื่องจากได้ผลผลิตและคุณภาพของงานมากขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ผลสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากความเสียสละ ความมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจของวิสัญญีพยาบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์ กลาง การทำงานเป็นทีม การประยุกต์ผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางการพยาบาลกับศาสตร์ทางวิสัญญีวิทยาเข้า ด้วยกัน การทำให้วิสัญญีพยาบาลเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดความภาคภูมิใจในรูป แบบ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงอีกด้วยจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548