วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)

กำหนดการฝึกอบรม


วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562

08.00 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.ส่วนประกอบทางคุณภาพของผักและผลไม้สด (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
10.00 – 12.30 น.รสชาติ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.30-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.ลักษณะเนื้อ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
15.00 – 17.00 น.คุณค่าทางอาหาร (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
17.00-19.00 น. สี (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562

08.30-10.30 น.ขนาด รูปร่าง และรูปทรง (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
10.30-12.30 น.สารพิษ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.30-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.มาตรฐานของผักและผลไม้สด (ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย)
15.00-17.00 น. ระบบประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.ชัยณงค์ รัตนกรีฑากุล)
17.00-18.00 น.สรุป/ตอบข้อซักถาม

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769-252181-2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทาง E-mail [email protected] หรือทางโทรสาร 034-351 889 ต่อ 105 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)