วิทยากร จังหวัดพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ได้บรรยายที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี (กิจกรรมย่อยที่ 1 ปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นิสิต ระดับปริญญาตรี ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Be ready for the working spear. เตรียมพร้อมก่อนทำงาน” ณ ห้องเรียน ภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ "กฎหมายที่ประชาชนควรรู้"เช่น กฎหมายการประกันภัย กฎหมายการขายฝากกฎหมายการเช่าซื้อ การสัญญากู้ยืมเงิน กฎหมายมรดก การทำพินัยกรรม กฎหมายป่าไม้ เป็นต้น ณ ห้องประชุมอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การเล่นการพนันและผลกระทบของการเล่นการพนัน" ที่ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 13 มิถุนายน 2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)