ชีวิตที่พอเพียง 3473. KM กับ Brave New Work


หนังสือ Brave New Work : Are You Ready to Reinvent Your Organization? (1) (2) (3) บอกว่า สองในสามของพนักงานในองค์กรต่างๆ รู้สึกเบื่องานและหมดไฟ   ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะองค์กรมีการจัดระบบงานผิด หรือผิดยุค    หลงจัดระบบงานแบบยุคอุตสาหกรรม   โดยจัดให้คนทำงานให้เข้ากับระบบเครื่องจักร หรือระบบที่ไร้วิญญาณ    ในขณะที่คนมีจิตใจ มีวิญญาณ  

องค์กรในยุคปัจจุบัน ต้องเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเสียใหม่    ให้อยู่บนฐานของความเป็นตัวของตัวเอง (autonomy),  ความเชื่อใจ (trust),  ความยืดหยุ่น (flexibility)  และอิสรภาพ (independence)    ใช้หลักการ “จัดการตนเอง” (self-managed) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๒ ประการคือ  (๑)  คิดบวกเกี่ยวกับคน (people positive),  (๒) คำนึงถึงความซับซ้อน (complexity-conscious)

 องค์กรตามโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติงานในปัจจุบันตกยุค    ไม่เอื้อต่อการทำงานแบบสร้างสรรค์และร่วมมือข้ามไซโล   เสียเวลาไปกับพิธีกรรมหรือขั้นตอน    และไม่มี learning loop  ที่เป็นส่วนหนึ่งของ continuous participatory change process  

นั่นคือ KM ที่ฝังอยู่ใน work platform สมัยใหม่

วิจารณ์ พานิช  

๑๐ มิ.ย. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)