การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/18/มิ.ย./2562)

สวัสดีคณาอาจารย์ และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉันนางสาว ศศิธร กลิ่นเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่2 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าเป็นวันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน มหาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)